Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zdrowie a idea równości 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-ZIR20-S
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zdrowie a idea równości 2
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Language skills at the level that allows comprehension reading of the required texts.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest pogłębiona analiza zagadnień dotyczących równości, różnorodności i dyskryminacji w sferze prawa do zdrowia, prawa do ochrony zdrowia i prawa do dostępu do opieki zdrowotnej. W tej edycji szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii równego dostępu do opieki zdrowotnej: filozoficznej analizie pojęcia dostępu i zagadnieniom etycznym z tym związanym; prawnym gwarancjom równego dostępu i barierom w tym obszarze, zwłaszcza doświadczanym przez grupy szczególnie narażone na wykluczenie i dyskryminację, oraz ruchom społecznym na rzecz zdrowia, a zwłaszcza dostępu do opieki zdrowotnej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest pogłębiona analiza zagadnień dotyczących równości, różnorodności i dyskryminacji w sferze prawa do zdrowia, prawa do ochrony zdrowia i prawa do dostępu do opieki zdrowotnej. W tej edycji szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii równego dostępu do opieki zdrowotnej: filozoficznej analizie pojęcia dostępu i zagadnieniom etycznym z tym związanym; prawnym gwarancjom równego dostępu i barierom w tym obszarze, zwłaszcza doświadczanym przez grupy szczególnie narażone na wykluczenie i dyskryminację, oraz ruchom społecznym na rzecz zdrowia, a zwłaszcza dostępu do opieki zdrowotnej.

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny i będzie składało się z trzech bloków tematycznych: 1) filozoficznego (pojęcie równego dostępu do opieki zdrowotnej w kontekście koncepcji sprawiedliwości i równości, związane z tym kwestie etyczne 2) prawno-politologicznego (europejskie i krajowe gwarancje równego dostępu do opieki zdrowotnej); 3) socjologiczno-antropologicznego (zastosowanie metod jakościowych do badań nad barierami w dostępie do opieki zdrowotnej doświadczanymi przez różne grupy społeczne: kobiety, migrantów i migrantki, osoby z niepełnosprawnościami, przedstawicieli i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych, etnicznych i kulturowych; analiza wybranych ruchów społecznych na rzecz równego i sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej).

Seminarium jest związane z projektem „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie” (Narodowe Centrum Nauki: HERA (Humanities in the European Research Area) – Public Spaces: Culture and Integration in Europe; Program finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”).

Literatura:

Podana lista lektur ma charakter wstępny i orientacyjny. Może ulec rozszerzeniu w zależności od przebiegu zajęć i uzyskiwanych wyników.

Blok 1

Równy dostęp – analiza pojęcia

Spotkanie 1

G. Outka, „Sprawiedliwość społeczna i równy dostęp do opieki zdrowotnej”, przekł. I. Zwiech, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, s. 201-228.

Ch. Fried, „Równość i prawa w opiece zdrowotnej”, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, przekł. M. Białek, s. 229-242.

Równy dostęp – analiza pojęcia cz. 2

Spotkanie 2

J. F. Childress, „Prawo do opieki zdrowotnej”, przekł. I. Zwiech, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, s. 243-262

A. E. Buchanan, „Prawo, do akceptowalnego minimum opieki zdrowotnej”, przekł. M. Białek, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, s. 303-327.

Równy dostęp – analiza pojęcia cz. 3

Spotkanie 3

N. Daniels, „Potrzeby zdrowotne”, przekł. M. Białek, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, s. 328-346.

K. Nielsen, Autonomia, równość i sprawiedliwy system opieki zdrowotnej, przekł. M. Białek, „Sprawiedliwość w medycynie. Część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej”, Wł. Galewicz (red. nauk.), Kraków: Universitas 2015, s. 347-357.

Spotkanie 4

Równy dostęp – zagadnienia etyczne (racjonowanie)

K. Szewczyk, „Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej”, Warszawa: PWN 2009, t. 2, 13-53.

P. Łuków, „Racjonowanie świadczeń a obowiązek troski o dobro pacjenta”, „Prawo i medycyna” 2004, t. 7, nr 15, s. 17–29.

Spotkanie 5

Równy dostęp – zagadnienia etyczne (różnorodność)

R. Kutalek, „Diversity competence in medicine: equity, culture and practice”, „Wiener klinische Wochenschrift”, 2012, t. 124 nr 3, s. 3-9.

J. R. Betancourt, A. R. Green, J. E. Carrillo, „The Challenges of Cross-Cultural Healthcare – Diversity, Ethics, and the Medical Encounter”, „Bioethics Forum” 2000, t, 16, nr 3, s. 27-32.

Blok 2

Spotkanie 6

Dostęp do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej

„Podręcznik europejskiego prawa antydyskryminacyjnego. Wydanie z 2018 r.”, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2019, s. 41-98, 133-145.

G. Di Federico, „Access to Healthcare in the European Union: Are EU Patients (Effectively) Protected Against Discriminatory Practices?”, „The Principle of Equality in EU Law”, L. Rossi, F. Casolari (red.), Springer: Cham 2017, s. 229-253.

