Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język suahili 2.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-AF2-JS2.2 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język suahili 2.2
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi kontynuację nauki języka suahili. Celem zajęć jest rozwijanie znajomości struktur gramatycznych tego języka oraz jego leksyki, a jednocześnie doskonalenie sprawności językowo-komunikacyjnych (umiejętności czytania, rozumienia tekstu pisanego i ustnego, konstruowania wypowiedzi pisemnych) na niższym poziomie średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi kontynuację nauki języka suahili. Celem zajęć jest rozwijanie znajomości struktur gramatycznych tego języka oraz jego leksyki, a jednocześnie doskonalenie sprawności językowo-komunikacyjnych (umiejętności czytania, rozumienia tekstu pisanego i ustnego, konstruowania wypowiedzi pisemnych) na niższym poziomie średnio zaawansowanym.

Program obejmuje poznawanie struktur gramatycznych oraz słownictwa, a następnie ich utrwalanie poprzez różnego typu ćwiczenia, lekturę, tłumaczenie oraz konwersacje. W trakcie nauki student udoskonali umiejętność porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Specjalna uwaga zostanie położona na różnice w strukturze między językiem suahili a polskim, i na kulturowe aspekty komunikacji.

Literatura:

Zúbková-Bertoncini E., Toscano M., KISWAHILI KWA FURAHA, wersja polska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1998;

materiały własne wykładowcy.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu przewidzianego programem student:

Wiedza:

- zna określony zasób słów, kolokacji, przydatnych wyrażeń, idiomów oraz fragmentów wypowiedzi;

- posiada szeroką wiedzę o strukturze języka;

- ma świadomość złożonej natury języka suahili;

- ma świadomość różnorodności językowej świata.

Umiejętności:

- tłumaczy wypowiedzi pisane i mówione;

- streszcza wypowiedź przy zachowaniu jej zasadniczego przesłania;

- potrafi formułować dłuższe wypowiedzi na zadane tematy;

- potrafi tworzyć pytania do nowego tekstu;

- stosuje opanowany materiał leksykalny i gramatyczny;

- stosuje formy gramatyczne stosownie do kontekstu;

- ocenia adekwatność komunikatu do kontekstu;

- potrafi posługiwać się słownikami tradycyjnymi;

- posługuje się dość dobrze językiem suahili na poziomie A2.

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie;

- rozumie rolę znajomości języka suahili w poznawaniu i rozumieniu świata wschodnioafrykańskiego;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie;

- potrafi nawiązywać kontakty z przedstawicielami kultury Suahili.

Metody i kryteria oceniania:

kontrola obecności – dopuszcza do zaliczenia

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć) 10%

śródsemestralne pisemne sprawdziany kontrolne, inne prace 90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.