Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Semantyka eksperymentalna - moduł praktyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-KOG-SE-MP Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Semantyka eksperymentalna - moduł praktyczny
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty fakultatywne, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Przedmioty moduły specjalizacyjnego 2, kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem części praktycznej zajęć jest zapoznanie z programami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu semantyki eksperymentalnej. Studenci nauczą się korzystać z platformy do przeprowadzania badań ankietowych Limesurvey, oprogramowania do tworzenia eksperymentów psycholingwistycznych on-line Ibex oraz z pakietu PsychoPy i programu PsychoPy Builder służących do tworzenia materiałów badawczych w eksperymentach psychologicznych. Same zajęcia dzielić się będą na dwie części. W pierwszej z nich studenci zapoznają się z podstawami pracy z tymi programami, w drugiej zaś będą uczyć się rozwiązywać praktyczne problemy związane z ich własnymi projektami badawczymi. Szczególny nacisk położony będzie na wykorzystanie najnowszej literatury naukowej poświęconej projektowaniu ankiet badawczych on-line. Nie wymaga się wcześniejszej styczności z tego rodzaju oprogramowaniem.

Pełny opis:

Zakres poszczególnych tematów

I. Tworzenie badań kwestionariuszowych za pomocą programu Limesurvey

Każdy ze studentów przed rozpoczęciem zajęć otrzyma konto w instancji Limesurveya administrowanej przez Pracownię Filozofii Eksperymentalnej (www.kognilab.pl). Przewagą Limesurveya nad innymi narzędziami tego rodzaju (ankiety Google czy Surveymonkey) jest fakt, że jest rozwiązaniem open-source oraz daje większe możliwości niż inne tego rodzaju darmowe programy, porównywalne z Qualtricsem (który jest płatny). Więcej informacji o Limesurvey można znaleźć na stronie autorów: https://www.limesurvey.org/.

Zajęcia 1. „Moja pierwsza ankieta” - wprowadzenie do Limesurveya

- przegląd możliwości programu Limesurvey

- struktura ankiety (pytania, grupy)

- opcje prezentacji ankiety

- elementy tekstowe i graficzne ankiety

- cel praktyczny zajęć: każdy uczestnik potrafi stworzyć bardzo prostą ankietę

Zajęcia 2. Rodzaje pytań.

- omówienie podstawowych rodzajów pytań i sposobów ich tworzenia

- dobre praktyki w tworzeniu ankiet on-line

- cel praktyczny zajęć: każdy uczestnik wie, jakie rodzaje pytań oferuje Limesurvey i jak dobrać odpowiedni rodzaj pytania do celu badawczego

Zajęcia 3. Zaawansowane możliwości Limesurveya. Instrukcje warunkowe.

- omówienie rodzajów randomizacji pytań w Limesurvey i celu jaki ma randomizacja pytań w ankiecie badawczej

- omówienie sposobów tworzenia rozgałęzionych ankiet dostosowujących się do odpowiedzi badanego (równania relewancji)

- cel praktyczny zajęć: każdy uczestnik potrafi stworzyć ankietę, z wykorzystaniem instrukcji warunkowych i równań relewancji

Zajęcia 4. Przygotowanie badań do publikacji. Import i eksport wyników.

- omówienie przykładowych paneli badawczych (mTurk, Clickworker, Prolific Research) i wymagań, jakie musi spełniać ankieta

- określanie limitów dotyczących uczestników badania (kwoty, tokeny)

- Import pytań i grup pytań do ankiety.

- eksport i import wyników do/z popularnych programów i formatów.

- archiwizacja ankiet i wyników.

- cel praktyczny: student przygotowuje ankietę w formie gotowej do publikacji i umie wyeksportować jej wyniki do wybranego przez siebie programu.

II. Eksperymenty psycholingwistyczne w programie Ibex

Ibex jest prostym programem pozwalającym na tworzenie i publikowanie badań psycholingwistycznych on-line. W przeciwieństwie do Limesurvey’a pozwala na precyzyjne mierzenie czasu reakcji badanego oraz udostępnia możliwość prezentacji materiałów badawczych w tempie kontrolowanym przez badanego. Tworzenie ankiety wymaga jednak modyfikacji udostępnionych przez autorów szablonów w JavaScripcie. Nie jest to jednak zadanie wymagające jakiejkolwiek wiedzy programistycznej. Więcej informacji o Ibex można znaleźć na stronie autorów: https://code.google.com/archive/p/webspr/

Zajęcia 1. Wstęp do programu Ibex. Struktura ankiety w programie.

- sposób działania Ibex

- omówienie zawartości poszczególnych plików składających się na badanie w Ibex

- cel praktyczny: student potrafi stworzyć proste badanie w Ibex

Zajęcia 2. Rodzaje pytań i randomizacja.

