Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury krajów regionu (II) - Czechy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3224-D3KULCZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury krajów regionu (II) - Czechy
Jednostka: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest zaprezentowanie wiedzy z zakresu dziejów kultury czeskiej i słowackiej w całej jej rozpiętości w XIX wieku oraz wypracowanie umiejętności myślenia w kategoriach historii kultury, czyli odniesienia zjawisk kulturowych do czynników historycznych w życiu narodu i w kontekście międzynarodowym

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest zaprezentowanie wiedzy z zakresu dziejów kultury czeskiej i słowackiej w całej jej rozpiętości w XIX wieku oraz wypracowanie umiejętności myślenia w kategoriach historii kultury, czyli odniesienia zjawisk kulturowych do czynników historycznych w życiu narodu i w kontekście międzynarodowym.

W trakcie zajęć student rozwija swoje umiejętności badawcze, uczy się samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego.

Przedmiotem zajęć będą następujące tematy:

1. Sytuacja języka czeskiego i słowackiego na początku XIX wieku. Odrodzenie narodowe.

2. Pavoľ Jozef Šáfárik a Ján Kollár. Idea panslawizmu.

3. Czeski albo/i słowacki? Ľudovít Štúr i reforma ortograficzna

4. Salon jako instytucja kulturowa

5. Wieś czeska i słowacka i jej kultura.

6. Kultura miasta.

7. Sztuka XIX wieku na ziemiach czeskich i na Słowacji (architektura, teatr, literatura, sztuki piękne)

8. Szkolnictwo i kwestia językowa na ziemiach czeskich i na Słowacji

9. Czeski i słowackie elity polityczne XIX wieku.

10.Czesi, Niemcy, Żydzi, Węgrzy, Chorwaci, Romowie, Rusini. Współpraca, konflikty, kwestia tożsamości.

11. Czas wolny jako nowy element. Sport. Turystyka.

12. Kobieta w XIX wieku. Czeskie i słowackie emancypantki. Feminizm, feministki i feminiści.

13. Muzyka czeska i słowacka w XIX wieku.

14. Początki idei czechosłowakizmu.

15. Pierwsza wojna światowa i ludność cywilna.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin – 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć – 60 godzin – 2 ECTS

Przygotowanie do zaliczenia – 60 godzin 2 ECTS

Literatura:

Robert Sak., Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha 2003.

Eduard Krekovič et al., Mýty naše slovenské. Bratislava 2000.

Pavel Novák et al, Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Praha 2007

Milana Lenderová., K hříchu i k modlitbě. Praha 2001.

Milena Lenderová et al., Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. 1. díl, Dějiny hmotné kultury. Pardubice 2005.

Milena Lenderová, Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století. II. díl, Život všední a sváteční, Pardubice, 2005.

Milan Stehlík, Češi a Slováci (1882-1914). Nedělitelnost společné cesty. Praha 2009.

Robert Sak, Miroslav Tyrš. Sokol, myslitel, výtvarný kritik, Praha 2012.

Robert Sak, Rieger, Příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993.

Ferdinand Seibt, Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.

Milan Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009.

Roman Holec: Tregédia v Černovej a slovenská společnosť. Martin 1997.

Marie Bahenská, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha 2005.

Zofia Tarajło-Lipowska, „Prawdziwy” charakter czeskiego Odrodzenia Narodowego, w: Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji, red. H. Miecznikowska, T.Orłoś, Kraków1999, s. 91-97

Odrodzenie Narodowe w Czechach i na Słowacji, red. H. Miecznikowska, T. Orłoś, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Absolwent zna i rozumie:

5. w zaawansowanym stopniu historię kultury (XIX wiek) Czech i Słowacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów kulturowych, językowych, historycznych, politycznych, społecznych, literackich, artystycznych itd. (S1_W01, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W03, K1_W04)

6. w zaawansowanym stopniu ujęcia teoretyczne i metodologiczne nauk humanistycznych, przede wszystkim kulturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem jego interdyscyplinarności); rozumie ich wzajemne związki i inspiracje, posiada wiedzę na temat szkół i kierunków badawczych, z odniesieniem do wytworów kultury i sytuacji społeczno-historyczno-politycznej Czech i Słowacji (S1_W03, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W01, K1_W02, K1_W03, K1_W07).

7. w zaawansowanym stopniu kontekst europejski i globalny procesów kulturowych – potrafi zastosować tę wiedzę w odniesieniu do kultury, sztuki, literatury, zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i lingwistycznych Czech i Słowacji [XIX wiek] (S1_W06, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W03, K1_W04, K1_W06, K1_W07).

8. w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w Czechach i na Słowacji (S1_W09, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_W03, K1_W04).

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi:

6. wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (S1_U01, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U01)

7. rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę i podejmować działania zmierzające do kierowania własną karierą zawodową; umiejętnie formułuje myśli, prezentuje wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej, pisemnej, referatu czy publikacji naukowej (S1_U03, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K2_U03, K2_U02)

8. rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury Czech i Słowacji, przeprowadzić ich analizę, odróżniać rożne perspektywy spojrzenia na rozwój kultury, mając świadomość istnienia różnic tożsamości kulturowych i kontekstu (S1_U05, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U05, K1_U07)

9. planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole (S1_U11, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U11)

10. samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (S1_U12, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do:

3. ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego Czech i Słowacji (S1_K01, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K01)

4. ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy (S1_K04, Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: K1_K01, K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.)

Warunek dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu obecność na zajęciach (zgodnie z Regulaminem Studiów na UW). Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu usprawiedliwienia decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Jeśli liczba nieobecności przekroczy dopuszczalną, student powinien zwrócić się do wykładowcy z prośbą o wyznaczenie formy zaliczenia materiału z zajęć.

Nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w wyznaczonym terminie powodują utratę I terminu zaliczenia. Student ma prawo zaliczyć nieobecności i podejść do zaliczenia w terminie poprawkowym.

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także praca pisemna (3-6 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego. Ostateczny termin składania pracy pisemnej stanowi data wyznaczona przez prowadzącego na pierwszych lub drugich zajęciach. Osoby nieobecne na tych zajęciach zobowiązane są do zasięgnięcia informacji u prowadzącego zajęcia.

Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (50%).

Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (50%).

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.