Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego od podstaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1SJWKP Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego od podstaw
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów I roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie rocznego kursu student nabywa umiejętności głównych kompetencji języka: rozumienia, pisania, czytania, nauka gramatyki, słownictwa, frazeologii w zakresie najważniejszych aspektów życia codziennego w połączeniu z prezentacją wybranych zagadnień dot. geografii i kultury Włoch.

Zakłada się, że student po rocznym kursie tego przedmiotu posiada dobrą znajomość czynną włoskiego w zakresie rozumienia tekstów mówionych i czytanych oraz zadowalającą znajomość umiejętności mówienia w momencie zakończenia kursu na poziomie B1.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie niezaawansowanym i przewiduje poznanie podstawowych struktur języka włoskiego na poziomie gramatyki, leksyki oraz pragmatyki od A1 do B1.

Zajęcia mają charakter ćwiczeń i mają na celu zapoznanie studentów ze słownictwem i strukturami gramatycznymi języka włoskiego do osiągnięcia poziomu B1, rozwijając jednocześnie sprawność mówienia, słuchania, rozumienia tekstów pisanych oraz pisania opowiadań w czasie przeszłym.

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowany jest następujący program gramatyczny. Przy każdym temacie wyjaśnione są dodatkowo szczegóły dotyczące poprawności wprowadzanych form w zależności od kontekstu kulturowo-społecznego:

Materiał gramatyczny:

- Czas teraźniejszy – Presente

- Czasowniki zwrotne – Verbi riflessivi

- Zaimki dzierżawcze – Pronomi possessivi

- Czas Przeszły Dokonany- Passato Prossimo

- Zaimki Os.Biernika _ Pronomi Diretti

- Czas Przeszły Niedokonany – Imperfetto

- Czas Zaprzeszły- Trapassato

- Zaimki osobowe Celownika – Pronomi Indiretti

- Zaimki osobowe Połączone – Pronomi Combinati

- Tryb Przypuszczający- Modo Condizionale Presente

- Tryb rozkazujący – Imperativo

Materiał ten jest utrwalany w postaci:

Ćwiczeń:

1/ Prove d’ ascolto (teksty własne, artykuły z gazet i podręczników

2/ Streszczeń, kończenia tekstu, komentarza do tekstu, dyskusji- teksty własne lub z podręczników

3/ Dyskusji i dialogów

4/ Prac pisemnych – pisanych na zajęciach lub w domu

5/ Sprawdzianów, dyktand, testów

Ponadto kurs przewiduje zajęcia z Pragmatyki oraz Leksyki.Podczas zajęć realizowany jest następujący program leksykalno-gramatyczny. Przy każdym temacie wyjaśnione są dodatkowo szczegóły dotyczące poprawności wprowadzanych form w zależności od kontekstu kulturowo-społecznego:

1. autoprezentacja, opis ulubionych czynności /presentazione, descrizione delle attività quotidiane/, pytania i odpowiedzi dotyczące imienia i nazwiska, narodowości, miejsca urodzenia, hobby – czas teraźniejszy /presente/;

2. rozwinięcie pojęć dotyczących osób i krajów ich pochodzenia /dati personali e nazionalità/ - ćwiczenie rodzajników nieokreślonych i określonych w l.poj. /esercizi sugli articoli indeterminativi e determinativi al singolare/

3. zawody / professioni/, pytania o wykonywany zawód - nauka i ćwiczenia dotyczące poprawnego użycia rodzajników /articoli determinativi e indeterminativi e preposizioni semplici/;

4. pytanie o drogę, pytanie o podstawowe informacje /come arrivare… ? come chiedere informazioni?/- wprowadzenie włoskich przyimków, najważniejsze trybu rozkazującego /introduzione delle preposizioni semplici, forme principali del modo imperativo/

5. czynności dnia codziennego /attività quotidiane/ - czasowniki zwrotne /verbi riflessivi/, przymiotniki i zaimki dzierżawcze /aggettivi e pronomi possessivi/

