Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie polityczne w II Rzeczypospolitej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-H-L-ZPIIRP
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Życie polityczne w II Rzeczypospolitej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Historii I stopnia, fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura:

Literatura ogólna:

• A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1991

• A.Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975.

• A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.

• Cz. Brzoza, A.L. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006

• Dziurok A.,Gałęzowski M., Kamiński Ł., Musiał F.,Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010

• J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974

• A.Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008

• A.Garlicki, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981

• A.Garlicki, Od Brześcia do maja, Warszawa 1986

Efekty uczenia się:

Student zna w stopniu zaawansowanym wybrane zagadnienia dotyczące historii Polski 1914-1945.

Student zna różne typy źródeł dotyczących historii Polski 1918-1939 oraz potrafi samodzielnie dokonać krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródła.

Student zna specjalistyczną terminologię dotyczącą omawianych zagadnień oraz posługuje się nią w dyskusji naukowej.

Student potrafi sformułować logiczną i spójną wypowiedź ustną na temat wybranego zagadnienia dotyczącego historii Polski 1918-1939.

Student potrafi prowadzić dyskusję w grupie operując przy tym terminologią specjalistyczną z zakresu historii Polski I połowy XX wieku.

Student zna najnowsze opracowania na temat wybranych zagadnień historii Polski 1918-1939.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest przygotowanie studenta/studentki do zajęć oraz aktywność w czasie zajęć.

Główną metodą pracy na zajęciach jest dyskusja.

Dodatkową aktywnością dla chętnych podnoszącą ocenę końcową o pół stopnia jest rzetelne przygotowanie 15 minutowego wystąpienia na zadany wcześniej temat.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w większości zajęć. Możliwe są 2 nieobecności nieusprawiedliwione niewymagające odrabiania. Każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć na dyżurze. Na zaliczanie zajęć należy umówić się wcześniej osobiście po zajęciach lub mailowo.

Łączna liczba nieobecności na zajęciach nie może być wyższa niż 4 zajęcia. Przy większej liczbie nieobecności student/studentka nie zostanie dopuszczony do zaliczenia.

W razie wątpliwości prowadzącej odnośnie oceny końcowej możliwe jest kolokwium na zakończenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Katarzyna Jóźwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)