Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot specjalizacyjny3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-IN4-PS3 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny3
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać znajomość języka indyjskiego (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) w zakresie określonym programem kształcenia na kierunku orientalistyka, specjalność indologia, dla osób, które ukończyły studia I stopnia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z uszczegółowioną wiedzą nt. wybranych aspektów literatury, kultury i społeczeństwa Azji Południowej.

Pełny opis:

Przedmiot z oferty Katedry Azji Południowej (np. klasyczna sanskrycka liryka i epika, teatr indyjski, literatura bengalska, literatura hindi, literatura tamilska, tradycyjna lub klasyczna filozofia indyjska), poszerzający i pogłębiający wiedzę studenta w wybranej dziedzinie kultury indyjskiej.

Zagadnienia z zakresu literaturoznawstwa, filozofii i religii, historii i zagadnień społeczno-politycznych Azji Południowej.

Zaznajomienie studentów z tekstami w języku indyjskim ilustrującymi różne aspekty literatury i kultury Azji Południowej.

Literatura:

Literaturę ustala prowadzący zależnie od grupy językowej.

Efekty uczenia się:

K_W01

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W02

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

K_W03

ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Azji Południowej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień

K_W04

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W06

zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Azji Południowej właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

K_W07

zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Azji Południowej

K_W09

ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski)

K_W10

ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych w Azji Południowej w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

K_U01

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02

potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Azji Południowej, również na podstawie materiałów źródłowych

K_U03

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

K_U05

potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

K_U07

potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i religijnych wybranego regionu a procesami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi

K_U08

potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

K_U09

umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Azji Południowej a zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Azji Południowej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki

K_U11

potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Azji Południowej

K_U12

potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory współczesnej kultury Azji Południowej

K_U13

potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła literatury sanskryckiej lub literatury/piśmiennictwa w języku bengalskim/hindi/tamilskim

K_U15

posługuje się językiem indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) na poziomie zaawansowanym

K_U17

potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski), odnieść się do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

K_U18

posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki kulturowej Indii w języku polskim oraz w wybranym języku indyjskim/obszaru Azji Południowej (bengalski/hindi/sanskryt/tamilski) z uwzględnieniem tradycji intelektualnej Azji Południowej

K_K04

potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K05

jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność kulturową

K_K06

ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

K_K07

rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z przekazywaniem wiedzy o Azji Południowej

K_K08

rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz Azji Południowej

K_K09

dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Azji Południowej, traktuje kulturową synergię jako wartość dodaną

K_K10

aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Azji Południowej

K_K11

aktywnie działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności.

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność; semestralna praca pisemna.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Śliwczyńska
Prowadzący grup: Bożena Śliwczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Literatura w języku bengalskim - od okresu gaudija do okresu współczesnego; zagadnienia tradycji, rytualu i szeroko rozumianej kultury.

Pełny opis:

Literatura w języku bengalskim - od okresu gaudija do okresu współczesnego; zagadnienia tradycji, rytualu i szeroko rozumianej kultury; różnorodne formy działalności rytualnej, artystycznej; problemy społeczne.

Literatura:

Chakrabarti Kunal, "Religious process. The Purana and the Making of a Regional Tradition", Oxford 2001.

Sen Sukumar, "Bangala sahitya itihas", Kalikata 1970.

Śliwczyńska Bozena, "The Gitagovinda of Jayadeva and the Ktrsna-yata. An Interaction between Folk and Classical Culture in Bengal", Warsaw 1994.

Zbavitel Dusan, "Bengali Literature" in "A History of Indian Literature", ed. by Jan Gonda, vol. IX, fasc. 3, Wiesbaden 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.