Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr M. Herman

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICMH
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (dodatkowe) dr M. Herman
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne poświęcone zagadnieniom związanym ze

sztuką nowożytną, a w szczególności z grafiką, dawną książką

drukowaną i jej oprawą oraz rzemiosłem artystycznym. Celem

kursu jest rozwijanie warsztatu historyka sztuki.

Pełny opis:

Harmonogram seminarium będzie uwzględniał zajęcia dotyczące

kwestii warsztatowych oraz spotkania poświęcone dyskusjom

nad tematami własnymi uczestników kursu. Podczas zajęć

ćwiczeniowych zajmiemy się stawianiem pytań badawczych,

formułowaniem tematu, przygotowaniem konspektu pracy

dyplomowej, planowaniem poszczególnych etapów jej

powstawania, kryteriami uwzględnianymi w recenzji, a także

innymi problemami w zależności od potrzeb zasygnalizowanych

przez grupę. Podczas dyskusji nad tematami własnymi

uczestników będziemy odnosić się do proponowanych pytań

badawczych, doboru literatury, metodologii i warsztatu

badawczego.

Szczegółowy program kursu zostanie ustalony w oparciu o

zainteresowania uczestników seminarium. Preferowane są

tematy z zakresu sztuki nowożytnej (m.in. grafika, dawna

książka drukowana i jej oprawa, rzemiosło artystyczne).

Literatura:

Literatura zostanie ustalona wraz z uczestnikami kursu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

K_W17 – zna i rozumie podstawowe metody analizy i

interpretacji obiektów sztuki (w szczególności sztuki

nowożytnej), stosowane w historycznej i aktualnej historii sztuki

i potrafi je dostosować do badania konkretnego dzieła.

K_U01 – potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,

selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne

źródła i sposoby.

K_U02 – posiada podstawowe umiejętności badawcze,

obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych z

zakresu sztuki nowożytnej, dobór metod i narzędzi badawczych,

opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na

rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki.

K_U03 – potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami

teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii

sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych.

K_U04 – potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki (pod

względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki,

genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i

interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu

określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w

procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła

omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i

problemy szczególnie istotne.

K_U06 – umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać

umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna

naukowego zwłaszcza przy przygotowaniu prezentacji

samodzielnie opracowanego tematu.

K_U07 – posiada umiejętność merytorycznego argumentowania

z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i

historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków.

K_U10 – posiada umiejętność przygotowywania typowych prac

w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych

(zwłaszcza z zakresu sztuki nowożytnej), z wykorzystaniem

podstawowych ujęć teoretycznych oraz innych źródeł.

K_U13 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując

w niej różne role.

K_K01 – potrafi odpowiednio określić priorytety służące

realizacji zadań, określonych przez siebie i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywności (wygłoszenia dwóch

prezentacji tematu własnego, wykonywania zadań cząstkowych,

udziału w dyskusji). Dopuszczalne dwie nieobecności w roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)