Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium: Język włoski na rynku sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3S21WT04
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium: Język włoski na rynku sztuki
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Warsztaty translatorskie; Zajęcia dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny i służą kształtowaniu umiejętności przekładu tekstów włoskich i polskich związanych z rynkiem sztuki. Uczestnicy zajęć przyswajają sobie słownictwo, struktury leksykalne i gramatyczne oraz frazeologię właściwe tekstom użytkowym i artystycznym z dziedziny sztuk pięknych.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na tłumaczeniu tekstów z związanych z rynkiem sztuki. Praca nad przekładem odbywa się:

- wspólnie i połączona jest z dyskusją,

- w grupach

- indywidualnie – w ramach pracy domowej.

Zajęcia obejmują następujące bloki tematyczne:

- słownictwo związane z historią sztuki (architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, rzemiosło artystyczne);

- katalogi wystaw i aukcje sztuki (teksty krytyków sztuki, opis dzieła sztuki w katalogu i na wystawie);

- organizacja wystaw (finansowanie wystaw, sponsoring, patronat, tłumaczenie ustne podczas wernisaży);

- promocja sztuki (sztuka w mediach, tłumaczenie stron internetowych artystów, muzeów, galerii oraz instytucji związanych z upowszechnianiem sztuki);

- opisy dzieł sztuki w przewodnikach turystycznych i materiałach promocyjnych.

Uczestnicy zajęć poznają narzędzia leksykograficzne przydatne w podczas tłumaczenia tego typu tekstów (słowniki, glosariusze, bazy danych, polskie i włoskie korpusy językowe). Dopełnieniem warsztatu tłumacza będzie omówienie zasad redakcji przekładu.

Literatura:

De Mauro T., Il linguaggio della critica d'arte, Firenze: Vallecchi1965.

FergonziF., Lessicalità visiva dell'italiano. La critica dell'arte contemporanea 1945-1960, Pisa: Scuola Normale Superiore 1996.

Finocchi R., Parole che dicono immagini. Fra critica e arti visive, Ariccia: Aracne 2005.

Furia P., Il lessico dell'arte. Pittura, scultura, architettura e dintorni, Milano: Ares 2003.

Mantovano F., L'italiano dell'arte, Perugia: Edizioni Guerra 1996.

Paolini C.,Faldi M., Glossario delle tecniche artistiche e del restauro, Firenze: Edizioni Palazzo Spinelli 2000.

Materiały autorskie przygotowane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł (słowników,

leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności wedle wskazówek opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych;

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się:

- aktywność podczas tłumaczenia na zajęciach i samodzielne przygotowanie tłumaczeń (ocena ciągła) – 25%;

- końcowe zaliczenie projektu - przygotowanie przekładu tekstu o tematyce analogicznej do materiałów tłumaczonych podczas zajęć - 75%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)