Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PROBAD: Muzea i wyobraźnia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-PROBAD-MUZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PROBAD: Muzea i wyobraźnia społeczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; otwartość na metody jakościowe; mile widziana, ale nie wymagana praca licencjacka na zbliżony temat; przy większej ilości chętnych niż miejsc na zajęciach – list motywacyjny. (max 1000 znaków). Jeżeli będą miejsca zalecany (ale nie obowiązkowy) udział w zajęciach Dyskursy dziedzictwa dr Łukasza Bukowieckiego w IKP UW.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci i studentki będą prowadzić pogłębione wywiady jakościowe z muzealnikami oraz przedstawicielami i przedstawicielkami grup mniejszościowych i cudzoziemcami na temat reprezentacji i narracji w muzeach etnograficznych, historycznych i sztuki. Zajęcia o formule praktycznego warsztatu. Uczestnicy oprócz prowadzenia i transkrypcji wywiadów biorą udział w konceptualizacji i organizacji badania oraz wspólnie piszą raport. Warsztat jest rozszerzeniem badań prowadzonych przez Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną WS UW na temat dekolonizacji dziedzictwa kulturowego w ramach projektu H2020 ECHOES (http://projectechoes.eu/), a obecnie we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Curating and Public Scholarship Lab Uniwersytetu Concordia w Montrealu.

Pełny opis:

Proseminarium badawcze dla studentów i studentek socjologii oraz pokrewnych kierunków humanistycznych (kulturoznawstwo, antropologia kultury). Podczas seminarium będziemy badać, jak współczesne polskie muzea etnograficzne, historyczne i sztuki przedstawiają historie i kulturę grup mniejszościowych w Polsce. Interesować nas będą szczególnie reprezentacje dotyczące społeczności słabo obecnych w dominującej polskiej pamięci zbiorowej i dyskursie publicznym, w tym Polaków i cudzoziemców pochodzenia afrykańskiego i azjatyckiego. Będziemy prowadzić wywiady pogłębione z przedstawicielami_kami i aktywistami_kami tych społeczności oraz z muzealnikami i muzealniczkami na temat możliwości i wyzwań stojących przed muzeami w obszarze dzielenia się autorytetem w społeczeństwie wielokulturowym. Zajęcia o formule praktycznego warsztatu. Uczestnicy oprócz prowadzenia i transkrypcji wywiadów biorą udział w konceptualizacji i organizacji badania oraz wspólnie piszą raport. Zajęcia są rozszerzeniem badań na temat dekolonizacji dziedzictwa kulturowego prowadzonych przez Centrum Badań nad Pamiecią Społeczną WS UW w ramach projektu H2020 ECHOES (http://projectechoes.eu/). Badania prowadzone są obecnie we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Curating and Public Scholarship Lab Uniwersytetu Concordia w Montrealu.

Literatura:

Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN 2011.

Erica Lehrer, Material Kin: “Communities of Implication” in Post-Colonial, Post-Holocaust Polish Ethnographic Collections, w: Across Anthropology: Troubling Colonial Legacies, Museums, and the Curatorial, red. Margareta von Oswald, Jonas Tinius, Leuven University Press 2020.

Csilla E. Ariese, Laura Pozzi, Joanna Wawrzyniak, Curating Colonial Heritage in Amsterdam, Warsaw and Shanghai’s Museums: No Single Road to Decolonization, w: Decolonizing Colonial Heritage. New Agendas, Actors and Practices in and beyond Europe, red. Britta Timm Knudsen, John Oldfield, Elizabeth Buettner, Elvan Zabunyan, Routledge, forthcoming 2022.

Csilla E. Arise, Magdalena Wróblewska, Practicing Decoloniality in Museums: A Gudie with Global Examples, University of Amsterdam Press, forthcoming 2021.

Zapis nagrań z konferencji Decolonizing Museum Cultures and Collections: Mapping Theory and Practice in East-Central Europe (2020). https://decolonizingmuseums.pl/

Raport z badan i fragmenty wywiadów przeprowadzonych przez studentów w roku akademickich 2020/21

Efekty uczenia się:

K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania

K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych

K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów

K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji

K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego

K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa

K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Udział w dyskusjach na zajęciach (20 proc), wykonanie zespołowych prac badawczych (20 proc), przeprowadzenie i transkrypcja jednego wywiadu (40 proc), udział w raporcie końcowym (20 proc).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Zasady zaliczania poprawkowego: takie same jak w pierwszym terminie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)