Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia i ochrona atmosfery

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ZOA-CW
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i ochrona atmosfery
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawy wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia służą poznaniu przez studentów metod wykorzystywanych w opracowaniach serii danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza, wyrobieniu umiejętności posługiwania się tymi metodami oraz umiejętności przygotowania i zaprezentowania syntetycznych wyników takiego opracowania.

Pełny opis:

Najważniejsze tematy i elementy zajęć

1. Statystyczne i graficzne metody opracowań klimatologicznych, w tym przede wszystkim te, które są wykorzystywane w analizie serii danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza i prezentacji wyników takiej analizy.

2. Analiza serii danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w wybranych punktach Polski: wyznaczenie charakterystyk warunków aerosanitarnych, stwierdzenie typowych czasowych zmian zanieczyszczenia powietrza i powiązanie ich z warunkami meteorologicznymi, porównanie zanieczyszczenia powietrza stwierdzonego na różnych stacjach pomiarowych.

3. Przygotowanie syntetycznej prezentacji najważniejszych wyników wykonanej analizy, z wykorzystaniem metod graficznych.

Literatura:

Czarnecka M., Koźmiński C., 2006, Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Juda-Rezler K., 2000, Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Olszewski K., 1995, Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Warszawski. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna najważniejsze statystyczne metody opracowania serii pomiarowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Student zna graficzne metody prezentacji wyników opracowania serii pomiarowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Student wie, jakie dane meteorologiczne należy wykorzystać określając wpływ pogody na warunki aerosanitarne.

Umiejętności

Student potrafi stosować narzędzia analizy statystycznej do opracowania serii danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Student potrafi wykorzystywać graficzne metody prezentacji wyników takiego opracowania.

Student potrafi samodzielnie dobrać metody statystyczne i graficzne służące odpowiedniemu opracowaniu danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza i dobrej prezentacji wyników takiego opracowania.

Kompetencje społeczne

Student rozumie znaczenie badań atmosfery i potrzebę ochrony atmosfery.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanej analizy serii danych pomiarowych.

W ocenie analizy brane są pod uwagę następujące elementy: 1/ poprawność doboru charakterystyk zanieczyszczenia powietrza i poprawność ich wyznaczenia, 2/ zakres i poprawność interpretacji wyników, 3/ umiejętność spójnego i logicznego ujęcia całości uwzględnionych treści, 4/ umiejętność zaprezentowania wyników analizy, 5/ poprawność i czytelność dokumentacji.

Za każde z podanych kryteriów można uzyskać do 6 punktów, w sumie za analizę – do 30 punktów. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową należy zdobyć co najmniej 16 punktów.

Najważniejsze wnioski z wykonanej analizy powinny być przedstawione w trakcie zajęć podsumowujących ćwiczenia, w trakcie dyskusji kierowanej przez prowadzącego zajęcia. Po tej dyskusji każdy student może jeszcze wprowadzić poprawki do swego opracowania, a następnie przekazać je do końcowej oceny (w ciągu tygodnia od ostatnich ćwiczeń).

W trakcie ćwiczeń dopuszczalna jest tylko usprawiedliwiona nieobecność. Należy regularnie przedstawiać prowadzącemu postępy w przygotowywaniu opracowania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Kicińska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)