Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Serbii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL5LS Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura Serbii II
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Obowiązek wyboru na 3L grupy adekwatnej do języka A
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student potrafi analizować tekst literacki. Umie zastosować podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu literackiego. umie wykorzystać wiedzę z historii Serbii i umieścić w jej kontekście utwory i zjawiska życia literackiego. Zna język serbski w stopniu umożliwiającym czytanie testów literackich w oryginale oraz pozwalającym mu śledzić ze zrozumieniem tok wykładu prowadzonego w tym języku oraz podjąć dyskusję.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację zajęć z zakresu historii literatury serbskiej i obejmuje okres od początku XX wieku do współczesności. Utwory i inne zjawiska literackie są rzopatrywane z perspektywy dynamiki kształtowania się kanonu literatury i kultury serbskiej, w kontekście ich miejsca w dyskursie tożsamościowym i oddziaływań na jego przemiany.

Pełny opis:

Literatura niepodległej Serbii. Czasy Karađorđeviciów (1903-1918).

→ Sytuacja społeczno-polityczna na przełomie wieków: aspiracje cywilizacyjne po przewrocie w 1903; ideologia wielkoserbska i ideologia jugosłowiańska.

→ Grupa wokół czasopisma „Srpski knjževni glasnik“ – programy literackie i Bogdana Popovicia i Jovana Skerlicia ich kontekst społeczny.

→ Tendencje modernistyczne w literaturze serbskiej, zwrot ku Zachodowi. Twórczość poetycka: A. Šantić, J. Dučić, M. Rakić oraz drugi nurt serbskiej moderny – poeci przeklęci S. Pandurović i V. Petković-Dis. Twórczość prozatorska: R. Domanović, B. Stanković, P. Kočić, I. Čipik, M. Uskoković.

→ Miejsce twórców bośniackich w kanonie literatury serbskiej: poszerzanie się aktywności kulturalnej Serbów na terenach Bośni i Hercegowiny – włączenie tych ziem do serbskiego uniwersum duchowego, D. Mitrinović i grupa bośniacka.

Literatura międzywojenna

→ Serbska awangarda. Profil ideowy i artystyczny. Stosunek do literatury sprzed I wojny światowej. Nurty podstawowe: ekspresjonizm i nadrealizm; tendencje kubistyczne i dadaistyczne. Oddziaływanie francuskiej kultury literackiej na środowisko serbskiej bohemy. Wczesna twórczość Miloša Crnjanskiego, twórczość Rastka Petrovicia. Lokalne odmiany awangardy: zenityzm, hipinizm, sumatraizm. Artystyczny idiom Mmomčila Nastasijevicia.

→ Kondycja prozy w okresie międzywojennym. Tzw. literatura socjalna i inne zjawiska literackie lat trzydziestych.

→ Wpływ krytyki literackiej na kształt kultury literackiej Serbii okresu międzywojennego (I. Sekulić, M. Bogdanović, V. Gligorić, S. Vinaver). Rola czasopism literacko-artystycznych. Formy instytucjonalizacji formalnej i nieformalnej życia literackiego.

Literatura współczesna

→ Tendencje rozwojowe serbskiej prozy po II wojnie światowej. Czas realizmu socjalistycznego (1945-1952). Obraz wojny i okupacji, partyzantki i miejskiego ruchu oporu w literaturze serbskiej lat czterdziestych i pięćdziesiątych (M. Lalić, A. Isaković, D. Ćosić, O. Davičo). Pisarstwo Ivo Andricia i kwestia jego miejsca w ramach różnych literatur narodowych. Epika Andricia wobec tradycji europejskiej i orientalnej. Inspiracje kulturą ludową i realizmem magicznym w kreacjonistycznej prozie M. Bulatovicia. Biblioteka B. Pekicia. Proza psychologiczna M. Selimovicia.

→ Polityczne uwikłania serbskiej kultuty literackiej (M. Đilas, B. Ćopić). Proza krytyczna S. Selenicia.

→ Panorama współczesnej poezji serbskiej o symbolistyczno-nadrealistycznym rodowodzie (V. Popa, M. Pavlović, S. Raičković, B. Miljković).

→ Klasycy współczesnej dramaturgii serbskiej – teatr absurdu A. Popovicia; dramaty D. Kovačevicia wobec rzeczywistości społeczno-historycznej.

→ Twórczość literacka kobiet (tzw. žensko pismo) i ich miejsce w serbskiej kulturze literackiej. Poetki: D. Maksimović, panorama serbskiej poezji kobiecej w antologii Mačke ne idu u raj (Beograd 1999) – koncept antologii jako przewartościowywanie patriarchalnego wzoru kultury literackiej Serbii.

