Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

(Neo)peasant resistance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-FNPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: (Neo)peasant resistance
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Courses in foreign languages
III rok studiów licencjackich
Moduł L5: Antropologia polityczna i ekonomiczna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

The course is about the resistance strategies of neo-peasant initiatives. A concept of peasant resistance will be analyzed and re-conceptualized in order to apply it in the context of neo-peasantry.

Literatura:

Selected literature

Desmarais, Annette Aurelie

2007 La Vía Campesina. Globalization and the Power of Peasants, Pluto Press, London.

Halfacree, Keith

2006 From dropping out to leading on? British counter-cultural back-to-the-land in a changing rurality, Progress in Human Geography, 30: 3, 309-336.

Hummel, Agata

‘Uważamy, że praca w polu to jest rewolucja’. Infrapolityka samorządnych inicjatyw wiejskich.” (nieopublikowany)

Luetchford, Pete; Jeff Pratt

2013 Food for Change: The Politics and Values of Social Movements, Pluto Press, London. (wybrane fragmenty)

Pratt, J.

2009 Incorporation and Resistance: Analytical Issues in the Conventionalization Debate and Alternative Food Chains, “Journal of Agrarian Change”, Vol. 9 No. 2, pp. 155–174.

Scott, James C.

1985 Weapons of the weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven/London. (jeden rozdział)

Wilbur, Andrew

2013 Growing a Radical Ruralism: Back-to-the-Land as Practice

and Ideal, Geography Compass 7:2, 149–160.

Williams, Gwyn

2008 The Larzac and Millau (chapter 2) [in:] Struggles for an Alternative Globalization. An Ethnography of Counterpower in Southern France, pp. 25-46.

Willis, Scott; Hugh Campbell

2004 The Chestnut Economy: The Praxis of Neo-Peasantry in Rural France, Sociologia Ruralis, Vol 44, No. 3, p. 317-331.

Wolf, Eric R.

1966 Peasantry and Its Problems (Chapter1) [in:] Peasants, Prentice Hall, Englewood Cliffs, pp. 1-17.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć studenci potrafią:

- analitycznie myśleć i dokonywać obserwacji i krytyki przemian społeczno-kulturowych

- posługiwać się wybranym językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

- posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu etnologii i antropologii kulturowej w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Course requirements:

− Reading a main text for each meeting and showing its comprehension during the meeting (class). If you have not red the text it counts as an absence.

− Always bring the text with you!!!!

− Bringing minimum two questions to each text to share with the group and to discuss them.

− Participation in the discussion.

− Essay as final assignment

Absences

o You are obliged to regularly assist the class with the exception of those who were given the permission far an individual organization of studies; they should negotiate with the professor the mode of participation in classes and the conditions of the assessment.

o The maximum number of absences may not exceed 1/4 of the course (that is 3, and in exceptional cases 4 meetings). Otherwise the course can not be passed.

o Every absence, justified or not, must be made up for, which means that the student must master the knowledge that was passed in class.

 To make up for an absence you should write a short essay on the text that was treated in the class and deliver it one week after the absence, until the next class (the deadline may be postponed to two weeks if you show the sick leave document). Essays delivered later will not be accepted.

 Students that have been absent for health reasons (that is have shown the sick leave document in the next class) or were taking part in other university activities are not exempt from the acquired knowledge on the topic.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)