Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie podstawowe dr K. Mroziewicz, dr M. Herman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LSEMLICMH
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie podstawowe dr K. Mroziewicz, dr M. Herman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Program seminarium poświęcony jest rozmaitym aspektom

sztuki i kultury późnego średniowiecza i epoki nowożytnej

ze szczególnym uwzględnieniem grafiki, książki

drukowanej i rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przygotowanie pracy

licencjackiej, omówienie jej metodologicznych założeń,

opracowanie aparatu naukowego i przedstawienie źródeł.

Preferowane są tematy z zakresu historii sztuki Środkowej

Europy w XV-XVII w. Na pierwszym etapie formułowany

będzie roboczy temat pracy licencjackiej. Następnie

konieczne będzie przygotowanie bibliografii i konspektu, a

w semestrze letnim przedstawienie fragmentów pracy,

które zostaną przedyskutowane w trakcie zajęć.

Program zajęć będzie kształtowany na bieżąco w

zależności od liczby uczestników i ich zainteresowań.

Zajęcia będą poświęcone dyskusji na temat różnych

mediów obrazowych, ich specyfiki i możliwych podejść

badawczych. W ramach seminarium zostanie omówiona

także struktura pracy naukowej, specyfika języka

naukowego i funkcja ilustracji. Ponadto studenci będą

ćwiczyli prowadzenie dyskusji.

Literatura:

Literatura, dostosowana do omawianych zagadnień, będzie

podawana w trakcie trwania kursu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy studenci :

- K_W01 zdobędą podstawową wiedzę o miejscu i

znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej

specyfice przedmiotowej i metodologicznej;

- K_W03 uzyskają uporządkowaną wiedzę ogólną z

zakresu historii sztuki dawnej, obejmującą dzieje, teorię i

metodologię dyscypliny;

- K_W04 zyskają wiedzę szczegółową z zakresu historii

sztuki w ujęciu chronologicznym, tematycznym i

problemowym, w zakresie najważniejszych artystycznych

kierunków, ruchów, tendencji, środowisk;

- K_W05 - zdobędą wiedzę o głównych kierunkach

rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w

zakresie historii sztuki dawnej;

- K_W17 - poznają podstawowe metody analizy i

interpretacji obiektów sztuki, stosowane w historycznej i

aktualnej historii sztuki i będą potrafili je dostosować do

badania konkretnego dzieła;

W zakresie umiejętności studenci:

- K_U01 będą potrafili wyszukiwać, analizować,

oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,

wykorzystując różne źródła;

- K_U02 zdobędą podstawowe umiejętności

badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów

badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych,

opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na

rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki;

- K_U03 będą w stanie posługiwać się

podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami

badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych

sytuacjach profesjonalnych;

- K_U04 będą potrafili rozpoznać różne rodzaje

obiektów sztuki (pod względem techniki, tematu, typologii,

chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz

przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z

zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym; będą umieli opisać dzieła

omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska

oraz problemy szczególnie istotne;

- K_U06 zyskają umiejętność samodzielnego zdobywania

wiedzy i umiejętności badawczych kierując się

wskazówkami opiekuna naukowego;

- K_U07 zdobędą umiejętność merytorycznego

argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych

badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność

wyciągania wniosków.

- K_U10 wyćwiczą umiejętność przygotowywania

typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień

szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych oraz innych źródeł;

- K_U13 będą potrafili współdziałać i pracować w grupie,

przyjmując w niej różne role.

W zakresie kompetencji społecznych studenci:

- K_K01 będą potrafili odpowiednio określić priorytety

służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych;

K_K02 będą świadomi odpowiedzialności za zachowanie

światowego i krajowego dziedzictwa kulturowego,

standardów upowszechniania, bezpieczeństwa i ochrony

dzieł sztuki;

K_K03 będą podejmować działania o charakterze

badawczym i działając na rzecz dobra wspólnego;

K_K04 będą w stanie dostrzegać i rozstrzygać dylematy

związane z wykonywaniem zawodu (muzealnika, kuratora,

edukatora historii sztuki, animatora kultury, recenzenta

wystaw);

- K_K05 będą uczestniczyć w życiu kulturalnym,

korzystając z różnych mediów i form.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach:

- wygłoszenie krótkiej prezentacji przygotowanej

indywidualnie lub w parach (do 10 minut) na temat

dzieła wybranego z listy ze szczególnym

uwzględnieniem pytań badawczych;

- wygłoszenie w semestrze zimowym krótkiej

prezentacji (do 15 minut) na temat związany z

pracą dyplomową ze szczególnym uwzględnieniem

stanu badań i pytań badawczych;

- wygłoszenie dłuższej prezentacji w semestrze

letnim (do 30 minut) stanowiącej rozwinięcie

zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej;

- udział w dyskusjach po prezentacjach własnych i

innych uczestników seminarium.

Głównym warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy

dyplomowej i jej akceptacja przez promotora w systemie

APD.

Dopuszczalne dwie nieobecności w roku..

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 28 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman, Karolina Mroziewicz
Prowadzący grup: Magdalena Herman, Karolina Mroziewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)