Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs a przekład języka B-rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-1DAPBR1 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Dyskurs a przekład języka B-rosyjski
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka polskiego (A) na poziomie C2, a obcego (B) przynajmniej na poziomie B2. Student potrafi korzystać ze źródeł i słowników, identyfikuje najważniejsze cechy tekstu pisemnego i problemy jego tłumaczenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów – do potrzeb translacyjnych i poprzez ćwiczenia o charakterze przekładowo-analitycznym – podstawowych umiejętności, nawyków i wiedzy z zakresu analizy dyskursu i jego uwarunkowań językowych, pragmatycznych oraz kulturowych; kierunek pracy: B–A.

Główne treści: analiza pretranslacyjna (zrozumienie i dewerbalizacja): logiczna, strukturalna, językowa, faktograficzna, stylistyczna, retoryczna, leksykalna, pragmatyczna, kulturowa i jej związek ze strategiami i technikami wybranymi do tłumaczenia; podstawowe typy tekstów.

Studenci dokonują samodzielnie i w grupach analizy tekstu do tłumaczenia z języka obcego na polski; formułują zgodną z wynikami analizy propozycję przekładu (omawianą następnie na zajęciach) oraz wykonują inne ćwiczenia służące rozwijaniu kompetencji analitycznych i translatorskich.

Pełny opis:

Dyskurs a Przekład: warsztaty 30h. Kierunek tłumaczenia: B–A.

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Razem: 60 godz.

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu analizy charakterystyki dyskursywnej do potrzeb translacyjnych tekstów niespecjalistycznych.

GŁÓWNE TREŚCI NAUCZANIA:

1. Etapy tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia tekstu wyjściowego i jego dewerbalizacji

2. Analiza tekstu wyjściowego m.in. pod względem:

- logicznym

- strukturalnym

- leksykalnym

- gramatycznym

- stylistycznym

- retorycznym

- faktograficznym

- kulturowym

- pragmatycznym

- intertekstualnym;

2. Metody dokonywania analizy tekstu do celów tłumaczeniowych, źródła i metody poszukiwań

3. Dobieranie strategii i techniki tłumaczenia w celu jak najpełniejszego i najadekwatniejszego oddania cech tekstu oryginalnego w przekładzie oraz dopasowania go pod względem pragmatycznym do potrzeb i oczekiwań odbiorcy docelowego

4. Typy i rodzaje tekstów, identyfikacja rejestru, stylu i jego wykładników oraz sposoby ich oddania w tłumaczeniu, rozpoznawanie hierarchii ważności poszczególnych elementów tekstu z perspektywy przekładu

5. Analiza słów kluczowych pod kątem ustalenia dominanty przekładowej i wynikającego z niej doboru technik.

FORMY PRACY:

Analiza tekstu wyjściowego (identyfikacja celu, odbiorcy i funkcji tekstu wyjściowego; identyfikacja kontekstów tekstu źródłowego); analiza porównawcza tekstu tłumaczenia z oryginałem; analizowanie błędów w tekstach oryginałów i tłumaczeń; praca z materiałami źródłowymi różnych typów; ćwiczenia mające na celu sformułowanie adekwatnego tekstu przekładu; przygotowywanie analiz w domu i omawianie na zajęciach, przygotowywanie na zajęciach krótkich propozycji tłumaczeń.

METODY PRACY:

Dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, prezentacje, projekty i in.

TEMATYKA I RODZAJE TEKSTÓW:

Teksty niespecjalistyczne o dowolnej tematyce i możliwie zróżnicowanej formie i funkcji: przewodniki, foldery, strony internetowe, reklamy, teksty prasowe, ulotki, recenzje, publicystyka, przemówienia, wywiady itp.

WYMAGANIA NA ZALICZENIE:

Obecność i zadowalająca praca na zajęciach, systematyczne i terminowe przygotowywanie w domu analiz i ćwiczeń translacyjnych na zajęcia, rzetelne wykonanie wskazanych zadań w czasie zajęć, w tym – ćwiczeń o charakterze analitycznym i/lub przekładowym; zaliczenie śródsemestralnych testów kontrolnych i sprawdzianu końcowego.

