Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia Badań Literaturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S17MBL Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metodologia Badań Literaturoznawczych
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Metodologie na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Omówienie rozwoju chronologicznego metodologii dwudziestego z uwzględnieniem włoskiej specyfiki oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii. Omówienie pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła etc.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone omówieniu najważniejszych metodologii badań literackich i teorii XX wieku. W części teoretycznej - rozwój chronologiczny metodologii dwudziestego wieku (formalizm, strukturalizm, krytyka stylistyczna, psychoanalityczna, tematyczna, krytyka marksistowska, nowy historycyzm, teorie recepcji i readers' oriented, fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja, teorie feministyczne i postfeministyczne, postkolonialne, antropologia kulturowa, cultural studies, krytyka genetyczna, critica militante, komparatystyka), z uwzględnieniem włoskiej specyfiki (critica delle varianti, erudita, filologica, zorientowana na autora) oraz (opóźnienia w) recepcji na włoskim gruncie owych metodologii (zwłaszcza krytyki psychoanalitycznej, strukturalizmu, a później poststrukturalizmu). Podczas zajęć omawia się także praktyczny zasób pojęć i terminów dotyczących struktury tekstu, jego elementów konstytutywnych, jak: rodzaje narratora, punkty widzenia, wątki, motywy, fabuła.

Literatura:

Literatura, Teoria, Metodologia pod red. D. Ulickiej, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2001.

Teorie literatury XX wieku pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

Teorie literatury XX wieku. Antologia pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków 2006.

La critica letteraria del Novecento, A. Casadei, Milano 2001.

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa, 1995

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.

Dekonstrukcja w badaniach literackich pod red. R. Nycza, Gdańsk, 2003

Psychoanaliza i literatura, red. P. Dybel, M. Głowiński, Gdańsk 2001.

Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek Ivanickova, Warszawa 1997.

U.Eco, Sulla letteratura; La struttura assente: introduzione alla ricerca semiologia; Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi; The limits of interpretation

Critiche femministe e teorie letterarie, pod red. M. Baccolini, M.B. Fabi et al. Bologna 1997.

Współczesna teoria badań literackich za granicą, t.1,2,3,4, pod red. H. Markiewicza, Kraków 1973.

Postmodernizm, antologia przekładow, pod red. R. Nycza; Kraków 1998.

M. Jansen, Il dibattito sul postmoderno in Italia, Firenze 2002.

C. Segre, Avviamento all'analisi del testo letterario, Torino 1985.

A. Bernardelli, La narrazione, Roma-Bari 1999.

F. Vittorini, Il testo narrativo, Roma 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju;

- w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów;

- zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- zasady działania systemów i instytucji właściwych dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla kierunku studiów;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów;

- przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;

- brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;

- posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie;

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

-odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, przestrzegania etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; przystąpienie do pisemnego zaliczenia, które przewiduje część teoretyczną i praktyczną (krytyczna analiza tekstu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.