Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-S1MSNS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończony kurs „Podstawy statystyki”, znajomość podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych w naukach społecznych ponad poziom możliwy do osiągnięcia po ukończeniu obecnego obligatoryjnego kursu statystyki na I roku. Stanowi zarazem dobre przygotowanie do dalszego studiowania metod statystycznych użytecznych w badaniach społecznych w szczególności do kursu Statystyka II - modele liniowe. Wiedza i umiejętności oferowane w ramach kursu są niezbędnym uzupełnieniem warsztatu badacza społecznego-empiryka.

Pełny opis:

Przedmiot mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu metod statystycznych w naukach społecznych ponad poziom możliwy do osiągnięcia po ukończeniu obecnego obligatoryjnego kursu statystyki na I roku. Stanowi zarazem dobre przygotowanie do dalszego studiowania metod statystycznych użytecznych w badaniach społecznych w szczególności do kursu Statystyka II - modele liniowe. Wiedza i umiejętności oferowane w ramach kursu są niezbędnym uzupełnieniem warsztatu badacza społecznego-empiryka. Centralnym pojęciem wykorzystywanym podczas kursu będą modele bazujące na metodzie najmniejszych kwadratów oraz zagadnienia wnioskowania statystycznego.

Ponadto podczas zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z regresją wielokrotną i badaniem zależności statystycznej oraz różnorodne użyteczne warianty regresji wielokrotnej (interakcje, regresja przedziałami liniowa). Zajęcia dotyczące regresji wielokrotnej zostaną poprzedzone przedstawieniem zagadnień związanych z agregacją parametrów statystycznych oraz zastosowaniom twierdzeń agregacyjnych i dekompozycyjnych. Przedstawione zostaną również podstawy estymacji. Zajęcia teoretyczne będą uzupełniały zajęcia warsztatowe w pracowni komputerowej.

Zajęcia będą odbywały się w stałej współpracy z prowadzącymi kurs Statystyka II, dr Markiem Styczniem i dr hab. Mikołajem Jasińskim. Ułatwi to dopasowanie szczegółowych efektów kształcenia w ramach kursu podstawowego ze statystyki do potrzeb kursu Statystyka II.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Agregacja parametrów statystycznych.

• Regresja jako ogólny model opisu zależności statystycznej.

• Ogólna postać miernika zależności statystycznej.

• Regresja wielokrotna liniowa jako model opisu zależności między wieloma zmiennymi

o koncepcja modelu regresji wielokrotnej jako prosty przykład modelu statystycznego,

o wybrane zastosowania, interpretacje, m.in. współczynnik korelacji cząstkowej.

• Zmienne 0-1 w regresji wielokrotnej jako zmienne niezależne (dummy).

• Interakcje w regresji liniowej.

• Regresja przedziałami liniowa.

• Podstawy estymacji parametrów populacyjnych oraz weryfikacji hipotez.

Skuteczna percepcja materiału zajęć będzie wymagała systematycznej pracy studentów. Przed każdymi zajęciami student powinien odpowiednio się przygotować:

- prześledzić przedstawiony materiał,

- sprawdzić znajomość poznanych pojęć i twierdzeń wykorzystując otrzymane pomoce dydaktyczne (symulacje populacji, interaktywne narzędzia ilustrujące omawiane mechanizmy statystyczne),

- wykonać zadaną pracę domową.

Przewidywana liczba godzin potrzebna do skutecznej percepcji materiału zajęć:

- około 2 godzin przed każdymi zajęciami (2 godziny tygodniowo),

- około 20 godzin na przygotowanie się do przed egzaminu.

Razem: 30 godzin zorganizowanych plus 50 godzin samodzielnej pracy.

Literatura:

Lissowski G., Haman J., Jasiński M. 2008 lub późniejszy, Podstawy statystyki dla socjologów. WN Scholar

Efekty uczenia się:

Student

Wiedza:

- zna założenia poznanych modeli statystycznych [K_W02, K_W04, K_W05, K_W09]

- zna ograniczenia poznanych modeli statystycznych [K_W02, K_W04, K_W05, K_W09]

- Wie, jakie dobrać metody badawcze z zakresu analizy statystycznej w celu rozwiązania prostych problemów badawczych (K_W15)

- Rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej z wykorzystaniem metod statystycznych (K_W16)

- Zna zastosowania i ograniczenia metod statystycznych, w zakresie niezbędnym do zaplanowania prostego ilościowego badania empirycznego, oraz do rejestrowania i obserwacji zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny (K_W17) (K_U01)

- Posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego (K_W18)

Umiejętności

- Umie odróżniać teorię dotyczącą rzeczywistości społecznej od modelu statystycznego [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

- Umie odróżniać konsekwencje przyjętych założeń od stwierdzonych empirycznie faktów [K_U01, K_U02, K_U09, K_U10].

- Umie dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze z zakresu metod statystycznych, w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego (K_U11)

- Umie zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych (K_U13)

- Umie gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych (K_K04)

- Umie dokonać krytycznej analizy źródeł w zakresie poprawności stosowania w nich analiz statystycznych (K_K06)

Kompetencje społeczne

- Ma świadomość odpowiedzialności badacza za wypowiadane interpretacje rzeczywistości [K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10]

- Potrafi wykorzystać poznane modele do symulacji rzeczywistości społecznej oraz do jej badania [K_U01, K_U02, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10]

- Umie pracować w grupie [K_K03]

- Umie w jasny i precyzyjny sposób przedstawić innym abstrakcyjny problem [K_K09, K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zaliczenie wejściówek.

Wykonanie prac domowych.

Pisemne zaliczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jasiński
Prowadzący grup: Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA. Zajęcia grupy 3 będą się odbywały czasami w sali 403, a czasami w sali 411 (w zależności od potrzeb) (Instytut Socjologii). Pierwsze zajęcia w sali 403.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.