Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L3PSYW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla specjalizacji nauczycielskiej
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących wiedzy lub umiejętności studenta.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jest to kurs psychologii ogólnej przeznaczony dla studentów uniwersyteckich kierunków innych niż psychologia. Jego zasadniczym celem jest pomóc studentom w przyswojeniu podstawowej wiedzy na temat koncepcji i teorii osobowości człowieka, włączając w to różnice indywidualne, procesy i stany psychiczne. Kurs powinien pozwolić studentom na poznanie mechanizmów regulacyjnych leżących u podstaw ludzkich zachowań. Tematyka kursu obejmuje dwa istotne podejścia do człowieka (behawioryzm i psychoanalizę), procesy poznawcze, uczenie się i pamięć, emocje i motywację, inteligencję i stres.

Pełny opis:

Problematyka wykładu obejmuje następujące szczegółowe zagadnienia:

Przedmiot psychologii

[psychologia jako nauka; podstawowe pojęcia: środowisko, sytuacje, aktywność, zachowanie; regulacja zachowania i poziomy jego analizy; czynności człowieka i ich mechanizmy]

Psychoanaliza

[świadome i nieświadome części psychiki; Freuda koncepcja osobowości: ‘id’, ‘ego’ i ‘superego’; popęd seksualny i jego znaczenie; teoria rozwoju psychoseksualnego; mechanizmy obronne ego]

Behawioryzm

[ogólne założenia; psychologia S - R; konsekwencje zachowania i ich rola; warunkowanie klasyczne i instrumentalne; modyfikacja zachowania; terapia behawioralna; krytyka behawioryzmu]

Procesy poznawcze

[powstawanie wrażeń; wrażliwość sensoryczna; adpatacja sensoryczna; spostrzeganie; prawidłowości związane ze spostrzeganiem; myślenie; rozwiązywanie problemów; uwaga; pamięć i jej modele]

Uczenie się

[teoria uczenia się; prawidłowości związane z uczeniem się; zmiany przez doświadczenie; uczenie się metodą prób i błędów; uczenie się przez naśladowanie; uczenie się werbalne; rodzaje transferu; zjawisko interferencji]

Emocje

[natura emocji; neurofizjologiczne podstawy emocji; napięcie emocjonalne; ekspresja emocjonalna; emocje a zachowanie]

Motywacja

[motyw i motywacja; hierrachia potrzeb; motywacja wewnętrzna i zewnętrzna; motywacja a zachowanie; prawa Yerkesa – Dodsona]

Osobowość

[podejście psychoanalityczne; podejście oparte na teorii uczenia się; teorie cech; regulacyjna teoria osobowości]

Różnice indywidualne

[genetyczne i środowiskowe źródła różnic indywidualnych; spór: natura czy wychowanie?; podejście oparte na genetyce zachowania; pomiar różnic indywidualnych]

Temperament

[pojęcie temperamentu; biologiczne podstawy temperamentu; temperament a osobowość; współczesne teorie temperamentu – krótki przegląd; znaczenie temperamentu]

Inteligencja

[inteligencja ogólna, społeczna i emocjonalna; inteligencja praktyczna; Cattella teoria inteligencji płynnej i skrystalizowanej; Gardnera teoria wielorakiej inteligencji; pomiar inteligencji; Iloraz Inteligencji i jego rozumienie]

Stres

[główne przyczyny, następstwa i kontrola stresu; natura stresu; stres i stresory; chroniczny stres i ostry stres; biologiczne podstawy stresu; Selyego teoria stresu; stres psychologiczny; Lazarusa i Folkman teoria stresu; osobowość i stres; temperamentalny czynnik ryzyka]

Literatura:

Literatura wymagana

Zimbardo, P.G., Gerrig, R.J. (2014). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student

- Posiada wiedzę psychologiczną pozwalającą rozumieć procesy psychiczne i zachowania ludzkie.

- Posiada wiedzę na temat biologicznych i psychologicznych podstaw uczenia się i nauczania.

- Posiada wiedzę na temat różnic indywidualnych, ich znaczenia oraz biologicznego i środowiskowego uwarunkowania.

Umiejętności. Student

- wskazuje różnice pomiędzy psychologicznymi koncepcjami człowieka

- umie scharakteryzować mechanizmy regulacyjne zachowania

- umie obserwować, analizować i wyjaśnić zachowanie człowieka

Kompetencje społeczne. Student

- potrafi komunikować się z pedagogami i psychologami w zakresie dzialalności zawodowej,

- ma świadomość swojej wiedzy psychologicznej i potrzeby jej rozwijania,

- ma świadomość potrzeby indywidualizacji pracy pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne w postaci testu złożonego z 15 pytań zamkniętych.

Kryteria oceny:

9-10 punktów - dostateczny

11 punktów - dostateczny plus

12 punktów - dobry

13 punktów - dobry plus

14 punktów - bardzo dobry

15 punktów - celujący

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Oniszczenko
Prowadzący grup: Włodzimierz Oniszczenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.