Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura anglojęzycznego obszaru językowego (B)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-L2-0LBA
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura anglojęzycznego obszaru językowego (B)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie B2+ (ESOKJ), studenci powinni poza tym posiadać podstawową wiedzę z zakresu literatury europejskiej oraz literaturoznawstwa.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest omówienie historii literatury angielskiej od okresu staroangielskiego do XX wieku włącznie. Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych trendów literackich w powyższym okresie poprzez bliższą prezentację oraz analizę wybranych, najważniejszych i najwybitniejszych dzieł. Analiza tekstów literackich podczas wykładu będzie wymagać od studenta aktywnego udziału, co pozwoli, oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej na poruszane tematy, na zdobycie umiejętności analizowania tekstów literackich. Przedmiot prowadzony jest w języku angielskim.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie ogólnej historii literatury angielskiej od okresu staroangielskiego do do postmodernizmu, przedstawienie tła historycznego, społecznego i artystycznego omawianych epok; omówienie dorobku czołowych pisarzy; analiza i interpretacja wybranych utworów literackich jako świadectw rozwoju kultury oraz światopoglądu panującego w danej epoce.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

I. OKRES STAROANGIELSKI

ZJAWISKA KULTUROWE: ludy preceltyckie; Celtowie; Rzymianie, chrystianizacja wysp, kultura materialna tego okresu (sztuka celtycka; kolonizacja rzymska); kultura i wierzenia ludów germańskich; mieszanie się elementów pogańskich i chrześcijańskich; zniszczenia kraju i szkody w kulturze spowodowane najazdami wikingów; rozkwit kultury pod panowaniem Alfreda Wielkiego; życie codzienne wczesnośredniowiecznej Anglii

ZJAWISKA LITERACKIE: prozodia poezji aliteracyjnej; rewolucja kedmońska; chrześcijańska poezja staroangielska; Cynewulf: pierwszy poeta znany z imienia; kult Krzyża Św.; proza staroangielska

OMAWIANE UTWORY: przedchrześcijańska poezja staroangielska: „Widsith”, „Deor’s Lament”; epos „Beowulf” (fragmenty); Caedmon: „Hymn”; Cynewulf: „Dream of the Rood”; Beda Czcigodny, Alfred Wielki (wybrane fragmenty)

II. OKRES ŚREDNIOANGIELSKI

ZJAWISKA KULTUROWE: najazd Normanów 1066; zmiany kulturowe i językowe wynikające z dominacji francuszczyzny normańskiej; kultura rycerska

ZJAWISKA LITERACKIE: wczesna poezja średnioangielska; liryka miłosna i religijna; narracja alegoryczna; wczesna proza średnioangielska; rozkwit poezji średnioangielskiej; typy narracji w „Canterbury Tales”; romans rycerski; średniowieczna ballada ludowa

OMAWIANE UTWORY: Layamon: „Brut”; „The Pearl” (excerpts); Geoffrey Chaucer: fragmenty prologu do „Canterbury Tales”; wybrana opowieść; „Sir Gawain and the Green Knight”;

III. RENESANS

ZJAWISKA KULTUROWE: dynastia Tudorów; Reformacja; likwidacja klasztorów; rozwój teatru od starożytności do średniowiecza

ZJAWISKA LITERACKIE: rozwój sonetu jako formy lirycznej; misteria, mirakle i moralitety; wczesna tragedia elżbietańska; tragedia zemsty; konstrukcja budynku teatru elżbietańskiego (The Globe); rozwój komedii; tekst sztuki – przedstawienie teatralne – adaptacja filmowa

OMAWIANE UTWORY: sonety Wyatta, Spensera, Shakespeare’a; „Everyman” (fragmenty)

Christopher Marlowe: „Doctor Faustus” (fragmenty); Shakespeare: selected play

IV. BAROK

ZJAWISKA KULTUROWE: dynastia Stuartów; Karol I jako kolekcjoner sztuki; wpływ wielkich odkryć geograficznych i naukowych XVII w. na światopogląd epoki

ZJAWISKA LITERACKIE: pierwsza angielska szkoła poetycka: the Sons of Ben; kawalerowie; poezja metafizyczna

OMAWIANE UTWORY: wybrane utwory Bena Jonsona, Roberta Herricka, Johna Sucklinga, Richarda Lovelace’a; wybrane utwory Johna Donne’a, George’a Herberta, Andrew Marvella

V. OKRES REPUBLIKI I RESTAURACJA

ZJAWISKA KULTUROWE: Purytanizm; Protektorat Cromwella; kultura okresu Restauracji Stuartów; kształtowanie się estetyki oświeceniowej

ZJAWISKA LITERACKIE: epos chrześcijański Johna Miltona; komedia okresu Restauracji; „wiek Drydena” – satyra i esej krytyczny; proza XVII w.

