Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1TBUEd
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas kursu omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące polityki UE w zakresie zwalczania terroryzmu oraz zapobiegania innym zjawiskom, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa na poziomie wspólnotowym (ponadnarodowym).

Pełny opis:

Na zajęciach analizowane są wybrane rozwiązania normatywne związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terytorium UE, jak również omawiane są różne zjawiska, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w UE. Na początku kursu, analizowane są zjawiska postrzegane przez samych Europejczyków jako potencjalne zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w UE (w oparciu o badania opinii publicznej). W dalszej części zajęć omawiane są sytuacje pozwalające ograniczyć swobodny przepływ osób z uwagi na zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Następnie analizowane są warunki umożliwiające obywatelowi państwa trzeciego wjazd na teren UE oraz wyjazd z terytorium Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa Państwa członkowskiego. W tej części kursu prezentowane są także różne rozwiązania techniczne wdrażane przez UE w celu zapewnienia lepszej kontroli nad obywatelami państw trzecich, którzy chcą przekroczyć granicę zewnętrzną UE (system ETIAS, system EES, SIS II). Następnie omawiane są zasady i procedury umożliwiające przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE z uwagi na poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskiego. W dalszej części, analizowana jest rola różnych agencji unijnych, a zwłaszcza Frontex’u w działaniach UE mających na celu zapewnienie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi i bezpieczeństwa w tym obszarze. Następnie analizowane są trendy i zmiany w zakresie ruchów migracyjnych z ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem zasady solidarności i odpowiedzialności w zakresie unijnej polityki migracyjnej. W ostatniej części kursu omawiana jest sytuacja związaną z zagrożeniem terrorystycznym w UE oraz strategia UE w zakresie walki z terroryzmem.

Literatura:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C202/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L295/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 77/1

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L141/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L180/1

Frontex Risk Analisys for 2020, https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2020-vp0TZ7

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2002 r. C-100/01, ECR 2002/11B/I-10981

A. Frąckowiak-Adamska, Obywatelstwo Unii - art. 18 TWE (obecnie art. 21 ust. 1 TFUE) - prawo do opuszczenia państwa członkowskiego pochodzenia - dyrektywa 2004/38/WE - pojęcie porządku publicznego - wprowadzenie i wyrok TS z 10.07.2008 r. w sprawie C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipa, Europejski Przegląd Sądowy 2013/8/

D. E. Lach, Ograniczenia prawa art. 45 ust. 3 TFUE uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego [w:] K. W. Baran, (red.), System Prawa Pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie, Warszawa 2020

D. Miąsik (red.), N. Półtorak (red.), A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89)

K. Strąk, Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie. Glosa do wyroku TS z dnia 23 listopada 2010 r., C-145/09, Europejski Przegląd Sądowy 2012/1

W. R. Wiewiórowski, Rola Unii Europejskiej w koordynacji zastosowania narzędzi informatycznych do walki z pandemią, Europejski Przegląd Sądowy 2020/6

Efekty uczenia się:

Student:

1. potrafi wskazać jakie zjawiska w ocenie Europejczyków stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w UE

2. potrafi omówić kryteria umożliwiające ograniczenie swobodnego przepływu osób

3. potrafi krytycznie analizować możliwe konsekwencje przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE

4. rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z możliwości wprowadzenia rozwiązań ograniczających swobodny przepływ osób

5. potrafi wskazać i omówić warunki umożliwiające obywatelowi państwa trzeciego wjazdu na teren UE lub wyjazd z terytorium UE

6. dostrzega i rozumie potrzebę zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie UE

7. potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady solidarności i zasady odpowiedzialności w zakresie kształtowania i realizacji założeń polityki migracyjnej i azylowej

8. potrafi omówić najważniejsze założenia strategii UE w zakresie zwalczania terroryzmu

9. rozumie potrzebę prowadzenia regularnej oceny ryzyka i zdolności UE do przeciwstawiania się poważnym zagrożeniom dla porządku i bezpieczeństwa, w tym przestępczości terrorystycznej

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane projekty i prezentacje

2. Egzamin pisemny (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Witkowska-Rozpara
Prowadzący grup: Katarzyna Witkowska-Rozpara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)