Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespołowy projekt badawczy - perspektywa socjologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-JIS-ZPB-PS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy - perspektywa socjologiczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Fak. ćwiczenia 30 h (semestr letni)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

"Język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem, 4 dodatkowe miejsca są przeznaczone dla studentów z Instytutu Socjologii"


Student powinien być zaangażowany i gotowy do przeznaczenia czasu na dokładne zapoznawanie się z lekturami. (Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego).

Student powinien być gotowym do przygotowania (w PowerPoincie lub innym programie) i wygłoszenia referatu-prezentacji, w której oprócz tekstu sugerowanego przez prowadzącą może także zaprezentować samodzielnie znalezione dane i teorie.

Przedmiot kierunku Język i Społeczeństwo,max 4 miejsca przeznaczone dla studentów IS.

Student powinien być gotowy do solidnej pracy nad projektem badawczym: opracowania koncepcji badania, przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia krótkiej analizy wybranego materiału.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

przybliżenie studentkom/studentom zróżnicowanych sposobów opisywania i analizowania rzeczywistości społecznej (ze sfery życia rodzinnego i obyczajowości) z perspektywy socjologicznej = omówienie przykładów badań jakościowych oraz badań wykorzystujących analizę treści

zapoznanie studentek/studentów z jedną z podstawowych metod prowadzenia badań jakościowych: pogłębionym wywiadem indywidualnym + realizacja wywiadów przez studentki/studentów

ćwiczenie przeprowadzania jakościowej analizy treści materiału empirycznego zebranego podczas badania prowadzonego metodą pogłębionych wywiadów

ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej przy okazji analizy treści, przygotowania prezentacji i raportu oraz przygotowania referatu

Pełny opis:

Celem zajęć jest:

przybliżenie studentkom/studentom zróżnicowanych sposobów opisywania i analizowania rzeczywistości społecznej (ze sfery życia rodzinnego i obyczajowości) z perspektywy socjologicznej = omówienie przykładów badań jakościowych oraz badań wykorzystujących analizę treści [INSPIRACJE BADAWCZE]

zapoznanie studentek/studentów z jedną z podstawowych metod prowadzenia badań jakościowych: pogłębionym wywiadem indywidualnym + realizacja wywiadów przez studentki/studentów [PRAKTYKA BADAWCZA: realizacja wywiadu]

ćwiczenie przeprowadzania jakościowej analizy treści materiału empirycznego zebranego podczas badania prowadzonego metodą pogłębionych wywiadów [PRAKTYKA BADAWCZA: analiza + przygotowanie prezentacji oraz przygotowanie raportu z wynikami analiz, praca z wykorzystaniem programu Atlas.ti]

ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej przy okazji analizy treści, przygotowania prezentacji i raportu oraz przygotowania referatu

Zajęcia są pomyślane jako uzupełnienie (lub nawet „dopełnienie”) kursów: „Badania etnograficzne” oraz „Ilościowa i jakościowa analiza treści” — studentki i studenci będą mieli możliwość zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wymienionych kursów.

Literatura:

Film dokumentalny: Jak żyć?, scenariusz i reżyseria Marcel Łoziński, 1977

Hanna Bojar. 1991. Rodzina i życie rodzinne. (w:) Mirosława Marody (red.) Co nam zostało z tych lat … Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej. Londyn: Wydawnictwo Aneks

Witold Szabłowski, Izabela Meyza. 2011. Nasz mały PRL. Pół roku w M-3 z trwałą, wąsami i maluchem. Kraków: Znak, Kraków (fragment)

Kvale Steinar (2010), Prowadzenie wywiadów [książka jest dostępna przez iBook Libra, przez BUW]

Sylwia Urbańska (2015) Matka Polka na odległość. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (fragmenty)

Dorota Rancew-Sikora. 2020. Polska gościnność w świetle zapisków autobiograficznych (w:) Kultur i Społeczeństwo 2020/1

Jacek Kubera. 2015. Powieść autobiograficzna jako dokument osobisty i podobny do pamiętników konkursowych: materiał badań socjologicznych (w:) Studia Humanistyczne AGH 14/1, 45-61.

Katarzyna Kalinowska (2018) Praktyki flirtu i podrywu. Wydawnictwo Naukowe UMK (fragmenty)

Dorota Hall (2016) W poszukiwaniu miejsca. Chrześcijanie LGBT w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN (fragmenty)

Kampka Agnieszka (2019) Bliżej ludzi czy bliżej gwiazd – prezydenci na Instagramie. „Kultura popularna”, nr 2, s. 37–48

Efekty uczenia się:

K_W14: Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi a językowymi oraz społecznymi aspektami budowania tożsamości indywidualnej i grupowej.

K_U19: Potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji.

K_U22: Potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego wykorzystując wybrane programy i aplikacje komputerowe.

K_K05: Jest gotowy do wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K_K07: Jest gotowy do uczestniczenia w przygotowaniu projektów dotyczących komunikacji i dyskursów społecznych.

K_K09: Jest gotowy do poszukiwania nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z trzech elementów:

30% aktywność na zajęciach

30% praca domowa = przeprowadzenie wywiadu indywidualnego i przygotowanie transkrypcji

40% analiza materiału empirycznego i przygotowanie prezentacji oraz napisanie raportu

W semestrze dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sikorska
Prowadzący grup: Małgorzata Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)