Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium licencjackie dr J. Smalcerz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICJSM
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr J. Smalcerz
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i wprowadzenie w warsztat historyka sztuki niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia badań do pracy seminaryjnej i licencjackiej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do pracy badawczej i wprowadzenie w warsztat historyka sztuki niezbędny do przygotowania i przeprowadzenia badań do pracy seminaryjnej i licencjackiej.

Tematyka poruszanych zagadnień i analizowanych tekstów będzie skoncentrowana z jednej strony na rozwoju metodologicznym historii sztuki, z drugiej zaś na różnorakich społecznych aspektach i funkcjach dzieł sztuki. Lektura tekstów teoretycznych oraz przykładowych tekstów historyczno-artystycznych ma na celu wykształcić zrozumienie różnic metodologicznych i pozwolić na dyskusję poszczególnych zagadnień i problemów warsztatowych w oparciu o materiał badawczy uczestników przygotowujących prace seminaryjne.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów prac przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01).

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby (K_U01).

Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02).

Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06).

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków (K_U07).

Student posiada umiejętność przygotowywania typowych prac w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł (K_U10).

Metody i kryteria oceniania:

Złożenie pracy seminaryjnej poprzedzone prezentacją poszczególnych etapów pracy w ramach wspólnych dyskusji.

Lektura tekstów.

Aktywny udział w dyskusjach podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smalcerz
Prowadzący grup: Joanna Smalcerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)