Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Deliberatorium mediterraneum: centra wzrostu, linie podziału, przestrzenie spotkań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON158-AL Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Deliberatorium mediterraneum: centra wzrostu, linie podziału, przestrzenie spotkań
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Dla słuchaczy wszystkich stopni. Potrzebna znajomość jednego z języków śródziemnomorskich, konieczna angielskiego. Zainteresowanie zagadnieniami historycznymi, politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, kulturą dnia codziennego, relacjami międzycywilizacyjnymi.

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone ujęciu Świata Śródziemnomorskiego w całej rozciągłości geograficznej i dziejowej, kulturowej i ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu czasów nowożytnych i współczesnych (XV-XX w.). jako międzykontynentalnej rzeczywistości wielu cywilizacji .

Problematyka zajęć mieści się:

Dla I stopnia Pamięć i tożsamość:

Dla II stopnia Ideowe i materialne aspekty życia społecznego

Pełny opis:

Jest to próba połączenia interdyscyplinarnej refleksji nad Śródziemnomorzem jako ekumeną ludzi wielu cywilizacji w okresie ponad tysiąca lat po rozpadzie imperium rzymskiego z kilkoma projektami badawczymi obejmującymi wycinki tych dziejów w konwencji. Między rozważaniem chronologicznym a badaniem problemowym ustanowiona będzie wspierająca oba przedsięwzięcia. struktura dialogiczna. Jej podstawą będzie podejście eko-historyczne.

Wstępną tezą jest uznanie, że Śródziemnomorze jako rzeczywistość bardzo różnych wspólnot ludzkich było zawiązane przez kilka ponad kulturowych rzeczywistości nazywanych cywilizacjami. To nie tylko cywilizacje arabska, bizantyńska, łacińska, osmańska czy w końcu europejska. Torównież np. cywilizacje andaluzyjska i hiszpańska, a także diaspory takie jak żydowskie i ormiańskie. Świat ten łączyły wędrówki, wojny, handle i pielgrzymki, dzieliły spory religijne oraz interesy grup władzy. Świat wielocywilizacyjnego Śródziemnomorza załamał się, gdy nowoczesna Europa wykreowała nową postać cywilizacji zachodniej i rozpoczęła globalną ekspansję. Na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpiło pęknięcie Śródziemnomorza na strefy północną i południową. Podział ten związany z ekspansją kolonialną a potem globalizacją kapitalistyczną utrzymał się do czasów współczesnych. W takim kontekście rozważać się będzie zagadnienia związane z życiem różnych wspólnot: etnicznych, religijnych, zawodowych. Jednocześnie będzie się dyskutować kwestie środowiskowe aż do czasu wytworzenia wspólnego pojmowania morza jako niepodzielnej całości utrzymującej wszelkiego rodzaju stworzenia.

Z prawie nieograniczonego zasobu tematów będzie się wybierać co roku kilka czy kilkanaście dbając o ich ułożenie w taki ciąg by uczestnicy mogli ogarnąć w całości proces dziejowy.

W analizie formowania się a następnie rozpadu całości nazywanej światem będą pokazywane centra wzrostu ludzkiej aktywności, ekonomicznej i umysłowej. Przedstawione zostaną także zmienne religijne i polityczne linie podziału wspólnot, i podjęta zostanie koncepcja granic naturalnych i kulturowych. Zasadniczym tematem staną się przestrzenie spotkań ludzi różnych cywilizacji oraz następstwa ich destrukcji w konsekwencji rozpadu ekumeny. W końcu zostanie postawione pytanie o dziedzictwo śródziemnomorskie i jego rolę w budowaniu możliwej nowej przestrzeni współżycia światów podzielonych.

W ten ciąg zostaną wtopione prace naukowe uczestników seminarium, w tym prace podejmowane przez studentów każdego poziomu studiów. Stosownie do potrzeb uczestników będą mogły powstawać prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie, ale także innego rzędu projekty naukowe, dla których seminarium chce tworzyć sprzyjające środowisko.

Literatura:

Abulafia D. The Great Sea. A Human History of the Mediterranean

Abulafia D. The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500. The Struggle for Dominion

Armour R., Islam, chrześcijaństwo i Zachód. Burzliwe dzieje wzajemnych relacji

Braudel F. Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II

Braudel F., Coarelli F., Aymard M. Morze Śródziemne. Region i jego dzieje

Cardini F., Europa a islam. Historia nieporozumienia

Carpentier J., Lebrun F red. Historia świata śródziemnomorskiego

Crowley R. Morskie imperia. Rywalizacja o panowanie na Morzu Śródziemnym 1521-1580

Grzybowski St., Narodziny świata nowożytnego 1453-1605

Hughes, J. Donald The Mediterranean : an environmental history

Inalcik H., Imperium osmańskie. Epoka klasyczna 1300-1600, Wyd

Kieniewicz J., Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Dialog, Warszawa 2003

Kieniewicz J., Andaluzja, Hiszpania i pogranicza cywilizacji: współczesna perspektywa historycznej konfrontacji : w: Koźmiński M. red., Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje, Warszawa 2005 (wyd. II), s. 77-88.

Kieniewicz J. Ekohistoryk wobec wyzwań przyszłości, „ Przegląd Humanistyczny”, nr 1, 2014, s. 65-80.

Lewis B., Muzułmański Bliski Wschód,

McGregor, James H Back to the garden : nature and the Mediterranean world from prehistory to the present

Matvejević P., Brewiarz śródziemnomorski

Matvejevich P. La Mediterrané et l’Europe

Menocal M. R., Ozdoba świata. Jak muzułmanie, żydzi i chrześcijanie tworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii,

Norwich J J The Middle Sea. A History of the Mediterranean,

Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie,

Efekty uczenia się:

I stopień Pamięć i tożsamość

K_W07

K_W08

K_W14

K_W16

K_U01

K_U04

K_U09

K_U11

K_U13

K_K05

K_K08

II stopień Ideowe i materialne aspekty życia społecznego

K_W01

K_W02

K_W07

K_W14

K_U07

K_U08

K_U09

K_U11

K_K02

III stopień Przeszłość dla przyszłości

W – uczestnicy uzyskują szczególnego rodzaju wiedzę o podstawowych elementach dziedzictwa śródziemnomorskiego

U – uczestnicy potrafią operować różnego rodzaju źródłami oraz metodami ich wykorzystania w budowaniu projektów przyszłości

K – uczestnicy uczą się zasad współdziałania i rozumieją współodpowiedzialność za proces kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć są na bieżąco oceniani przez opiekunów według postępów w realizacji indywidualnego programu, w zespole kształtowana jest okresowo ocena aktywności, praca pisemna jest poddawana dyskusji i ocenie zespołu.

Zaliczenie na podstawie oceny aktywności, przygotowanych wystąpień ustnych i pisemnych.

Na ocenę końcową z przedmiotu złoży się:

- obecność, aktywność i przygotowanie studenta do zajęć (40%). Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze;

- 7-9 stronnicowa praca pisemna napisana pod koniec pierwszego semestru na temat związany z problematyką zajęć i uzgodniony z prowadzącym (30%).

- 10-15 minutowy referat wygłoszony w drugim semestrze na podstawie napisanej pracy (10%).

- na koniec drugiego semestru krótka rozmowa z prowadzącym na podstawie wybranej literatury i treści zajęć (20%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.