Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Heritage, Decoloniality, Practice: A Global Perspective

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-ANG-29
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Heritage, Decoloniality, Practice: A Global Perspective
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty prowadzone w językach obcych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Graduate (MA or PhD) students. Good speaking and writing skills in English (at least B2 level).

It is recommended to Erasmus students, as well as to students of sociology (IS UW—seminarium, fakultet) and other programmes of the University of Warsaw (as OGUN).

If there will be more candidates than places, we will ask you to sumbit a short essay on why would you like to join this seminar.

It is recommended but not compulsory to take this course with the course on Museums and Social Interventions: A Research Seminar, offered alternately: week A: Heritage…, week B: Museums…

Skrócony opis:

This course offers a concise, interdisciplinary introduction to the uses of decolonial approach in the field of cultural heritage practices. It draws on cutting edge research in that field and introduces a global perspective. In the first part of this course students will familiarize themselves with the meanings and the various uses of terms such as “colonial”, “postcolonial”, “decolonial”, “(post)imperial” in sociology, cultural studies and history. They will also learn about the value of and on the differences between “comparative”, “transnational”, and “entangled” approaches to cultural heritage research. In the second part of the course students will work on the case studies of urban heritage by applying the framework of “removal”, “repression”, “reframing” and “re-emergence” which has been developed by the ECHOES H2020 project (www.projectechoes.eu).

Pełny opis:

This course offers a concise, interdisciplinary introduction to the uses of decolonial approach in the field of cultural heritage practices. It draws on cutting edge research in that field and introduces a global perspective. In the first part of this course students will familiarize themselves with the meanings and the various uses of terms such as “colonial”, “postcolonial”, “decolonial”, “(post)imperial” in sociology, cultural studies and history. They will also learn about the value of and on the differences between “comparative”, “transnational”, and “entangled” approaches to cultural heritage research. In the second part of the course students will work on the case studies of urban heritage by applying the framework of “removal”, “repression”, “reframing” and “re-emergence” which has been developed by the ECHOES H2020 project (www.projectechoes.eu). The course is offered by the ECHOES researchers and will combine the expertise of scholars from the University of Warsaw, the University of Aarhus, the University of Amsterdam and the University of Coimbra. Guest participants from these universities will join selected seminars in-situ or on-line.

Efekty uczenia się:

After completing this course students…

K_W02 … are aware of ongoing theoretical and methodological disputes conducted in modern sociology; is reflective and critical of various positions

K_W04 … are reflective and critical of the problem of social differentiation and inequalities

K_W06 … have in-depth knowledge about cultural diversity and its transformations, cultural identity, and intercultural interaction and communication

K_W08 … are aware of the importance of a reflective and critical approach to the results of social research, analyses and research procedures

K_W10 … have in-depth knowledge about major international and domestic sociological research pertaining to selected areas of social reality or sub-domains of sociology

K_W14 … have in-depth knowledge of assumptions and claims of selected historical and contemporary sociological theories

K_W15 … approach the choice of a particular theoretical perspective in a reflective and critical way

K_U01 … can identify causes and predict potential effects of past and current social events; can form critical judgments about current and past social events

K_U02 … can critically select information and materials for academic work, using various sources in Polish and a foreign language as well as modern technologies

K_U04 … can use theoretical categories and research methods in the description and analysis of social and cultural changes in modern societies, as well as their consequences

K_U08 … know how to interpret the role of culture in the life of the individual and society

K_U09 …. can relate an academic text to the problems of social life and its empirical studies

K_U10 … can prepare a presentation of a selected problem or study in Polish and in a foreign language

K_K04 …. can argue a thesis using scientific evidence

K_K06 … actively search for new ways and sources to broaden his/her knowledge and improve professional competences

K_K09 … are open to various theoretical and methodological perspectives of social research

K_K10 … takes responsibility for planned and performed tasks

Metody i kryteria oceniania:

In-class participation (discussion of readings) – 30%; presentation – 30%; final paper – 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)