→ Serbska fantastyka (od Dragutina Ilicia po współczesnych autorów nurtu realizmu magicznego). Mityczno-symboliczna orientacja prozy D. Kiša i F. Davida.

→ Kultura literacka Serbii w warunkach transformacji społeczno-ustrojowej; najnowsza twórczość dramatopisarska (D. Srbljanović, U. Šajtinac) wobec przemian idei, kultury, mentalności. Nowe doświadczenia, tendencje i zjawiska literackie (S. Valjarević).

→ Podsumowanie: przeobrażenia kanonu literackiego w drugiej połowie XX w. i na początku XXI w. (interpretacje, ideologizacje, przemilczenia). Projekt literatury jugosłowiańskiej, wkład twórców serbskich. Funkcjonalizacje tradycji europejskich w kontekście kanonu kultury narodowej – przemiany zaplecza ideowego. Ogólna charakterystyka specyfiki serbskiej kultury literackiej w XX i na początku XXI w.

Literatura:

Teksty literackie

B. Stanković Koštana, Nečista krv

M. Dedinac Javna ptica

M. Nastasijević Kod večite slavine

O. Davičo Pesme

I. Sekulić Zapisi o mome narodu

I. Andrić Travnička hronika

M. Lalić Lelejska gora

S: Selenić Memoari Pere Bogalja

B. Pekić Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana

D. Kiš Enciklopedija mrtvih

D. Mihailović Petrijin venac

M. Crnjanski Dnevnik o Čarnojeviću

V. Popa wybór wierszy

D. Maksimović wybór wierszy

M. Pavić Hazarski rečnik

M. Pavlović wybór wierszy

D. Kovačević Balkanski špjun

B. Srbljanović Prodične priče

U. Šajtinac Hudersfild

Opracowania:

SKERLIĆ Jovan, Istorija nove srpske književnosti, Beograd 1953.

PALAVESTRA Predrag, Posleratna srpska književnost.

FLAKER A., Realizam (Leksikografska obrada), w: tegoż, Stilske formacije, Zagreb 1976.

ŽIVKOVIĆ D., Evropski okviri srpske kniževnosti XVIII-XX veka, Letopis Matice srpske, rocz. 148, t. 410, z. 4.

NAJDANOVIĆ M, Srpski realizam u XIX veku, Beograd 1962.

WIERZBICKI Jan, Ivo Andrić, Warszawa 1965.

Tenże, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992 .

CZAPIK Barbara, Nadrealizm w literaturze serbskiej, Wrocław 1982.

DYRAS Magdalena, W poszukiwaniu prawdy. ,,Nowa serbska proza'' na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Kraków 2000.

Srpska književnost u književnoj kritici. Književnost između dva rata, t. I-II, Beograd 1972.

DAMJANOV Sava, Novo čitanje tradicije, Novi Sad 2002.

CZAPIK-LITYŃSKA Barbara, ,,Jeszcze-nie''. Utopicum jugosłowiańskiej awangardy, Katowice 1996.

DĄBROWSKA-PARTYKA Maria, Teksty i konteksty. Awangarda w kulturze literackiej, Kraków 1999.

NOWAK Sylwia, Monolog jako światopogląd. Proza Slobodana Selenicia, Kraków 2001.

KOH Mgdalena, …kiedy dojrzejemy jako kultura…, Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, Wrocław 2007.

WIERZBICKI Jan, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992.

KORNHAUSER Julian, Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków 2001.

KORNHAUSER Julian, Strategie liryczne serbskiej awangardy, Kraków 1991.

ZIELIŃSKI Bogusław, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998.

W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu cyklu zajęć student będzie znał kanon tekstów literackich konstytutywnych dla kultury Serbii; będzie dysponował wiedzą na temat cywilizacyjnych, społecznych i politycznych uwarunkowań zjawisk literackich oraz na temat oddziaływania twórczości literackiej - autorów i dzieł - na kulturę serbską. Będzie umiał sformułować rzeczową wypowiedź na temat literatury i kultury literackiej Serbii w przeszłości i współcześnie. Będzie potrafił zastosować swą wiedzę w działaniach praktycznych - takich jak: przygotowanie prasowej notatki informacyjnej, sformułowanie wypowiedzi krytycznoliterackiej, opracowanie scenariusza audycji radiowej i/lub telewizyjnej dotyczącej zjawisk przynależnych do serbskiej kultury literackiej, poprowadzenie dyskusji na temat literatury serbskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności, przygotowanie do zajęć,i aktywny udział w dyskusji. Zaliczenie końcowe: pisemna praca roczna i egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.