Literatura:

Ustalana indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna podstawową terminologię dotyczącą analizy tekstu, rodzajów tłumaczenia, teorii przekładu, technik i strategii tłumaczeniowych,

- zna i rozumie powiązania translatoryki i analizy tekstu i dyskursu,

- ma wiedzę z zakresu metod i zastosowań analizy dyskursu na potrzeby przekładu,

- zna w ogólnym zarysie różnice kulturowe i językowe oraz realia społeczno-ekonomiczne obszaru języka A i B,

- zna podstawowe rodzaje przekładu pisemnego, ma wiedzę o tłumaczeniu pisemnym jako procesie, zna i potrafi rozpoznać rolę tłumacza w akcie komunikacji.

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przeprowadzić wieloaspektową analizę tekstu wyjściowego i określić najważniejsze problemy przekładowe,

- potrafi określić odbiorcę przekładu i zastosować techniki tłumaczeniowe stosownie do jego potrzeb oraz do wymagań zleceniodawcy,

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury,

- potrafi rozpoznawać i interpretować obecne w tekście elementy kulturowe oraz społeczno-historyczne,

- potrafi odpowiednio zastosować wiedzę i metody analizy dyskursu na potrzeby przekładu oraz analizy translacyjnej,

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku obcym,

- posiada umiejętność argumentowania oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- uwzględnia w pracy tłumacza różnice kulturowe,

- ma nawyk identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji międzyjęzykowej, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi,

- potrafi krytycznie ocenić własne umiejętności translacyjne,

- dostrzega szczególne potrzeby komunikacyjne osób z niepełnosprawnością,

- przestrzega w swoich działaniach wzorców zachowań etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę

Ocena ciągła na podstawie:

- obecności, przygotowania do zajęć i aktywności;

- terminowości;

- pracy samodzielnej (m.in. przygotowanie w ciągu semestru wymaganej liczby analiz i tłumaczeń z dokonaną autokorektą);

- pozytywnej oceny ze wszystkich prac cząstkowych (student ma prawo do jednej poprawy każdej pracy)

- końcowego zaliczenia semestralnego (w formie np. kolokwium sprawdzającego znajomość leksyki tłumaczonych tekstów).

Kryteria oceny tłumaczeń:

W tłumaczeniach oceniany jest aspekt tłumaczeniowy i pragmatyczny, językowy oraz formalny.

99%-100% - 5!

98%-91% - 5

90%-86% - 4,5

85%-76% - 4

75%-71% - 3,5

70%-60% - 3

poniżej - 2 (nzal)

Dopuszczalna jest nieobecność na 2 zajęciach w ciągu semestru

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gennadiy Zeldovych
Prowadzący grup: Gennadiy Zeldovych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwijanie technik analizy tekstów różnego typu i ich tłumaczenia z języka obcego na polski i/lub z polskiego na obcy.

Wymiar: 30 godzin w semestrze.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z analizą tekstu i podstawowymi technikami jego przekładu w zależności od jego gatunku, jego nacechowania stylistycznego, jego głównego przekazu oraz przekazów drugorzędnych, jego kompozycyjnej struktury itd.

Studenci wykonują analizy tekstów i przekładów, proponują swój własny przekład, komentują cudze i swoje rozwiązania.

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do każdych zajęć: ok. 1 godz. tygodniowo (łącznie: 15 godz.).

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

Razem: ok. 50 godz.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

- pogłębienie wiedzy o typach tekstów (gatunkach), ich funkcjach i osobliwościach ich tłumaczenia;

- pogłębienie wiedzy o technikach i strategiach tłumaczenia pisemnego;

- analiza tekstu źródłowego (celu, odbiorcy, intencji autora);

- kompozycja tekstu, jej wpływ na tłumaczenie;

- ekwiwalencja w przekładzie, różne podejścia do jej określenia;

- jednostki tekstu posiadające bliskie ekwiwalenty w języku docelowym i jednostki pozbawione takich ekwiwalentów;

- wybór właściwych strategii i technik tłumaczeniowych;

- kompensacja i parafraza;

- właściwy dobór słowników, źródeł i tekstów analogicznych oraz paralelnych.

TEMATYKA i RODZAJE TEKSTÓW: krótkie i dłuższe teksty literackie i paraliterackie obejmujące formy prozy (powieści, opowiadania, prozę poetycką, bajki, itp.).

FORMY PRACY: Ćwiczenia

- analizy istniejących przekładów tekstów z danej dziedziny;

- przekłady tekstów literackich i paraliterackich oraz ich omówienie zakończone próbą uzyskania optymalnego rozwiązania ze względu na ich specyfikę, funkcję i odbiorców;

- ćwiczenia z autokorekty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.