Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (jęz.C) - niemiecki sem. IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3201-1DKKCN24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (jęz.C) - niemiecki sem. IV
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów.

Studenci uczestniczący w zajęciach kontynuują naukę języka niemieckiego. Jest to drugi język specjalności (C) , jego znajomość jest już na poziomie B2+.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, odpowiadającym poziomowi C1 w skali biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W procesie nauczania kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej, kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej i pragmatycznej. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z wysokim poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby absolwentów studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów I stopnia, dla których język niemiecki jest językiem C specjalności.

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1 podczas której kładzie się nacisk na harmonijny i zintegrowany rozwój różnorodnych kompetencji komunikacji językowej, kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej i pragmatycznej tj. mówienia i wymowy, pisania akademickiego, rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem, jak również w zakresie znajomości leksyki i struktur gramatyczno-składniowych. Kurs obejmuje zagadnienia zgodne z wysokim poziomem zaawansowania znajomości języka niemieckiego, ukierunkowane na potrzeby absolwentów studiów kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalności nauczycielsko-tłumaczeniowej, w szczególności związane z pracą w dziedzinach akademickich, glottodydaktycznych i translatorskich.

Przedmiot dzieli się na następujące komponenty: (1) rozumienie ze słuchu, mówienie i słownictwo, (2) czytanie i pisanie akademickie

Celem zajęć jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji dyskursywnej w mowie i piśmie (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi pisemnej i ustnej).

Godziny kontaktowe w semestrze: 60 godz.

Praca własna studenta:

- czytanie/przyswajanie zadanych materiałów pisemnych – 10 godz.

- prace domowe z zakresu gramatyki praktycznej – 10 godz.

- tworzenie prezentacji ustnych i prac pisemnych – 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego – 15 godz.

Całkowita ilość godzin pracy własnej: 50 godzin.

Literatura:

Zajęcia mają charakter warsztatowy, w związku z tym nie jest dla nich przewidziana literatura obowiązkowa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę (K1_W01);

- zna struktury morfologiczno-składniowe, rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie C1; zna definicje słów, ich synonimy oraz idiomy języka niemieckiego (K1_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną i gramatyczną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K1_W02);

- zna i rozumie elementy kultury obszaru niemieckojęzycznego, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej, rozumie różnice kulturowe między Polską a krajami niemieckojęzycznymi, dobrze orientuje się w rzeczywistości krajów niemieckojęzycznych, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych tego kraju (K1_W10).

- zna i rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące komunikacji językowej oraz najważniejsze odmiany języka przy szczególnym uwzględnieniu rzeczywistości języka niemieckiego (K_W04)

- posługuje się terminologią nauk społecznych w danych językach; zna współczesne realia polityczno-społeczne obszaru języka C (S_W10/K_W04/K_W07)

- rozumie terminologię gramatyczną języka niemieckiego na poziomie C1 i posiada wiedzę na temat wybranych uwarunkowań pragmatycznych systemu językowego języka niemieckiego (S_W08/K_W04/K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętności językowe na poziomie C1 według ESOKJ, również w typowych sytuacjach profesjonalnych wymagających znajomości technik, strategii i różnych kanałów komunikacyjnych (K1_U07, K1_U10);

- potrafi krytycznie analizować teksty jako wytwory kultury, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować autentyczne teksty w języku niemieckim oraz rozwijać umiejętności profesjonalne w zakresie tego języka (K1_U01);

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie języka niemieckiego, kierując się wskazówkami wykładowcy, umie ocenić przydatność konkretnych źródeł informacji, np. słowników (internetowych), korpusów, artykułów, itd. (K1_U03);

- potrafi przetłumaczyć z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie krótkie wypowiedzi pisemne i ustne (K1_U04);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka niemieckiego, potrafi odpowiednio zareagować w każdej sytuacji komunikacyjnej odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K1_U05);

- potrafi rozróżnić dialekty języka X (K1_U05);(jeżeli takowe są)

- posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej i pisemnej w języku niemieckim (K1_U06);

- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku niemieckim w zakresie wprowadzanych zagadnień (K1_U08);

- potrafi komponować spójne i właściwie skonstruowane teksty pisane w języku niemieckim na poziomie C1, dostosowane stylem do danego adresata, rozwijając wyrażone poglądy i uzasadniać je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami (S_U04/K_U08);

