Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-22BGGR
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grzyby, glony i rośliny w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje grzyby, glony i rośliny w kontekście ich wykorzystania w kryminalistyce. Na wykładzie studenci zapoznają się z przedstawicielami poszczególnych grup, ich ekologią oraz metodami pobierania i zabezpieczenia materiału na potrzeby badań specjalistycznych. W części mykologicznej zaprezentowane zostaną konkretne przypadki wymagające ekspertyz specjalistycznych i sposób ich przeprowadzenia. Przedstawione zostaną metody wykonywania analiz pyłkowych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie pokazanie różnorodności grzybów, glonów i roślin. Studenci poznają najbardziej charakterystyczne zbiorowiska organizmów wodnych i lądowych, oraz te organizmy które mogą mieć potencjał jako bioindykatory środowiskowe. W każdej grupie zostaną szczegółowo omówieni również ci przedstawiciele, których cechy morfologiczne czy uwarunkowania ekologiczne mogą być wykorzystane w śledztwie jako materiał dowodowy. Zaprezentowane będą techniki pobierania i zabezpieczania materiału na potrzeby przyszłych badań specjalistycznych oraz najczęstsze błędy związane z niewłaściwą dokumentacją. Studenci zapoznają się zarówno z klasycznymi jak i nowoczesnymi metodami identyfikacji organizmów.

W przypadku glonów dokładnie zostanie omówiony „test okrzemkowy” powszechnie stosowany w sprawach o utonięcie. Studenci poznają zagrożenia ze strony tych glonów, które wytwarzają toksyny wpływające na zdrowie i życie człowieka.

W części mykologicznej przedstawione będą grzyby jako organizmy wykorzystywane lub potencjalnie do wykorzystania w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Opisany zostanie proces przygotowania ekspertyz dla kilku spraw kryminalnych (case studies).

W części botaniczej szczególny nacisk zostanie położony na charakterystykę materiału roślinnego, jego trwałość i przemiany z czasem, oraz na analizy pyłku.

Literatura:

Podstawową literaturę będą stanowiły publikacje naukowe sukcesywnie podawane do wiadomości w trakcie zajęć.

Dodatkowo można skorzystać z podręczników anglojęzycznych:

1. Hall D. W., Byrd J. H. 2012. Forensic botany. A practical guide. Wiley-Blackwell

1. Graham L.D., Wilcox, L. 2000. Algae. Prentice-Hall, Inc., NJ.

2. Moore D., Robson G.D., Trinci A.P.J. 2011. 21st Century Guidebook to Fungi. Cambridge University Press. Manchester, UK.

3. Carlile M., Watkinson S., Gooday G, The Fungi, Gulf Professional Publishing, 2001

Efekty uczenia się:

K_W05;K_U02; K_K02;

Student posiada wiedzę dotyczącą grzybów, roślin i glonów. Potrafi przeprowadzić badania identyfikujące i na podstawie wyników tych badań jest w stanie wyciągać wnioski. Wie jak poprawnie zabezpieczyć ten rodzaj dowodu biologicznego, aby dokonać później poprawnej identyfikacji. Potrafi współpracować z innymi ekspertami, bazując na wynikach przeprowadzonych przez siebie badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)