Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-3LPR2 Kod Erasmus / ISCED: 09.602 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego 2
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: przedmioty obowiązkowe J2
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać język rosyjski na poziomie C1. Posiadać wiedzę z zakresu gramatyki języka rosyjskiego, operować szerokim słownikiem leksykalnym, stosować system języka w swobodnej komunikacji.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Celem zajęć jest opanowanie umiejętności pisania tekstów naukowych w języku rosyjskim oraz zagadnieniom funkcjonalnego zróżnicowania języka rosyjskiego z uwzględnieniem odmian i gatunków wypowiedzi.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami pisania tekstów naukowych w języku rosyjskim oraz

usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studenta w zakresie całego szeregu niuansów kulturowych, znajomość których jest konieczna do swobodnego poruszania się w rosyjskiej rzeczywistości językowej.

Celem szczegółowym jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (rozszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem

nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS=4

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 30h i II semestr = 30h = 2 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 50h = I i II semestr po 25h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 10h

60h + 60h = 4 ECTS

Literatura:

1. В. Э. Морозов, Культура письменной научной речи, Москва 2008.

2. Н. С. Вoлгина, Функциональные стили русского языка, Москва 2011.

3. Культура русской речи. Учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный, Москва 2012.

4. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник-Практикум, Издательство «Флинта», Москва 2014.

5. Л. А. Константиновна, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова, Деловая риторика. Учебное пособие, Москва 2015.

6. В. А. Лукин, Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа: Учеб. для филол. спец. Вузов, Москва, Издательство «Ось-89», 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie zaawansowane metody analizy tekstów naukowych z dziedziny lingwistyki (K_W07).

- posiada wiedzę z zakresu wiadomości o języku na poziomie C1, zna strukturę języka jako systemu, rozumie jego specyfikę, również w ujęciu zawodowym (K_W01);

- rozumie wypowiedzi ustne i prawidłowo interpretuje teksty pisemne na poziomie C1; zna definicje terminów stosowanych również w kontekście zawodowym (K_W01);

- ma utrwaloną wiedzę leksykalną z tematów wskazanych w opisie przedmiotu (K_W02);

- zna i rozumie elementy kultury rosyjskiej, rozumie rolę języka w komunikacji międzyludzkiej i kulturowej, rozumie różnice kulturowe między Polską a Rosją (K_W10).

Umiejętności:

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować autentyczne teksty naukowego w języku rosyjskim na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej z dziedziny lingwistyki (K_U01);

- student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej z tekstów naukowych, kierując się wskazówkami prowadzącego zajęcia; umie ocenić przydatność poznanych metod, praktyk i procedur do samodzielnego sporządzenia tekstu naukowego (K_U03);

- potrafi rozpoznawać charakterystyczne elementy kulturowe oraz właściwie interpretować zjawiska dotyczące języka rosyjskiego w kontekście zawodowym, potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji komunikacyjnej zaistniałej w miejscu pracy odpowiednio do kontekstu kulturowego, używając zwyczajowych zwrotów (K_U05);

- student posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów tekstów naukowych oraz samodzielnego formułowania wniosków w formie ustnej (własny tekst naukowy) i pisemnej (prezentacja) w języku rosyjskim (K_U06);

- student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych (tekst naukowy, w przyszłości praca licencjacka) w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych teorii z zakresu studiowanej dziedziny lingwistyki stosowanej (K_U08);

- potrafi przygotować i przedstawić prezentację na wybrany temat, przeprowadzić autoprezentację (np. rozmowa o pracę), poprowadzić dyskusję i wziąć aktywny udział w dyskusji (K_U09);

Kompetencje społeczne:

- jest gotów określić priorytety i zaplanować działania służące do realizacji konkretnych zadań językowych, komunikacyjnych zwłaszcza tych o charakterze zawodowym, rozumie potrzebę samokształcenia i konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji (K_K03);

- potrafi współdziałać w grupie i przyjmować w niej różne role, dbając o przestrzeganie zasad komunikacji w języku rosyjskim (K_K01);

- jest gotów do adekwatnego identyfikowania i rozstrzygania dylematów komunikacji w języku rosyjskim i polskim w kontekście pracy zawodowej spowodowanych asymetrią systemów językowych i różnicami kulturowymi (K_K04);

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie końcowej brane będą pod uwagę:

- śródsemestralne prace kontrolne (min. 2);

- poprawność oraz terminowe oddawanie prac tematycznych (min. 2);

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- aktywność Studenta na zajęciach (bieżące Jego przygotowanie);

- samodzielna praca Studenta;

- bieżąca kontrola obecności na zajęciach;

- końcowe zaliczenie pisemne.

Po spełnieniu wymogów określonych w metodach i kryteriach oceny formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu, Student przystępuje do końcowego egzaminu pisemnego, mającego formę rozprawki w języku rosyjskim na jeden, wybrany spośród trzech, tematów przekrojowych ogniskujących wokół poruszanej na zajęciach problematyki.

Przyjęte zasady punktacji dla oceny bieżącej i egzaminu:

• ponad 90% – 5

• 85%-89% – 4+

• 80%-84% – 4

• 70%-79% – 3+

• 60%-69% – 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kornacka, Patrycja Spytek
Prowadzący grup: Maria Castelas, Janina Pietraszkiewicz, Patrycja Spytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Student powinien znać język rosyjski na poziomie C1. Posiadać wiedzę z zakresu gramatyki języka rosyjskiego, operować szerokim słownikiem leksykalnym, stosować system języka w swobodnej komunikacji.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami pisania tekstów naukowych w języku rosyjskim oraz

usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studenta w zakresie całego szeregu niuansów kulturowych, znajomość których jest konieczna do swobodnego poruszania się w rosyjskiej rzeczywistości językowej.

Celem szczegółowym jest kształtowanie i doskonalenie:

- kompetencji leksykalnej (rozszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania słownictwa przewidzianego programem

nauczania);

- kompetencji gramatycznej (rozumienia i wypowiadania się przy użyciu prawidłowo skonstruowanych wyrażeń i zdań w oparciu o zasady gramatyczne omawiane na zajęciach);

- kompetencji dyskursywnej (organizowania spójnej logicznie i gramatycznie wypowiedzi).

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS=4

Godziny kontaktowe (w sali) = I semestr = 30h i II semestr = 30h = 2 ECTS

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 50h = I i II semestr po 25h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 10h

60h + 60h = 4 ECTS

Literatura:

1. В. Э. Морозов, Культура письменной научной речи, Москва 2008.

2. Н. С. Вoлгина, Функциональные стили русского языка, Москва 2011.

3. Культура русской речи. Учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный, Москва 2012.

4. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник-Практикум, Издательство «Флинта», Москва 2014.

5. Л. А. Константиновна, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова, Деловая риторика. Учебное пособие, Москва 2015.

6. В. А. Лукин, Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа: Учеб. для филол. спец. Вузов, Москва, Издательство «Ось-89», 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.