Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz2MAKROI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DSM zaoczne sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami współczesnej makroekonomii, analiza zachowania podmiotów występujących w gospodarce / producent, konsument, państwo/metody mierzenia makro -agregatów w gospodarce, analiza działania rynków dóbr, pracy i pieniądza, zasady funkcjonowania gospodarki otwartej, polityka fiskalna, polityka pieniężna państwa, współczesne problemy gospodarcze- inflacja, bezrobocie, cykl koniunkturalny.

Pełny opis:

1.Wprowadzenie do makroekonomii i rachunku dochodu narodowego / zasoby i strumienie w gospodarce, arytmetyka zasobów i strumieni, podstawowe problemy makroekonomiczne.

2.Rachunek dochodu narodowego/ PKB, PNB, PNN, DN,DO,YD, metody liczenia ,PKB- podejście realne i nominalne, deflator,PKB w cenach rynkowych i cenach czynników produkcji, metoda dochodowa, metoda wydatkowa, PKB, PNB a poziom życia.

3. Omówienie makroagregatów na przykładzie danych statystycznych

4.Determinanty dochodu narodowego / ruch okrężny, składniki popytu globalnego- popyt konsumpcyjny, wydatki inwestycyjne, popyt globalny, produkcja w punkcie równowagi, KSK, KSO, mnożnik, paradoks zapobiegliwości.

5.Ruch okrężny w gospodarce 3-podmiotowej zamkniętej / udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ wydatków państwa i podatków na wielkość produkcji, budżet państwa, dług publiczny i deficyt, automatyczne stabilizatory.

6.Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy / eksport netto a dochód zapewniający równowagę, mnożnik w gospodarce otwartej, model gospodarki 3-podmoiotowej otwartej.

7.Pieniądz i jego funkcje / początki systemu bankowego, współczesny system bankowy, banki komercyjne a podaż pieniądza, baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza.

8. Bank centralny i system pieniężny / bank centralny a podaż pieniądza, popyt na pieniądz, kontrola podaży pieniądza, cele i narzędzia polityki pieniężnej.

9.Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej / efekt tłumienia, efekt wypierania, pieniądz , stopa procentowa i popyt globalny ,krzywa IS, krzywa LM, model IS-LM, ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna i fiskalna, zarządzanie popytem a charakter polityki stabilizacyjnej.

10. Podstawowe problemy makroekonomiczne – bezrobocie/ struktura bezrobocia, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, ekonomia podażowa, prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

11. Podstawowe problemy makro ekonomiczne – inflacja / rodzaje inflacji, inflacja pieniądz i deficyt budżetowy, krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, metody walki z inflacją.

12.Handel międzynarodowy i polityka handlowa/ struktura geograficzna i towarowa handlu światowego, przewaga komparatywna, ekonomiczne aspekty ceł i subsydiów, inne środki polityki handlowej.

13.Międzynarodowy system walutowy/ system waluty złotej, stałe i płynne kursy walutowe, Europejski System Walutowy.

Literatura:

R.E. Hall, J.B. Taylor- Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN Warszawa

D. Begg,S. Fischer, R. Dornbusch- Makroekonomia, PWN , Warszawa

N. G. Mankiw, M.P. Taylor- Makroekonomia, PWE Warszawa

W. Zborowska, M. Szałański- Polityka mieszana w makroekonomicznych modelach równowagi krótkookresowej. Symulacje komputerowe, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu studenci:

1. będą posiadali wiedzę w zakresie funkcjonowania gospodarki

2. zapoznają się z teoriami makroekonomii w zakresie podstawowych modeli gospodarki oraz analizy podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki

3. będą rozumieli metody analityczne i modele teoretyczne związane z funkcjonowaniem poszczególnych segmentów gospodarki

4. będą rozumieli różnicę między wybranymi narzędziami matematycznymi i statystycznymi.

Po zakończeniu kursu studenci będą potrafili:

1. zastosować koncepcje teoretyczne w rozwiązywaniu problemów występujących w gospodarce

2. zdobędą umiejętność abstrakcyjnego myślenia

3. zbudować ogólny model ekonomiczny i dokonać jego analizy

4. ocenić specyficzne warunki, w których problemy próbuje się rozwiązać

5. wybrać właściwą metodę statystyczną i graficzną dla danego problem badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca w formie półotwartego testu.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu, który będzie składał się z czterech części 1.określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe z krótkim uzasadnieniem 2.test wyboru, 3. zadania, 4.przedstwa graficznie i omów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Skrzypczak, Filip Świtała, Władysława Zborowska
Prowadzący grup: Filip Świtała, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Skrzypczak, Filip Świtała, Władysława Zborowska
Prowadzący grup: Filip Świtała, Tomasz Zalega
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.