- potrafi wypowiadać się spójnie i spontanicznie na dowolny temat w języku niemieckim, zachowując płynność i poprawność stylistyczną, gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi (S_U05/K_U09);

- potrafi identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy z zakresu lingwistyki kontrastywnej języka niemieckiego na poziomie C1, obejmującej takie dziedziny jak: fonetyka, morfematyka, słowotwórstwo i składnia (S_U06/K_U04);

- potrafi przeprowadzić analizę i dokonać adekwatnej interpretacji procesów zachodzących w układzie komunikacji zawodowej w języku niemieckim oraz czynników wpływających na te procesy (S_U09/K_U05)

- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku niemieckim w oparciu o odpowiednio dobrane materiały źródłowe (K1_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role i dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku niemieckim (K1_K01);

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych i zawodowych, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K1_K03);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku niemieckim i polskim, spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K1_K04);

- jest gotów do uczestnictwa w życiu kulturalnym Polski i krajów niemieckojęzycznych na rzecz promowania obu kultur, korzystając zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych form i środków przekazu (K1_K06).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Metody oceniania – ćwiczenia: każdy komponent może podlegać następującej ocenie:

- ocena ciągła (przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań podczas zajęć)

- prace domowe

- śródsemestralne i semestralne testy pisemne

- śródsemestralne i semestralne kolokwia ustne

- przygotowanie prezentacji/pracy pisemnej

Udział procentowy w ocenie każdego komponentu:

- ocena ciągła i prace domowe: nie więcej niż 20% oceny z kursu

- śródsemestralne i semestralne testy pisemne/kolokwia ustne/prezentacje: nie więcej niż 30% oceny z kursu.

- część egzaminu: nie mniej niż 50% oceny z kursu

Ocena każdego komponentu jest sumą udziałów procentowych oceny ciągłej i prac domowych (20%), śródsemestralnych i semestralnych testów pisemnych/kolokwiów/prezentacji (30%), oraz oceny z części egzaminu (50%):

20% + 30% + 50% = 100%

Metody oceniania - Egzamin

Egzamin składa się z odrębnych części kończących każdy z komponentów DKK: części pisemnych (test gramatyczny, test leksykalny, wypracowanie) i części ustnej. Żeby otrzymać ocenę pozytywną z każdej części egzaminu student musi uzyskać przynajmniej 60% dostępnych punktów.

Udział procentowy komponentów w wystawieniu oceny końcowej jest tożsamy dla każdej części, a średnia z ocen wszystkich komponentów daje 100% oceny końcowej przedmiotu DKK wpisywanej do USOS. Ocena negatywna z jednej lub więcej części skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do USOS i koniecznością przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej.

Kryteria oceniania

Kryteria ocenienia – ćwiczenia:

Próg zaliczeniowy obowiązujący na wszystkich komponentach to 60%. Uzyskanie zaliczeń z wszystkich elementów metod oceniania jest warunkiem dopuszczenia do części egzaminu z danego komponentu.

Kryteria oceniania – egzamin:

Egzamin ocenia się na podstawie:

• stopnia opanowania materiału leksykalnego/gramatycznego,

• stopnia rozumienia tekstu czytanego/ze słuchu,

• umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi pisemnych

• umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i interakcji w rozmowie (ocenie podlega płynność wypowiedzi, zasób słownictwa, poprawność gramatyczna oraz wymowa)

Egzamin oraz wszystkie prace pisemne (testy śródsemestralne i semestralne, kolokwia, sprawdziany, kartkówki, wypracowania etc.) są oceniane według następującej skali procentowej poprawności:

0-59% = ndst, (2.0)

60-67% = dst, (3.0)

68-75% = dst+ (3.5)

76-83% = db, (4.0)

84-91% = db+, (4.5)

92-98% = bdb. (5.0)

99-100%= bdb.! (5.0!)

Niezaliczenie jednej z części egzaminu skutkuje oceną niedostateczną w sesji właściwej i koniecznością poprawy egzaminu we wrześniowej sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach i w tej samej formie co egzamin w sesji właściwej.

Student zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia każdego z modułów. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności na 30h zajęć kontaktowych kursu. W przypadku więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć na których był nieobecny. Nieusprawiedliwiona nieobecność na 50% zajęć (lub więcej) w pojedynczym module skutkuje oceną niedostateczną z tego modułu na koniec roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Drużycki, Markus Eberharter
Prowadzący grup: Krzysztof Drużycki, Dominika Pyzowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.