- omówienie rodzajów pytań oferowanych przez program Ibex

- omówienie rodzajów randomizacji kolejności pytań

- cel praktyczny: student potrafi zaprojektować odpowiednio ustrukturyzowaną ankietę (z pozycjami treningowymi, pozycjami właściwymi i odpowiednią dobraną metodą randomizacji)

Zajęcia 3. Przygotowanie badań do publikacji. Import i eksport wyników

- dostosowywanie zachowania i wyglądu ankiety

- wgrywanie plików ankiety na serwer kognilab.pl

- ściąganie wyników badania na dysk, eksport wyników do popularnych formatów

- cel praktyczny: student potrafi przygotowane przez siebie badanie psycholingwistyczne umieścić w internecie i ściągnąć jego wyniki

III. Podstawy pakietu PsychoPy oraz środowiska PsychoPy Builder

PsychoPy jest darmową i otwartoźródłową alternatywą dla komercyjnych programów takich jak Presentation™ lub e-Prime™. Pozwala on na tworzenie złożonych eksperymentów psychologicznych zarówno przy użyciu graficznego interfejsu (Builder) jak i wysokopoziomowej biblioteki Pythona. Więcej informacji można znaleźć na stronie autorów: http://www.psychopy.org/

Zajęcia 1. Wstęp do programu PsychoPy Builder (interfejs, architektura badania)

- omówienie interfejsu programu PsychoPy Builder

- struktura badania projektowanego w Builderze

- cel praktyczny: student zna podstawy obsługi PsychoPy Buildera, rozumie jak działa, potrafi wczytać przykładowe badanie i dokonać prostej modyfikacji jego elementów

Zajęcia 2. Różne rodzaje bodźców eksperymentalnych i ich tworzenie w Builderze.

- tworzenie dostępnych w PsychoPy bodźców (z naciskiem na te wykorzystywane w semantyce eksperymentalnej czyli bodźce tekstowe [graficzne i dźwiękowe], obrazy, filmy)

- cel praktyczny: student potrafi wybrać i stworzyć odpowiednie bodźce eksperymentalne dla swojego badania

Zajęcia 3. Kontrola elementów eksperymentu za pomocą różnych urządzeń wejścia (klawiatura, mysz, mikrofon, inne kontrolery).

- różne sposoby obsługi odpowiedzi badanych (z naciskiem na te wykorzystywane w semantyce eksperymentalnej, czyli wybieranie odpowiedzi klawiaturą, myszą, kontrolerem, kategoryzacja, rankingi)

- cel praktyczny: student potrafi wybrać odpowiednią metodę interakcji człowieka z komputerem dla swojego celu badawczego i zaimplementować ją w PsychoPy

Zajęcia 4. Przygotowywanie eksperymentu, eksport danych.

- sposoby rejestrowania i kontrolowania różnych parametrów odpowiedzi badanych (czasy reakcji, ograniczenia czasowe)

- eksport danych do znanych formatów

- cel praktyczny: student potrafi przygotować gotowy do przeprowadzenia projekt eksperymentu, zebrać w nim interesującego go dane i wyeksportować wyniki do odpowiedniego formatu

IV. Praca nad projektami studentów

W tym bloku studenci będą pracować w zespołach nad własnymi projektami (projekt końcowy). Będą musieli przedstawić projekt eksperymentu i wybrać odpowiednie narzędzie spośród tych, które omówione były na kursie. Program zajęć zostanie dostosowany do tego, czego dotyczyły będą studenckie projekty. Przewidziane są indywidualne konsultacje poszczególnych projektów.

Literatura:

Strona programu Limesurvey: https://www.limesurvey.org/

Strona programu Ibex: https://code.google.com/archive/p/webspr/

Strona programu PsychoPy: http://www.psychopy.org

Na książkach i artykułach opierać będziemy bardziej „teoretyczną” część kursu dotyczącą designu ankiet internetowych. To jest przykładowa bibliografia, jeżeli napotkamy jakiś konkretny problem będziemy szukać odpowiednich źródeł.

Tourangeau, R., Couper, M. P., & Conrad, F. (2007). Color, labels, and interpretive heuristics for response scales. Public Opinion Quarterly, 71(1), 91-112.

Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response. Cambridge University Press.

Groves, R. M., Fowler Jr, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2011). Survey methodology (Vol. 561). John Wiley & Sons.

Tourangeau, R., Conrad, F. G., & Couper, M. P. (2013). The science of web surveys. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

- wie, w jaki sposób zaprojektować i przeprowadzić badanie z zakresu semantyki eksperymentalnej

- wie, jakie rodzaje pytań oferuje Limesurvey i jak dobrać odpowiedni rodzaj pytania do celu badawczego

- zna zasady tworzenia badań ankietowych

- zna dobre praktyki dotyczące prowadzenia badań ankietowych, w szczególności przez internet

Nabyte umiejętności:

- umie zaprojektować przygotować i przeprowadzić badanie ankietowe za pomocą platformy LimeSurvey

- umie korzystać z opragramowania do tworzenia eksperymentów psycholingwistycznych Ibex

- umie przygotować prosty eksperyment psycholingwistyczny, korzystając z pakietu PsychoPy i programu PsychoPy Builder

- przygotować i przeprowadzić własne badanie z zakresu semantyki eksperymentalnej

Nabyte kompetencje społeczne:

- potrafi wspólnie z zespołem zrealizować prosty projekt badawczy, w tym zaplanować wspólne działania oraz podzielić się zadaniami

- potrafi planować swoją pracę

- potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w zrozumiały sposób

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiona zostanie na podstawie cotygodniowych praco domowych oraz końcowego projektu w następujący sposób:

Prace domowe – 70% oceny

Projekt końcowy – 30% oceny

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grudzińska-Zawadowska, Bartosz Maćkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Maćkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Grudzińska-Zawadowska, Bartosz Maćkiewicz
Prowadzący grup: Bartosz Maćkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.