OMAWIANE UTWORY: Milton: „Paradise Lost” (fragmenty), „L’Allegro”, „Il Penseroso” (fragmenty), sonety; John Dryden: „McFlecknoe”, „An Essay on Dramatic Poesy” (fragmenty); John Bunyan: „Pilgrim’s Progress” (fragment);

VI. OŚWIECENIE

ZJAWISKA KULTUROWE: kultura okresu augustanizmu; neoklasycyzm; wpływ klasy średniej na powstawanie nowych gatunków literackich

ZJAWISKA LITERACKIE: poezja augustańska; XVIII-wieczna poezja satyryczna; proza satyryczna; esej w periodyku – pierwsi dziennikarze; rozwój powieści: powieść epistolarna, powieść-pamiętnik, powieść łotrzykowska, powieść obyczajowa; gotycyzm i powieść gotycka

OMAWIANE UTWORY: Alexander Pope: „The Rape of the Lock"; Jonathan Swift: „Modest Proposal”, Joseph Addison, Richard Steele (fragmenty esejów); przykłady powieści: Samuel Richardson, Daniel Defoe, Henry Fielding, Jane Austen; Horace Walpole

VII. ROMANTYZM

ZJAWISKA KULTUROWE: rewolucja; kształtowanie się estetyki romantycznej w opozycji do estetyki oświecenia; indywidualizm romantyczny

ZJAWISKA LITERACKIE: prymitywizm i preromantyzm; fałszerstwa i naśladownictwa dawnych gatunków literackich; pierwsze pokolenie romantyków angielskich; natura i ludowość w poezji romantycznej; elementy nadprzyrodzone w poezji romantycznej; bohater bajroniczny

OMAWIANE UTWORY: wybrane utwory Williama Blake’a; Robert Burns; Percy Bysshe Shelley; Poeci Jezior: wybrane utwory Williama Wordswortha; Samuel Colerigde: „The Rime of the Ancient Mariner”, John Keats; Lord Byron (fragmenty)

VIII. EPOKA WIKTORIAŃSKA

ZJAWISKA KULTUROWE: rewolucja przemysłowa; Panowanie królowej Wiktorii; rozwój neogotyku i innych stylów historyzujących; problem kobiet w okresie wiktoriańskim; Imperializm, kolonializm, rosnące podziały społeczne, ruchy emancypacyjne

ZJAWISKA LITERACKIE: powieść historyczna; powieść na granicy pomiędzy romantyzmem a wiktorianizmem; kolonializm i imperializm w literaturze; powieść wiktoriańska; poezja wiktoriańska; prerafaelici; komedia wiktoriańska; powieść detektywistyczna

OMAWIANI AUTORZY I UTWORY: Walter Scott: „Ivanhoe” (fragment); Alfred, Lord Tennyson (wybrane wiersze); Elizabeth Barret Browning (wybrane wiersze); Christina Rossetti; Dante Gabriel Rossetti (wybrane wiersze); Lewis Carroll „Alice in Wonderland” (fragmenty); John Ruskin (wybrane utwory); Charles Dickens (wybrane fragmenty powieści), Emily Bronte “Wuthering Heights” (fragmenty); Oscar Wilde „The Importance of Being Earnest”;

IX. LITERATURA AMERYKAŃSKA XIX WIEKU

ZJAWISKA KULTUROWE: niewolnictwo i abolicjonizm; transcendentalizm

ZJAWISKA LITERACKIE: transcendentalizm w literaturze amerykańskiej, powieść amerykańska, mroczny romantyzm, powieść gotycka, horror, poezja amerykańska, realizm i naturalizm w literaturze

OMAWIANI AUTORZY I UTWORY: Washington Irving „Rip van Winkle”; Ralph Waldo Emerson „Self-Reliance” (fragmenty); Nathaniel Hawthorne and Herman Melville (fragments); Samuel Langhorne Clemens (fragmenty); Emily Dickinson (wybrane wiersze); Edgar Allan Poe „The Raven” „The Fall of the House of Usher” (fragmenty); Ambrose Bierce (wybrane utwory); Stephen Crane "Red Badge of Courage" (fragmenty)