Spotkanie 7-8

Równy dostęp do opieki zdrowotnej i prawa pacjenta w prawie polskim – cz. 1-2

„Instytucje prawa medycznego. System prawa medycznego. T. 1” M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa: CH. Beck 2017, s. 700-733, 749-757, 809-818.

„Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz”, K. Kędziora, K. Śmiszek i in. (red.), Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 133-137, 166.

Blok 3

Wprowadzenie do antropologii medycznej

Spotkanie 9

H. Wierciński, „Stosowana antropologia medyczna, czyli co antropolog może dać lekarzowi”, „Antropologia stosowana”, M. Ząbek (red.), Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa 2013, s. 337-354.

C. Pope, N. Mays, „Qualitative Research: Reaching the Parts Other Methods Cannot Reach: An Introduction to Qualitative Methods in Health and Health Services Research”, „BMJ”, 1995, t. 6996 nr 311, s. 42–45.

Bariery w dostępie do opieki zdrowotnej: cz. 1

Spotkanie 10

K. Bierzanowska, J. Dubanik, M. Kocejko i in., „Przychodzi baba do lekarza. Dostępność usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami. Raport z badania”, Warszawa: Kulawa Warszawa 2019.

Bariery w dostępie do opieki zdrowotnej: cz. 2

Spotkanie 11

„Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Analiza i zalecenia”, „Zasada Równego Traktowania – Prawo i Praktyka”, Warszawa: BRPO 2014.

Bariery w dostępie do opieki zdrowotnej: cz. 3

Spotkanie 12

K. Dzwonkowska-Godula, „Zjawisko nierówności społecznych w obszarze praw reprodukcyjnych w Polsce – wybrane aspekty”, „Przegląd Socjologiczny” 2019, t. 68 nr 2, s. 133-158.

Spotkanie 13

Ruchy społeczne na rzecz zdrowia: cz. 1

Ph. Brown, St. Zavestoski, „Social movements in health: and introduction”, „Sociology of Health & Illness”, 2004, t. 26 nr 6, s. 679-694.

M. Heywood, „South Africa’s Treatment Action Campaign: Combining Law and Social Mobilization to Realize the Right of Health”, „Journal of Human Rights Practice” 2009, t, 1 nr 1, s. 14-36

Spotkanie 14

Ruchy społeczne na rzecz zdrowia: cz. 2

E. Korolczuk, „Bunt kobiet AD 2016: skąd się wziął i czego nas uczy?”, „Przebudzona rewolucja. Prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce. Raport 2016”, A. Czarnacka (red.), Warszawa: Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, s. 31-43.

E. Korolczuk, „Niepłodność, tożsamość, obywatelstwo. Analiza społecznej mobilizacji wokół dostępu do in vitro w Polsce”, „Etnografie biomedycyny”, M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński (red.), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014, s. 67-90.

Spotkanie 15

Ruchy społeczne na rzecz zdrowia: cz. 3

M. Zdrodowska, „Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością”, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 2016, nr 5, s. 384-403.

A. Woynarowska, „Aktywiści z niepełnosprawnością w walce o niezależne życie, równe szanse i prawa człowieka. O sile protestów, opresji władzy i społecznym oporze”, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2019, nr 35, s. 127-143.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Po ukończeniu seminarium student

– posiada uporządkowaną wiedzę na temat kluczowych zagadnień i podejść teoretycznych do problematyki dostępu do opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia perspektywie filozoficznej i nauk społecznych (K_W02, K_W03);

– rozpoznaje i opisuje bariery napotykane przez różne grupy społeczne w dostępie do opieki zdrowotnej (K_W09);

– charakteryzuje ruchy społeczne na rzecz zdrowia. (K_W09).

Nabyte umiejętności:

Po ukończeniu seminarium student potrafi

- krytycznie analizować teksty i wypowiedzi zarówno o charakterze naukowym, jak i publicystycznym dotyczące problematyki dostępu do opieki zdrowotnej (K_U01, K_U02);

- sformułować, poprawnie uargumentować i zaprezentować swoje stanowisko w zakresie zagadnień dotyczących dostępu do opieki zdrowotnej, a także odpowiedzieć na krytykę; (K_U14);

- przygotować pisemną analizę wybranych zagadnień dotyczących tematu seminarium. (K_U13).

Nabyte kompetencje społeczne:

Po ukończeniu seminarium student

- prezentuje krytyczne podejście do tekstów i wypowiedzi dotyczących problematyki dostępu do opieki zdrowotnej (K_K01);

- dostrzega znaczenie wiedzy naukowej dla rozwiązywania problemów związanych dostępem do opieki zdrowotnej (K_K02);

- jest w stanie uczestniczyć w debacie dotyczącej równego dostępu do opieki zdrowotnej (K_K06);

- jest świadomy znaczenia rozwijania standardów etycznych mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w czasie zajęć (w tym obecność, znajomość zadanej literatury, udział w dyskusjach) – 40%.

- wygłoszenie referatu na wybrany temat z zakresu zagadnień poruszanych na seminarium – 30%.

- praca pisemna: analiza krytyczna tekstu z zakresu tematyki seminarium lub artykuł recenzyjny – 30%

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)