Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy metafizyczne: partykularia - konstytucja, kompozycja, trwanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-AFP20-S Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Analizy metafizyczne: partykularia - konstytucja, kompozycja, trwanie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: http://www.ontology.uw.edu.pl/sem.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do studentów starszych lat oraz doktorantów, którzy przejawiają szczere zainteresowanie zagadnieniami metafizycznymi w obrębie filozofii analitycznej. Od uczestników oczekuje się co najmniej biernej znajomości języka angielskiego oraz podstawowej wiedzy z zakresu ontologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest rekonstrukcji i analizie podstawowych stanowisk w metafizycznych dyskusjach nad materialną konstytucją, mereologicznym i niemereologicznym składem (kompozycją) oraz trwaniem konkretnych przedmiotów jednostkowych.

Pełny opis:

Przedmiotem rekonstrukcji i analiz będą zasadnicze stanowiska w sporach metafizycznych dotyczących: (i) konstytucji materialnej przedmiotów jednostkowych; (ii) kompozycji (mereologicznej i niemereologicznej) partykulariów; (iii) ich trwania w czasie. Wśród omawianych zagadnień znajdą się: (i) sformułowanie tzw. paradoksu konstytucji materialnej oraz rekonstrukcja i analiza reakcji na ten paradoks; (ii) sformułowanie problemu kompozycji poprzez tzw. szczegółowe pytanie o kompozycję (van Inwagen); (iii) rekonstrukcja i analiza różnorodnych odpowiedzi na wspomniane pytanie (nihilizm, uniwersalizm, moderatyzm, „brutal view”); (iv) analiza podstawowych stanowisk w sporze o trwanie przedmiotów w czasie - endurantyzmu, perdurantyzmu, eksdurantyzmu, transcendentyzmu i inwariantyzmu. Rekonstrukcja i analiza wymienionych stanowisk będzie obejmowała: (a) identyfikację głównych racji przemawiających za poszczególnymi stanowiskami, (b) eksplikację fundamentalnych pojęć wykorzystywanych na ich gruncie, (c) analizę argumentacyjną zasadniczych rozumowań w toczonej dyskusji; (d) analizę zarzutów i kontrprzykładów; (e) identyfikację i rekonstrukcję logicznych konsekwencji poszczególnych stanowisk.

Literatura:

Uwaga! Precyzyjna lista lektur zostanie podana na stronie przedmiotu.

(1) Brower, J.E. (2014), Aquinas's Ontology of the Material World: Change, Hylomorphism, and Material Objects, New York: Oxford University Press.

(2) Contoir, A.J., Baxter, D.L.M. (2014), Composition as Identity, Oxford: Oxford University Press.

(3) Curtis, B.L., Robson J. (2016), A Critical Introduction to the Metaphysics of Time, New York: Bloomsbury Academic.

(4) Gallois A. (2017), Metaphysics of Identity, London - New York: Routledge.

(5) Haslanger S.A., Kurtz R.M. (eds.) (2006), Persistence. Contemporary Readings, Cambridge, MA: Bradford Books/MIT Press.

(6) Korman, D.Z. (2016), Objects: Nothing Out of the Ordinary, Oxford: Oxford University Press.

(7) Loux M.J. (eds.) (2008), Metaphysics: Contemporary Readings, New York: Routledge.

(8) Lowe, E.J. (2009), More Kinds of Being. A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal Terms, Chichester: Wiley-Blackwell.

(9) Laurence, S., Macdonald, C. (eds.) (1998), Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Oxford: Blackwell.

(10) Needham, P. (2017), Macroscopic Metaphysics: Middle-Sized Objects and Longish Processes, Cham: Springer.

(11) Rea, M. (ed.) (1997), Material Constitution, Lanham MD: Rowman and Littlefield. (12) Thomasson, A.L. (2007), Ordinary Objects, Oxford: Oxford University Press.

(13) Sider, Th., Hawthorne, J., Zimmerman, D.W. (2008), Contemporary Debates in Metaphysics, Malden: Blackwell.

(14) van Inwagen, P. (1990), Material Beings, Ithaca: Cornell University Press.

(15) Wiggins D. (2016), Continuants: Their Activity, Their Being, and Their Identity, Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student ma usystematyzowaną wiedzę na temat zasadniczych stanowisk metafizycznych w sporach o konstytucję, kompozycję i trwanie konkretnych przedmiotów jednostkowych. Dobrze zna i rozumie pojęcia, strategie argumentacyjne i metody badawcze charakterystyczne dla ontologii w wydaniu analitycznym.

Nabyte umiejętności:

Student potrafi samodzielnie interpretować, komentować i konfrontować zagadnienia występujące w tekstach metafizycznych. Potrafi trafnie analizować argumentację filozoficzną, identyfikować składające się na nią założenia i wnioski, ustalać formalne relacje między składnikami filozoficznych rozumowań. Umie oceniać teoretyczną wagę konkurujących ze sobą koncepcji. Jest w stanie samodzielnie tworzyć lub dobierać odpowiednie strategie argumentacyjne, konstruować kontrargumenty i odpowiadać na zarzuty.

Nabyte kompetencje społeczne:

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności. Rozwija zdolności jasnego, precyzyjnego myślenia. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. Potrafi samodzielnie ocenić zarówno rzetelność źródeł informacji, z których korzysta, jak ich konkluzywność argumentacji, z którą jest skonfrontowany.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wyznaczona zdobyciem odpowiedniej liczby punktów, które uczestnicy uzyskują na podstawie: (i) zamkniętego, pisemnego TESTU ZALICZENIOWEGO, obejmującego swym zakresem przeczytaną i zanalizowaną literaturę; (ii) przedstawienia co najmniej jednego referatu lub koreferatu podczas zajęć; (iii) aktywności; (iv) ewentualnego napisania pracy seminaryjnej.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: dwie (2); po ich przekroczeniu student zobowiązany jest do wykonania zleconej pracy pisemnej. Nieobecność w więcej niż 50% spotkań seminaryjnych automatycznie uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Grygianiec
Prowadzący grup: Mariusz Grygianiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.