Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia specjalistyczne jęzki B i C (angielski i niemiecki)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-2TSBCan
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne jęzki B i C (angielski i niemiecki)
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość ogólnego języka angielskiego i niemieckiego na poziomie przynajmniej B2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia ogólnych tekstów pisemnych z języka angielskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język angielski.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studenta kompetencji translatorskiej polegającej na umiejętności przetłumaczenia tekstu z jednego języka obcego na inny język obcy przy uwzględnieniu cech właściwych systemowi języka przekładu. Ponadto kształcone są umiejętności krytycznego korzystania ze słowników monolingwalnych oraz krytycznego wyszukiwania informacji.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2

Godziny kontaktowe (w sali) = 30h = 1 ECTS

(30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h = 1 ECTS

Literatura:

Gazety i czasopisma:

- The Economist

- The Guardian

- Der Spiegel

- Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Cicero

Podręczniki:

- Hervey S., Higgins I., Loughridge M. (2006): Thinking German Translation, Routledge: London/New York.

- Macpherson R. (2004): English for Writers and Translators, PWN: Warszawa.

Źródła internetowe:

- PONS: Słownik angielsko-niemiecki

- DUDEN (duden.de)

- Oxford Advanced Learner's Dictionary (online)

- context.reverso.net

- linguee.de

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- rozumie i prawidłowo interpretuje teksty pisemne w obu językach obcych (K_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną w obu językach obcych (K_W02);

- rozumie rolę języka i przekładu w komunikacji międzyludzkiej i -kulturowej (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje językowe i pozajęzykowe w języku angielskim i niemieckim (K_U01);

- umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka angielskiego na język niemiecki i odwrotnie różnego rodzaju wypowiedzi pisemne (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- posiada umiejętność adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania problemów przekładowych w języku angielskim i niemieckim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny pracy studenta:

- ocena aktywności podczas zajęć i przygotowania do zajęć;

- prace domowe;

- sprawdziany śródsemestralne (kolokwia);

- egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących komponentów:

- ocena ciągła z zajęć: 50%

- ocena z egzaminu: 50%.

Egzamin ocenia się na podstawie:

- umiejętności samodzielnego tworzenia tłumaczeń z wykorzystaniem poznanych strategii tłumaczeniowych.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i zaliczenia na ocenę:

51%-60% = 3

61%-70% = 3+

71%-80% = 4

81%-90% = 4+

91%-100% = 5

Nieobecności

Dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. W przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności przydzielana będzie dodatkowa praca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mela
Prowadzący grup: Mariusz Mela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia ogólnych tekstów pisemnych z języka angielskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język angielski.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studenta kompetencji translatorskiej polegającej na umiejętności przetłumaczenia tekstu z jednego języka obcego na inny język obcy przy uwzględnieniu cech właściwych systemowi języka przekładu. Ponadto kształcone są umiejętności krytycznego korzystania ze słowników monolingwalnych oraz krytycznego wyszukiwania informacji.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2

Godziny kontaktowe (w sali) = 30h = 1 ECTS

(30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h = 1 ECTS

Literatura:

Gazety i czasopisma:

- The Economist

- The Guardian

- Der Spiegel

- Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Cicero

Podręczniki:

- Hervey S., Higgins I., Loughridge M. (2006): Thinking German Translation, Routledge: London/New York.

- Macpherson R. (2004): English for Writers and Translators, PWN: Warszawa.

Źródła internetowe:

- PONS: Słownik angielsko-niemiecki

- DUDEN (duden.de)

- Oxford Advanced Learner's Dictionary (online)

- context.reverso.net

- linguee.de

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Mela
Prowadzący grup: Mariusz Mela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji translatorskiej w zakresie tłumaczenia ogólnych tekstów pisemnych z języka angielskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język angielski.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wykształcenie u studenta kompetencji translatorskiej polegającej na umiejętności przetłumaczenia tekstu z jednego języka obcego na inny język obcy przy uwzględnieniu cech właściwych systemowi języka przekładu. Ponadto kształcone są umiejętności krytycznego korzystania ze słowników monolingwalnych oraz krytycznego wyszukiwania informacji.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 2

Godziny kontaktowe (w sali) = 30h = 1 ECTS

(30h = 1 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 30h = 1 ECTS

Literatura:

Gazety i czasopisma:

- The Economist

- The Guardian

- Der Spiegel

- Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Cicero

Podręczniki:

- Hervey S., Higgins I., Loughridge M. (2006): Thinking German Translation, Routledge: London/New York.

- Macpherson R. (2004): English for Writers and Translators, PWN: Warszawa.

Źródła internetowe:

- PONS: Słownik angielsko-niemiecki

- DUDEN (duden.de)

- Oxford Advanced Learner's Dictionary (online)

- context.reverso.net

- linguee.de

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)