Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bSIK
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 5.50 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Architektura komputerów i sieci 1000-212bAKS
Systemy operacyjne 1000-213bSOP

Skrócony opis:

Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Przegląd najważniejszych protokołów sieciowych.

Pełny opis:

* Sieci komputerowe - podstawowe pojęcia, klasyfikacja: sieci lokalne i rozległe

** Model warstwowy ISO/OSI

** Model warstwowy Internetu

** Fragmentacja i kapsułkowanie

** Organizacje zajmujące się standaryzacją, dokumenty RFC

* Warstwy fizyczna i łącza

** Transmisja przewodowa i bezprzewodowa

** Charakterystyki różnych mediów: światłowód wielomodowy i jednomodowy, skrętka miedziana, fale radiowe

** Ethernet, techniki przełączania, budowa sieci lokalnych

* Warstwy sieciowa i transportowa

** Adresy IP, maska podsieci, adresowanie

** Podstawowe usługi dostarczania danych w intersieciach: zawodne pakietowe IP i UDP, niezawodna komunikacja strumieniowa TCP

** Protokół IPv4 i ICMP

** Protokół ARP

** Routing IP, wyznaczanie tras, protokoły wymiany informacji o trasach

** Protokół UDP

** Protokół TCP, niezawodność, kontrola przepływu i kontrola przeciążenia

** Protokół IPv6

* Warstwy wyższe

** Przegląd podstawowych usług sieciowych i programów: ssh, dig, ping, mtr, ip, route

** Protokół automatycznej konfiguracji interfejsu sieciowego DHCP

* System nazw domenowych

** Serwery i struktura DNS

** Konfiguracja strefy, delegowanie poddomeny

* Zaawansowany routing międzyoperatorski

** Klasyfikacja protokołów routowania dynamicznego

** System autonomiczny (AS)

** Routing wewnąrz AS - protokół OSPF

** Protokół BGP

* Współczesne sieci Ethernet

** Przełączniki

** Protokół STP

** VLAN

* Podstawy bezpieczeństwa

** Ochrona danych w sieci

** Rodzaje ataków

** Usługi ochrony: SSL/TLS (np. HTTPS)

** NAT

** Ściany ogniowe

Literatura:

- W.R. Stevens, Biblia TCP/IP - tom 1 Protokoły, WNT 1998

- W.R. Stevens, UNIX Programowanie usług sieciowych, tom I, API: gniazda i XTI, WNT 2000

- D.E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, Wydanie V, Helion 2012

- J.F Kurose, K.W.Ross: Sieci komputerowe, ujęcie całościowe, Wydanie VII, Helion 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie technologii sieciowych oraz związanych z nią aspektów programowania, architektury systemów komputerowych oraz systemów operacyjnych (K_W02).

2. Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (siedmiowarstwowy model ISO, protokoły komunikacyjne w tym TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) (K_W11).

Umiejętności:

1. Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy sieciowe w wybranym środowisku programistycznym (K_U05).

2. Potrafi skonfigurować sieć w wybranym systemie operacyjny oraz nim administrować, w tym instalować potrzebne oprogramowanie.

3. Potrafi zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe (K_U12).

4. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych (K_U18).

Kompetencje

1. Jest przygotowany do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01).

2. Jest gotów do pracy z zachowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób (K_K02).

3. Uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, potrafi wyszukiwać informacje w literaturze (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie łącznej liczby punktów z laboratorium i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Michał Kutwin, Paweł Parys, Marcin Peczarski, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie łącznej liczby punktów z laboratorium i egzaminu

* za egzamin można uzyskać 20 pkt

* za laboratorium można uzyskać 40 pkt

Ocena dostateczna od 30 pkt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Tomasz Kanas, Michał Kutwin, Paweł Parys, Marcin Peczarski, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)