Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski 4.4 (MDR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-5-HE2-JH4.4 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język hebrajski 4.4 (MDR)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hebrajskiego na poziomie podstawowym (A2).


Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1) w semestrze zimowym oraz ponad średnio zaawansowanym (B2) w semestrze letnim. W ramach kursu kształcone będą umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania we współczesnym języku hebrajskim. Przewiduje się także czytanie i analizę gramatyczną fragmentów tekstów klasycznych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego na poziomie średnio- i ponad średnio zaawansowanym. Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku hebrajskim. Kształtowana będzie umiejętność płynnego mówienia, rozumienia treści przekazu rozmówcy. Studenci zapoznają się z różnymi rejestrami językowymi- od języka kolokwialnego do formalnego. Doskonali się umiejętność pisania (list, streszczenie) oraz rozumienia ze słuchu nagranych tekstów- dialogów, monologów, wykładów, wiadomości radiowych.

Umiejętność czytania doskonali się poprzez wprowadzanie trudniejszych tekstów: oryginalnych bądź adaptowanych współczesnych tekstów literackich, łatwiejszych artykułów prasowych oraz fragmentów Biblii Hebrajskiej oraz innych tekstów klasycznych.

Literatura:

Podręczniki:

Wybrany podręcznik do nauki współczesnego języka hebrajskiego na poziomie bet i gimel, tekst Biblii Hebrajskiej. Materiały własne prowadzącego

Selected textbooks for modern Hebrew on Bet and Gimel level. Teachers’ own materials. Hebrew Bible.

Słowniki/dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.milon.co.il/

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu przewidzianego programem:

Wiedza:

- posiada wiedzę o języku hebrajskim K_W12

- ma świadomość złożonej natury języka hebrajskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Żydów i Izraela K_W13

Umiejętności:

- posługuje się językiem hebrajskim na poziomie B2 K_U12

- potrafi analizować i interpretować niektóre teksty źródłowe w języku hebrajskim K_U13

- potrafi przełożyć łatwiejsze teksty literackie/piśmiennictwa z języka hebrajskiego na język polski K_U14

- potrafi posługiwać się systemem pisma i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.) K_U16

- potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Izraela K_U17

- posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku hebrajskim K_U22

- potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku hebrajskim K_U24

Kompetencje:

- rozumie potrzebę uczenia się języków obcych przez całe życie K_K01

- potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne K_K02

- potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur K_K03

Metody i kryteria oceniania:

 kontrola obecności,

 ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

 kolokwia,

 prace pisemne,

 zaliczenie pisemne na koniec semestru,

 egzamin pisemny na koniec roku, do którego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ocena końcowa stanowi średnią wszystkich ocen cząstkowych. Przyjmuje się następującą skalę ocen:

99-100% 5! (celujący)

93-98% 5 (bardzo dobry)

87-92% 4,5 (dobry plus)

77-86% 4 (dobry)

71-76% 3,5 (dostateczny plus)

60-70% dostateczny

0-59% niedostateczny

Po każdym ukończonym temacie studenci piszą kolokwium. Dodatkowo każdy student przygotowuje przynajmniej co najmniej 4 prace pisemne w ciągu semestru. Ocenie podlega także obecność studenta na zajęciach. Student, który ma ponad 60% nieobecności, nie ma prawa do uzyskania zaliczenia, także w sesji poprawkowej. Student, który regularne uczestniczył w zajęciach i uzyskał średnią ocenę 2, może przystąpić do zaliczenia dopiero w sesji poprawkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piątek
Prowadzący grup: Anna Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Nauka języka hebrajskiego na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) w semestrze letnim. W ramach kursu kształcone będą umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania we współczesnym języku hebrajskim. Przewiduje się także czytanie i analizę gramatyczną fragmentów tekstów klasycznych.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach uniwersyteckiego kursu praktycznej nauki języka hebrajskiego na poziomie ponad średnio zaawansowanym. Głównym celem kursu jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku hebrajskim. Kształtowana będzie umiejętność płynnego mówienia, rozumienia treści przekazu rozmówcy. Studenci zapoznają się z różnymi rejestrami językowymi- od języka kolokwialnego do formalnego. Doskonali się umiejętność pisania (list, streszczenie) oraz rozumienia ze słuchu nagranych tekstów- dialogów, monologów, wykładów, wiadomości radiowych.

Umiejętność czytania doskonali się poprzez wprowadzanie trudniejszych tekstów: oryginalnych bądź adaptowanych współczesnych tekstów literackich, łatwiejszych artykułów prasowych oraz fragmentów Biblii Hebrajskiej oraz innych tekstów klasycznych.

Literatura:

Podręczniki:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

S. Chayat, S. Israeli, H. Kobliner, Hebrew from Scratch, Part II, Academon, Jerusalem 2001.

M. Maadia, Lehatzliyah be-ivrit le-mitkadmim, Meira Maadia, Israel 2005.

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

G. Tischler, D. Roth, Kriyat beynaim, Academon, Jerusalem 2008.

Słowniki:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.morfix.co.il/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.