6. zakupy: sklep spożywczy, targ /acquisti: negozio di alimentari, mercato/ - wprowadzenie do zaimków biernikowych i partykuły liczebnej ne, ćwiczenia dotyczące użycia przyimków i rodzajników /pronomi diretti e indiretti, particella ne, esercizi sulle preposizioni articolate/;

7. zakupy c.d.: sklep odzieżowy, apteka /acquisti: negozio d’abbigliamento, farmacia/ - rozwinięcie zaimków biernikowych, ćwiczenia odnośnie zastosowania przymiotników i zaimków dzierżawczych, wprowadzenie rodzajników cząstkowych /pronomi diretti e particella ne – il seguito, esercizi sugli agg. e pron. possessivi, introduzione degli articoli partitivi/;

8. czas wolny – umawianie się, wyrażanie swoich planów w czasie teraźniejszym /tempo libero, esposizione dei propri programmi in presente/ - zaimki celownikowe /pronomi indiretti/;

9. czas wolny c.d. – opisywanie minionych wydarzeń /tempo libero – il seguito; descrizione delle attività passate – wprowadzenie czasu przeszłego dokonanego passato prossimo /introduzione del passato prossimo/;

10. wypadek samochodowy, kolizja na drodze, nieprzewidziane wydarzenia: umiejętność wytłumaczenia się, przeproszenia za niespodziewaną sytuację /incidente stradale, tamponamento, contrattempi, inconvenienti: giustificazioni, scuse per situazioni impreviste/ - czas przeszły dokonany i niedokonany / passato prossimo e imperfetto/;

11. ćwiczenia powtórzeniowe dotyczące użycia czasów przeszłych, przyimków z rodzajnikami, zaimków /esercizi di ricapitolazione: passato prossimo vs. Imperfetto, preposizioni articolate, pronomi diretti e indiretti/;

12. konflikt, dyskusja, wyrażanie własnej opinii /conflitto, discussione, manifestazione del proprio parere/ - wprowadzenie zaimków łączonych /introduzione dei pronomi combinati/;

13. plany na wakacje, pogoda, zjawiska meteorologiczne /programmi per le vacanze, tempo, fenomeni meteorologici/ - czas teraźniejszy vs. czas przyszły, wprowadzenie trybu przypuszczającego /modo condizionale presente/;

14. ćwiczenia powtórzeniowe /esercizi di ricapitolazione/

Literatura:

Podręcznik wiodący z gramatyki: "L' italiano all' universita'" Matteo La Grassa, Edilingua 2011 Kurs A1-A2, B1

Podręcznik wiodący z działu Pragmatica-Lessico:

Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano 1, Corso multimediale di lingua e civiltà italiana; Libro dello studente + Quaderno degli esercizi, Roma, Edilingua, 2008.

Materiały uzupełniające:

Bertoni S., Nocchi S., Le parole italiane. Esercizi e giochi per imparare il lessico, Firenze, Alma Edizioni, 2004.

Corbeil J. C., Archambault A., Słownik obrazkowy polsko-włoski, Poznań, Wydawnictwo LektorKlett, 2007.

Jenerowicz A., Giorgi C., Italiano. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań, Wagros, 2000.

Język włoski. Nowe repetytorium. Słownictwo i ćwiczenia, oprac. A. Rylukowska, H. Florczak, Warszawa, Langenscheidt, 2007.

Salwa P., Szleszyńska M., Wybór idiomów włoskich, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1993.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

UMIEJĘTNOŚCI

Wskazuje związki pomiędzy italianistyką a pokrewnymi dziedzinami filologicznymi i humanistycznymi

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest obecność na zajęciach, pisanie prac domowych, oceny z kartkówek ( minimum konieczne do otrzymania oceny pozytywnej = 60%) oraz napisanie dwóch testów w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.