X. EPOKA EDWARDIAŃSKA I PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA

ZJAWISKA KULTUROWE: Belle Epoque i ruch sufrażystek

ZJAWISKA LITERACKIE: krytyka wiktoriańskiego kolonializmu i imperializmu; poezja wojenna; realizm w dramacie

OMAWIANI AUTORZY I UTWORY: Joseph Conrad „Heart of Darkness” (fragmenty); Rudyard Kipling „The Man Who Would Be King” (fragmenty); George Bernard Shaw „Mrs. Warren’s Profession” (fragmenty); E.M. Forster; Rupert Brooke, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, Alan Seeger (wybrane wiersze)

XI. MODERNIZM I POSTMODERNIZM

ZJAWISKA KULTUROWE: kryzys okresu międzywojennego; ruch socjalistyczny

ZJAWISKA LITERACKIE: teatr absurdu; wewnętrzny monolog; imagizm; symbolizm; poetycki impresjonizm; powrót metafizycznego konceptu; fantastyka naukowa; fikcja polityczna;

OMAWIANI AUTORZY I UTWORY: D.H. Lawrence, Thomas S. Eliot, W.H. Auden, W.B. Yeats (wybrane utwory); James Joyce (wybrane fragmenty); George Orwell „1984” (wybrane fragmenty); Samuel Beckett „Waiting for Godot” (wybrane fragmenty)

Nakład Pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 60 godz.

- czytanie zadanych materiałów: 40 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Suma godzin pracy własnej studenta: 50 godz.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość,najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Fordoński, Krzysztof English Literature. An Anthology for Students. Volume 1. Poznań 2010

Fordoński, Krzysztof English Literature. An Anthology for Students. Volume 2. Poznań, 2011

The Norton Anthology of English Literature, Vols. 1 and 2, M.H. Abrams (ed.), W.W. Norton and Co, New York – London (7th edition)

The Norton Anthology of American literature. Vols. 1 and 2, Nina Baym, (ed.), W.W. Norton and Co, New York (5th edition)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk z zakresu literaturoznawstwa angielskiego w systemie nauk, a także rozumie ich specyfikę przedmiotową (K1_W01)

- zna podstawową terminologię ma uporządkowaną wiedzę o charakterystycznych cechach stylistycznych i poetologicznych tekstów literatury anglojęzycznej w omawianych okresach literackich (K_W02)

- posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą charakterystyk poszczególnych okresów literackich oraz współczesnych trendów intrepretacyjnych (K_W04)

- zna najważniejszych autorów i teksty z historii literatury angielskiej oraz ówczesny kontekt kulturowy (K_W10)

- ma dodatkową wiedzę o najważniejszych zjawiskach społecznych, historycznych lub kulturowych towarzyszących powstawaniu tekstów z danego okresu (K1_W12)

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi adekwatnie czytać i rozumieć dawne i współczesne teksty literackie w języku angielskim (K1_U01)

- umie rozróżnić cechy literackie, stylistyczne i poetologiczne w tekstach literackich poszczególnych okresów oraz samodzielnie lub pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę z zakresu historii literatury anglojęzycznej oraz (K1_U03)

- potrafi sformułować własne wnioski dotyczące interpretacji omawianych tekstów (K1_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- jest świadomy różnic kulturowych istniejących między literaturą krajów anglojęzycznych oraz Polską (K1_K01)

- jest przygotowany do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie historii literatury anglojęzycznej (K1_K02)

- uczestniczy w życiu kulturalnym krajów anglojęzycznych (K1_K03)

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe anglojęzycznego obszaru językowego i ma świadomość odpowiedzialności za ich zachowanie (K1_K04)

Metody i kryteria oceniania:

W sesji zimowej odbywa się pisemny test sprawdzający („zaliczenie połówkowe”), a w sesji letniej pisemny egzamin końcowy. Ocena końcowa jest średnią ocen z testu oraz egzaminu. Test i egzamin są w formie pytań testowych oraz pytań otwartych.

% punktów z testu/egzaminu a ocena:

0-59%=2 (ndst)

60%-68% = 3.0 (3)

69%-76% = 3.5 (3+)

77%-84% = 4.0 (4)

85%-92% = 4.5 (4+)

93%-98% = 5.0 (5)

99%-100% = 5.0! (5!)

Uzyskanie oceny niedostatecznej w sesji właściwej skutkuje wpisaniem oceny negatywnej do systemu USOS w pierwszym terminie i koniecznością poprawy w sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych kursu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Fordoński, Klaudyna Michałowicz, Tomasz Wiącek
Prowadzący grup: Krzysztof Fordoński, Klaudyna Michałowicz, Tomasz Wiącek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)