Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

I język i kultura Indii H1.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN1-IJKIH1.1 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: I język i kultura Indii H1.1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na I rok studiów licencjackich, grupa hindi

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów podstawowych kompetencji

językowych w zakresie praktycznej znajomości języka hindi, opanowanie podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz podstawowego zakresu słownictwa i umiejętności stosowania języka w mowie oraz piśmie; ćwiczone jest ponadto czytanie prostych tekstów, w tym także tekstów z pierwszej części Podręcznika języka hindi D. Stasik, i umiejętność pracy z nimi: odpowiadanie na zadane pytania, streszczanie – ustne i pisemne, układanie pytań, etc. Podstawą gramatyczną i leksykalną kursu jest pierwsza część Podręcznika języka hindi D. Stasik, a ponadto różne materiały dobierane przez prowadzącego zajęcia native speakera.

Pełny opis:

1. Ćwiczenie umiejętności konwersacyjnych w zakresie różnych sfer życia codziennego.

• ćwiczenie dialogów o różnej tematyce codziennej (życie rodzinne, szkoła, studia, praca, zakupy, wakacje, etc.); ćwiczenie rutyn konwersacyjnych

• samodzielne układanie dialogów o tematyce codziennej

2. Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w zakresie różnych sfer życia codziennego (życie rodzinne, szkoła, studia, praca, zakupy, wakacje, etc.)

w postaci krótkiego wypracowania, listu.

3. Ćwiczenie wypowiedzi pisemnych i ustnych na zadane tematy.

4. Ćwiczenia w zakresie umiejętności czytania tekstów.

5. Streszczanie przeczytanych tekstów własnymi słowami (ustne

i pisemne).

6. Odpowiadanie na zadane pytania dotyczące przeczytanych tekstów.

7. Samodzielne układanie pytań do przeczytanych tekstów.

8. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (czytanie / wypowiedzi na żywo native speakera, dyktando, nagrania audio-video).

Literatura:

D. Stasik: Podręcznik języka hindi, part 1, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (4th edition).

V.R. Jagannathan: Svayam hindi sikhen, part 2, Janepa, New Delhi 1991.

Inne materiały wybrane przez prowadzącego zajęcia native speakera.

Efekty uczenia się:

K_W12

ma obszerną wiedzę o języku hindi, jego strukturze, historii, piśmie

K_W13

ma świadomość złożonej natury języka hindi, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Azji Południowej

K_W14

ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_W15

ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka hindi na język polski

K_U06

potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Azji Południowej w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U12

posługuje się językiem hindi na poziomie średnio zaawansowanym

K_U13

potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku hindi

K_U14

potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka hindi na język polski

K_U15

potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultur obszaru Azji Południowej poprzez analizę językową/ filologiczną

K_U16

potrafi biegle posługiwać się systemem pisma języka hindi i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych etc.)

K_U17

potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Azji Południowej

K_U21

posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Azji Południowej w języku polskim oraz w języku hindi z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_U22

posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku polskim oraz w języku hindi

K_U24

potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w języku hindi

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K02

potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

K_K03

potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

K_K05

ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata

K_K06

widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego

K_K07

ma świadomość znaczenia kultury Azji Południowej w kulturze światowej

K_K08

działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Azji Południowej

Metody i kryteria oceniania:

- bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach

- zaliczenie na ocenę po każdym semestrze

- kontrola obecności

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Turek
Prowadzący grup: Sudhanshu Shukla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów podstawowych kompetencji

językowych w zakresie praktycznej znajomości języka hindi, opanowanie podstawowych konstrukcji gramatycznych oraz podstawowego zakresu słownictwa i umiejętności stosowania języka w mowie oraz piśmie; ćwiczone jest ponadto czytanie prostych tekstów, w tym także tekstów z pierwszej części Podręcznika języka hindi D. Stasik, i umiejętność pracy z nimi: odpowiadanie na zadane pytania, streszczanie – ustne i pisemne, układanie pytań, etc. Podstawą gramatyczną i leksykalną kursu jest pierwsza część Podręcznika języka hindi D. Stasik, a ponadto różne materiały dobierane przez prowadzącego zajęcia native speakera.

Pełny opis:

1. Ćwiczenie umiejętności konwersacyjnych w zakresie różnych sfer życia codziennego.

• ćwiczenie dialogów o różnej tematyce codziennej (życie rodzinne, szkoła, studia, praca, zakupy, wakacje, etc.); ćwiczenie rutyn konwersacyjnych

• samodzielne układanie dialogów o tematyce codziennej

2. Ćwiczenie umiejętności wypowiedzi pisemnej w zakresie różnych sfer życia codziennego (życie rodzinne, szkoła, studia, praca, zakupy, wakacje, etc.)

w postaci krótkiego wypracowania, listu.

3. Ćwiczenie wypowiedzi pisemnych i ustnych na zadane tematy.

4. Ćwiczenia w zakresie umiejętności czytania tekstów.

5. Streszczanie przeczytanych tekstów własnymi słowami (ustne

i pisemne).

6. Odpowiadanie na zadane pytania dotyczące przeczytanych tekstów.

7. Samodzielne układanie pytań do przeczytanych tekstów.

8. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu (czytanie / wypowiedzi na żywo native speakera, dyktando, nagrania audio-video).

Literatura:

D. Stasik: Podręcznik języka hindi, part 1, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008 (4th edition).

V.R. Jagannathan: Svayam hindi sikhen, part 2, Janepa, New Delhi 1991.

Inne materiały wybrane przez prowadzącego zajęcia native speakera.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.