Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LWEA2 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej 2
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: I rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przegląd teorii, kierunków, szkół, paradygmatów funkcjonujących w światowej etnologii/antropologii kulturowej i społecznej od XIX do początku XXI wieku.

Pełny opis:

Wykład, informując o badaniach terenowych, założeniach teoretycznych, stosowanych pojęciach i ważniejszych publikacjach najbardziej znanych etnologów, konstruuje szeroką ramę teoretyczną, niezbędną w dalszym procesie kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa.

Studenci są zachęcani i inspirowani do dyskusji, nakierowanej na wskazanie i krytykę możliwości zastosowania danej teorii w codziennej i badawczej praktyce.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybór):

Barnard A., Antropologia, Warszawa 2006.

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliege R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Ericksen T.H., Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Kuper A., Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005.

Kuper A., Między charyzmą a rutyną. Antropologia brytyjska 1922-1982, Łódź 1987.

Kuper A., Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, Kraków 2009.

Malewska-Szałygin A., Nieprzemijający urok monografii terenowych, w: Antropolog wobec współczesności, Warszawa 2010, s. 52-62.

Opracowania uzupełniające:

Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A. Paluch, Warszawa 1985.

Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Chwieduk A., Pomieciński A., Wprowadzenie: francuska antropologia kulturowa: tradycja, kierunki i kontynuacje, w: Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa 2008.

Metody w etnologii, red. J. S. Wasilewski, L. Stomma Warszawa 1981.

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987.

Uwaga: spis literatury jest co roku uzupełniany

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

- potrafi wymienić najważniejszych etnologów/antropologów, podać daty i miejsca prowadzenia badań terenowych oraz daty, tytuły i problematykę ich głównych publikacji;

- rozumie sens założeń teoretycznych danego kierunku;

- potrafi objaśnić podstawowe pojęcia – narzędzia analizy używane przez przedstawicieli tej szkoły;

- potrafi zastosować te pojęcia do analizy materiałów terenowych;

- umie przedstawić pytania badawcze formułowane w ramach danego kierunku czy teorii;

- jest w stanie pokazać w jaki sposób poprzez swoje badania przedstawiciele tej teorii szukali odpowiedzi na te pytania. Analizując zadany tekst źródłowy student potrafi wyabstrahować rozstrzygnięcia teoretyczne z prezentowanych materiałów terenowych;

- umie odnaleźć pojęcia – narzędzia analizy zastosowane przez autora i omówić w jaki sposób przyczyniły się do sformułowania proponowanych przez autora wniosków;

- jest wstanie zrekonstruować pytanie badawcze i pokazać, w jaki sposób autor tekstu poszukiwał na nie odpowiedzi;

- potrafi także (w sposób krytyczny) wskazać możliwości ich zastosowania w codziennej i badawczej praktyce.

Po ukończeniu przedmiotu student przede wszystkim:

- ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma wiedzę o związkach etnologii, antropologii kulturowej i społecznej z innymi naukami, zwłaszcza humanistycznymi i społecznymi oraz podstawową wiedzę o człowieku jako jednostce podmiotowej w układzie kulturowym i społecznym;

- ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie metody etnograficznej;

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;

- ma wiedzę o różnych koncepcjach opisu życia społecznego i kulturowego oraz o prawidłowościach tworzenia, funkcjonowania i dynamice znaczeń w różnych układach społeczno-kulturowych;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz pojęciami do diagnozowania procesów i zjawisk społeczno-kulturowych;

- potrafi zanalizować i zinterpretować zjawiska kulturowo-społeczne oraz pozycjonować je w szerokim kontekście teoretycznym i zreferować zastosowane metody badawcze;

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków, rozstrzygania dylematów merytorycznych i dobierania optymalnych narzędzi do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-kulturowych;

- posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne związane z realizacją projektów badawczych i aktywizacyjnych (rozwojowych).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach (dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione). Każdy semestr kończy się egzaminem pisemnym w formie testu otwartego, sprawdzającego stopień przyswojenia i zrozumienia treści podawanych na wykładzie i zawartych w zalecanych podręcznikach.

Obowiązują dwa terminy egzaminu (pierwszy w sesji zwykłej, drugi w poprawkowej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Malewska-Szałygin
Prowadzący grup: Anna Malewska-Szałygin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.