Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3202--S1OFR12o
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fonetyka praktyczna języka rosyjskiego II
Jednostka: Katedra Rusycystyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku stacjonarnych studiów I stopnia (wg Ust. 2.0)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotu Fonetyka I

Opanowanie materiału przedmiotu Fonetyka I


Skrócony opis:

Celem jest utrwalenie podstawowych sprawności i umiejętności fonetycznych właściwych dla poprawnej rosyjskiej wymowy, w tym kształtowanie umiejętności użycia różnych typów konstrukcji intonacyjnych, z uwzględnieniem różnic między językiem polskim i rosyjskim.

Przedmiot powiązany jest z praktyczną nauką języka rosyjskiego oraz z gramatyką współczesną języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Zagadnienia:

Podstawowe rosyjskie konstrukcje intonacyjne (ИК 1-7).

Ćwiczenia z zakresu użycia konstrukcji intonacyjnych w mowie (w zdaniach oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych). Komunikatywne aspekty użycia konstrukcji intonacyjnych.

Doskonalenie prawidłowej wymowy poprzez pracę nad tekstem (proza, poezja).

Wpływ zjawisk fonetycznych na ortografię.

Sposoby przeciwdziałania interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim i rosyjskim.

Literatura:

1. I.W.Odincowa, Zwuki, ritmika, intonacyja, Izdatielstwo Flinta, Moskwa 2004.

2. I.S.Kostina, N.N.Aleksandrowa, T.I.Aleksandrowa, E.B.Bogosłowskaja, Pierspiektiwa, foneticzeskij kurs, Izdatielstwo Złatoust, Sankt-Pietierburg 2002.

3. O.A.Prochwatiłowa, Korriektirowocznyj kurs russkoj fonetyki, Wołgograd 2007.

4. I.L.Muchanow, Intonacyja w praktikie russkoj diałogiczeskoj rieczi, Izdatielstwo Russkij jazyk, Moskwa 2009.

5. G.W.Kołosnicyna, Słuszajtie, powtoriajtie…, Intieraktiwnyj fonetyko-razgowornyj kurs. Ucziebnoje posobije dla izuczajuszczich russkij jazyk kak inostrannyj, Moskwa 2003.

6. N.W.Kulibina, Czitajem stichi russkich poetow. Posobije po obuczeniju cztieniju chudożestwiennoj literatury, Izdatielstwo Złatoust, Sankt-Pietierburg 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. student zna i rozumie złożoną naturę języka rosyjskiego w zakresie rytmiki słowa, zjawisk fonetycznych i typów konstrukcji intonacyjnych określonych w programie przedmiotu

2. student ma podstawową wiedzę dotyczącą różnic fonetycznych między językiem rosyjskim a polskim

UMIEJĘTNOŚCI

1. student potrafi w sposób poprawny, adekwatny do kontekstu sytuacyjnego, intonować wypowiedzi w języku rosyjskim

2. student potrafi przeprowadzić podstawową analizę fonetyczną tekstu rosyjskiego w zakresie programu przedmiotu

3. student stosuje metody przeciwdziałania interferencji fonetycznej między językiem polskim a rosyjskim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. student jest gotów do umieszczania nowych informacji we właściwym kontekście oraz do twórczego myślenia

2. student ma świadomość znaczenia poprawnej wymowy dla kształtowania więzi społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i kontrolnych

Przy zaliczeniach stosuje się następujące kryteria:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Składniki oceny:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne prace kontrolne w formie dyktand i testów – 35%

- końcowe zaliczenie ustne – 35%

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej:

a/ poprawność ortograficzna, interpunkcyjna,

b/ zgodność wypowiedzi z wymaganą formą,

c/ poprawność użycia środków językowych

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej:

a/ poprawność artykulacyjna, akcentuacyjna, intonacyjna,

b/ spójność i płynność wypowiedzi,

c/ poprawność językowa

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Classroom oraz innych zalecanych przez UW.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu nie są przewidziane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Czwalińska
Prowadzący grup: Maryna Czwalińska, Volodymyr Dubichynskyi, Michał Kozdra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maryna Czwalińska
Prowadzący grup: Maryna Czwalińska, Volodymyr Dubichynskyi, Michał Kozdra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

Jak w części "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)