Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny język białoruski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-S2-FBA-SJBI21
Kod Erasmus / ISCED: 09.603 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny język białoruski I
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z leksyką specjalistyczną i terminologią używaną we współczesnym języku białoruskim z zakresu polityki, ekonomii, prawa, medycyny, ochrony środowiska i in.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedstawione są zagadnienia teorii i praktyki leksyki specjalistycznej. Wprowadzone jest pojęcie języka fachowego i przeprowadzana klasyfikacja leksyki pod względem sfer jej użycia. Omawiane są procesy semantyczne we współczesnej leksyce specjalistycznej i terminologii. W zakres kształcenia wchodzi zaznajomienie z modelami tekstów specjalistycznych i wzorami dokumentów i pism urzędowych (z dziedziny prawa, handlu, ekonomii itp.). Ponadto poruszana jest problematyka przekładu tekstów specjalistycznych z języka białoruskiego oraz interkulturowe aspekty w tłumaczeniu tekstów fachowych i w nauczaniu języków specjalistycznych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 30 godz. ECTS: 3, w tym:

Udział w zajęciach 30 godz. - 1 ECTS

Obciążenie studenta związane z nauką samodzielną (w tym przygotowanie do zajęć) : 45 godz. i przygotowanie do zaliczenia końcowego 15 godz. - 2 ECTS

RAZEM

obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz związane z nauką samodzielną: 90 godz. ECTS: 3.

Literatura:

1. Antoniuk Ł. A., Płotnikau B. A., Biełaruskaja mowa: spiecyjalnaja leksika, Mińsk 2004.

2. Felber H., Budin G,. Teoria i praktyka terminologii, Warszawa 1994.

3. Jasińska-Socha T., Panasiuk N., Mały praktyczny słownik biznesmena białorusko-polski i polsko-białoruski. Warszawa 1995.

4. Języki specjalistyczne. Zagadnienia dydaktyki i przekładu. Pod red. Piotra Mameta; przy współpracy Alicji Mrózek, Katowice 2003.

5. Jurydyczny encykłapiedyczny słounik. Red. kolegium S. W. Kuźmin, J.W. Małaszewicz, H. A. Masłynka i in., Mińsk 1992.

6. Kaurus A. A., Dakumient pa-biełarusku. Sprawawodstwa, Buchgałteryja. Rynacznaja ekanomika, Mińsk 1994.

7. Kielar B., Grucza S., Języki specjalistyczne: Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, Warszawa 2003.

8. Kriwickij A. A., Podłużnyj A. I. Uczebnik biełorusskogo jazyka. Lkz samoobrazowanija, Mińsk 1994.

9. Laszczynskaja W. A., Biełaruskaja mowa. Terminałahicznaja leksika, Mińsk 2001.

10. Maraszeuskaja W. W., Piwawarczyk I. W., Sadouskaja A. S., Biełaruskaja mowa. Prafiesijnaja leksika, Grodno 2006.

11. Maraszeuskaja W. W., Piwawarczyk I. W., Sadouskaja A. S., Biełaruskaja mowa. Prafiesijnaja leksika. Dapamożnik. Grodno 2004.

12. Sudowaja medycyna. Pad redakcyjaj prafiesara.W. M. Krukawa, Minsk 1997.

13. Tłumaczalny słounik handlowych terminau. Pad ahulnaj redakcyjaj kandydata ekanamicznych nawuk R. P. Walewicz, Mińsk 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach, m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów ,

- w pogłębionym stopniu naturę języka, istotę oraz wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój,

- w pogłębionym stopniu różnice i podobieństwa międzyjęzykowe oraz właściwe techniki transferu międzyjęzykowego,

- w pogłębionym stopniu istotę komunikacji specjalistycznej, jej ograniczenia oraz wyzwania,

- pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych, w nieprzewidywalnych warunkach,

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu językoznawstwa,

- rozpoznać rodzaje tekstów specjalistycznych oraz przeprowadzić ich analizę językową,

- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

w wybranym języku obcym,

- przygotować poprawne, rozbudowane, klarowne i spójne prace pisemne w języku obcym na wybrane tematy, także w ramach komunikacji specjalistycznej,

- posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu, także

w ramach komunikacji specjalistycznej,

- kierować pracą w zespole oraz współdziałać w ramach prac zespołowych,

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

oraz ukierunkować innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

- prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z zachowaniem tradycji i zasad etyki zawodowej oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych,

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem pisemnym w postaci testu składającego się z pytań zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

Ocena końcowa składa się z 50% oceny bieżącej i 50% oceny z testu końcowego.

Progi procentowe pisemnego testu końcowego:

60% – 66% - 3

67% - 76% - 3,5

77% - 86% - 4

87% - 96% - 4,5

97% - 100% - 5

100% oraz dodatkowo: wiedza i umiejętności spoza programu nauczania - 5!

Dopuszcza się maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iryna Aheyeva
Prowadzący grup: Iryna Aheyeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)