Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka białoruskiego. Fonetyka i fonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S1-FBA-GOJBF11
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka białoruskiego. Fonetyka i fonologia
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę wyniesioną ze szkoły średniej z zakresu fonetyki języka polskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fonetycznymi charakterystycznymi dla współczesnego języka białoruskiego oraz z jego systemem fonologicznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii, takimi jak:

- proces mowy i jego percepcja;

- klasyfikacja akustyczna i artykulacyjna głosek;

- rozbieżności między mową a pismem;

- zasady transkrypcji fonetycznej i fonologicznej;

- pozycyjne zmiany dźwięków (zjawisko asymilacji i dysymilacji, dźwięki protetyczne);

- historyczne zmiany dźwięków;

- cechy dystynktywne i redundantne w języku;

- pojęcie fonemu i jego wariantów, typy wariantów; typy opozycji fonologicznych;

- pojęcie neutralizacji cech dystynktywnych;

- system fonologiczny języka białoruskiego: system konsonantyczny; system wokaliczny i jego uwarunkowania akcentowe;

- elementy prozodyczne mowy; charakterystyka białoruskiego akcentu i intonacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 3, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 45 godz. i przygotowanie do egzaminu 15 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 90 godz. ECTS: 3

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Czachouski H.K., Czachouskaja T.Ł., Suczasnaja belaruskaja mova. Fanetyka. Fanalohija. Arfaepija, Minsk 2010.

2. Czekman W., Smułkowa E., Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej, Warszawa 1988.

3. Fanetyka belaruskaj litaraturnaj movy, red. A.I. Padłużny, Minsk 1989.

4. Haczko A.K., Metadycznyja rekamendacyi pa razdzelu Fanetyka, Fanalohija kursa Syczasnaja belaruskaja mova, Hrodna 2000.

5. Kryvicki A., Padłużny A., Fanetyka belaruskaj movy, Minsk 1984.

6. Padłużny A.I., Narys akusyycznaj fanetyki belaruskaj movy, Minsk 1977.

7. Padłużny A., Czekman W., Huki belaruskaj movy, Minsk 1973.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu

1. WIEDZA: student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań językoznawczych;

- terminologię językoznawczą;

- naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój.

2. UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne;

- posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa w czasie komunikowania się z otoczeniem

oraz w czasie debat i dyskusji;

- rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich analizę językową

w szerszym kontekście.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych

- aktywny udział w pracach nad prezentacjami, wystąpieniami indywidualnymi i grupowymi

Egzamin składa się: z zapisu tekstu w transkrypcji fonetycznej oraz testu z części teoretyczne.

Kryteria zaliczenia:

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty – 5,0 (ocena bardzo dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z niewielką liczbą błędów lub nieścisłości – 4,5 (ocena dobra plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych (mniej istotnych) aspektów – 4,0 (ocena dobra)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów oraz z istotnymi nieścisłościami – 3,5 (ocena dostateczna plus)

- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem istotnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami – 3,0 (ocena dostateczna plus)

- brak osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia – 2,0 (ocena niedostateczna)

Warunkiem dopuszczenia do testu jest zaliczenie transkrypcji fonetycznej.

Ocena końcowa z egzaminu składa się z komponentów:

Ocena transkrypcji fonetycznej 50% + ocena testu 50% = ocena końcowa z egzaminu

ocenę końcową stanowi: 50% oceny z zajęć + 50% oceny końcowej z egzaminu.

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość Zoom oraz Kampus (Come)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volha Tratsiak
Prowadzący grup: Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)