Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tożsamość i budowanie więzi społecznych - perspektywa lingwistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-I-TiBWS-L
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tożsamość i budowanie więzi społecznych - perspektywa lingwistyczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. wykłady 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

ogólna wiedza z zakresu analizy dyskursu uzyskana na poprzednich etapach realizowanego kierunku studiów.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład omawia środki i strategie językowe używane w celu konstruowania tożsamości społecznej w procesie interakcji językowej. Budowanie tożsamości społecznej w procesie komunikacji przedstawione zostaje z różnych perspektyw: z perspektywy ról i tożsamości kształtowanych w społecznościach dyskursywnych, z perspektywy budowania relacji uprzejmościowych z uwzględnieniem zmiennych takich, jak niesymetryczne relacje siły i dystansu społecznego, czy też z perspektywy dyskursów instytucjonalnych i profesjonalnych. Środki językowe stosowane w budowaniu tożsamości społecznej omówione zostają z perspektywy semantyki i pragmatyki językowej (akty mowy, implikatury, językowe strategie uprzejmościowe). Omówione zostaną również niepowodzenia dotyczące budowania tożsamości społecznej w kontekście różnic międzykulturowych.

Pełny opis:

Język jest środkiem wyrazu służącym nie tylko komunikacji rozumianej jako przekazywanie treści, ale również komunikacji jako procesowi budowania relacji i tożsamości dyskursywnych. Wykład omawia środki i strategie językowe używane w celu konstruowania tożsamości społecznej w procesie interakcji językowej. Budowanie tożsamości społecznej w procesie komunikacji przedstawione zostaje z różnych perspektyw: z perspektywy ról i tożsamości kształtowanych w społecznościach dyskursywnych, z perspektywy budowania relacji uprzejmościowych z uwzględnieniem zmiennych takich, jak niesymetryczne relacje siły i dystansu społecznego, czy też z perspektywy dyskursów instytucjonalnych i profesjonalnych. Środki językowe stosowane w budowaniu tożsamości społecznej omówione zostają z perspektywy semantyki i pragmatyki językowej oraz teorii uprzejmości językowej. Akty mowy, implikatury, językowe strategie uprzejmościowe zostaną poddane analizie pod kątem ich znaczeń dosłownych i figuratywnych oraz ich roli w kształtowaniu obrazu siebie w interakcji. Tożsamość społeczną i językowe środki jej kształtowania rozważymy także z perspektywy czynników takich jak płeć kulturowa, Internet czy dyskurs profesjonalny. Omówione zostaną również niepowodzenia dotyczące budowania tożsamości społecznej w kontekście różnic międzykulturowych.

Literatura:

Benwell, Bethan, Elizabeth Stokoe, 2006. Discourse and Identity. Edinburgh University Press. (chapter 1. Theorising Discourse and Identity); (chapter 3. Institutional Identities 86-128); (chapter 5. Commodified Identities 165-203).

Duszak, Anna. 2001. „Języki, kultury, wspólnoty”, w: Andrzej Kopczyński i Urszula Zaliwska-Okrutna (red.) Język rodzimy a język obcy - komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa: WUW, 7-22.

Duszak, Anna. 2002. “Us and others: An introduction”. In: Duszak A. (ed), US and Others, Social Identities across Languages, Discourses and Cultures. John Benjamins.

Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday Anchor Books.

Harré, Rom / Luk van Langenhove (red.) 1999. Positioning Theory. Moral Contexts of Intentional Action. Oxford: Blackwell.

Ricoeur, Paul. 1992. Oneself as Another. Chicago and London: The University of Chicago Press (5th and 6th studies 113-168).

Tabouret-Keller, Andree. 1997. “Language and identity’. In: Coulmas Florian (ed.), The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell.

Efekty uczenia się:

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej.

K_W15 Ma pogłębioną wiedzę o komunikacyjnych i dyskursywnych aspektach powstawania więzi społecznych oraz o konsekwencjach zakłóceń w komunikacji dla trwałości więzi społecznych.

K_W16 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku dyskursów społecznych i kulturowych

K_U08 Potrafi krytycznie analizować język debat publicznych (np. politycznych i publicystycznych) pod kątem stosowanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych.

K_U11 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów komunikacyjnych i dyskursywnych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować proste hipotezy badawcze.

K_U15 Umie identyfikować i analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie oraz neutralizacja konfliktów

K_K09 Jest gotowy samodzielnie i krytycznie uzupełniać swą wiedzę i umiejętności, łącząc perspektywę socjologiczną i lingwistyczną.

Metody i kryteria oceniania:

obecność, aktywne uczestnictwo, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowik-Dziewicka
Prowadzący grup: Ewa Nowik-Dziewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowik-Dziewicka
Prowadzący grup: Ewa Nowik-Dziewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)