Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modułowy przedmiot fakultatywny:Pragmatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L1-MPF-PRA
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modułowy przedmiot fakultatywny:Pragmatyka
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem do pragmatyki. W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia i najważniejsze tematy w zakresie pragmatyki. Przedstawione zostaną również najbardziej istotne teorie i główne kierunki badawcze we współczesne i pragmatyce.

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem do pragmatyki. W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe pojęcia i najważniejsze tematy w zakresie pragmatyki, począwszy od pojęć takich jak zdanie, wypowiedzenie i sąd logiczny (proposition), poprzez zjawiska takie jak deikcja, presupozycja i wynikanie logiczne (entailment). W trakcie zajęć przedstawione zostają także główne teorie pragmatyczne i współczesne kierunki badawcze (kognitywne ujęcie metafory, teoria aktów mowy, teoria implikatury konwersacyjnej oraz teoria uprzejmości językowej).

Godziny kontaktowe (zajęcia): 30 godzin

Praca własna studenta: 40 godzin (czytanie i analiza tekstów, prace domowe, przygotowanie się do testu końcowego)

W sumie: 70 godzin

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość (Google Meet oraz innych zalecanych przez UW)

Literatura:

Huang, Y., 2007, Pragmatics (Oxford Textbooks in Linguistics), Oxford University Press.

Hurford, J., B. Heasley, i M. Smith, 2007 (2nd edn), Semantics: A Coursebook, Cambridge University Press.

Levinson, S., Pragmatics, 1983, Cambridge University Press.

O’Grady, W., J. Archibald, M. Aronoff i J. Rees-Miller, 2009, Contemporary Linguistics: An Introduction, Boston/New York: Bedford/St Martin’s.

Saeed, J.I., 2009, Semantics (Introducing Linguistics), Blackwell Publishing.

Thomas, J., 1995, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics. Harlow: Pearson Education.

Yule, G., 1996, Pragmatics, Oxford University Press.

Yule, G. 2004, The Study of Language, Cambridge: Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

Wiedza

• W1: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie pragmatyki, zorientowaną na zastosowania praktyczne w zakresie nauczania języka obcego czy przekładu

• W2: student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień i kierunków badawczych w zakresie pragmatyki

• W2: student zna współczesne teorie pragmatyczne i rozumie jak je stosować do analizy danych w zakresie semantyki i pragmatyki

• W3: student zna podstawową terminologię dotyczącą pragmatyki

• W9: student ma świadomość złożoności pojęcia znaczenia i bogactwa relacji znaczeniowych

Umiejętności

• U3: student rozpoznaje podstawowe relacje znaczeniowe na poziomie słów, wyrażeń i zdań;

• U3: student potrafi analizować znaczenia dosłowne i niedosłowne za pomocą różnych teorii i oferowanych przez nie narzędzi.

• U3: student potrafi interpretować różne zjawiska językowe, podchodząc do nich w sposób krytyczny i analityczny

Kompetencje społeczne

• K1: student potrafi zastosować wiedzę zdobytą w trakcie zajęć w sytuacjach komunikacyjnych w życiu codziennym

Metody i kryteria oceniania:

1) obecność (dozwolone są dwie nieobecności). Każda ponadlimitowa nieobecność oznacza 5 punktów karnych odejmowanych od wyniku testu końcowego

2) test końcowy o wartości 100 punktów:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowik-Dziewicka
Prowadzący grup: Ewa Nowik-Dziewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)