Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium dydaktyki chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2LDCH2P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dydaktyki chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykształcenie u studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych przewidzianych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyksztalcenie u studentek i studentów umiejętności planowania, przygotowania i praktycznego oraz bezpiecznego wykonywania eksperymentów chemicznych wykorzystywanych w procesie realizacji programu nauczania chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Przedstawione będą sposoby zapoznania ucznia z właściwościami niebezpiecznych substancji. Metody i zasady tworzenia kart charakterystyki dla uczniów. Omawiane będą zasady BHP podczas wdrażania uczniów do bezpiecznego wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych. Analizowane będą sposoby bezpiecznej aktywizacji uczniów w tym praca w grupie i samodzielna praca laboratoryjna ucznia. Ćwiczona będzie umiejętność poprawnego opisu obserwowanych zjawisk, formułowania wniosków oraz tworzenia notatek. W ramach laboratorium studentki i studenci wykonują i opracowują doświadczenia chemiczne przewidziane w programach nauczania szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. W tym np. otrzymywanie gazów i badanie ich właściwości, reakcje i otrzymywanie tlenków, kwasów, wodorotlenków, soli i związków kompleksowych. Poznają również eksperymenty możliwe do wykonania w warunkach szkolnych dotyczące węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych. Przeprowadzą doświadczenia dotyczące jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów przewidzianych w podstawie programowej dla alkoholi, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych, mydeł, estrów i tłuszczy. Dla wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów studentki i studenci wykonają doświadczenia dotyczące węglowodanów i białek. Zapoznają się i wykonują samodzielnie doświadczenia uwzględniające reakcje redoks oraz ćwiczenia z elektrochemii. Poznają metody wykonywania doświadczeń w skali półmikro. W opisach wykonywanych doświadczeń studentki i studenci uwzględniają zasady bezpieczeństwa pracy ze stosowanymi odczynnikami.

Literatura:

1. A. Galska-Krajewska, Krzysztof M. Pazdro, Dydaktyka chemii, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1990;

2. red. A. Burewicz, Hanna Gulińska, Dydaktyka chemii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993, 2002

3.Z. Niraz, J. Soczewka, K. Wojciechowska Metodyka szkolnych doświadczeń chemicznych WSRP, 1984

4. A. Burewicz „Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu dydaktyka chemii”, UAM, Poznań.

5. Chemia w szkole - czasopismo dla nauczycieli

6. Szkolne podręczniki do nauczania chemii

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student/studentka zna miejsce przedmiotu chemia jego cele i treści nauczania w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych doświadczeń.

Student/studentka zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym .

Umiejętności:

Student/ studentka potrafi bezpiecznie przeprowadzić doświadczenia przewidziane przez programy na poziomie edukacji podstawowej i ponadpodstawowej.

Potrafi kierować pracą uczniów w szkolnym laboratorium chemicznym.

Potrafi zorganizować szkolną pracownię chemiczną zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Sanepid.

Posiada umiejętność planowania lekcji z wykorzystaniem doświadczenia chemicznego.

Potrafi wspomóc uczniów w planowaniu ich pracy badawczej, zwłaszcza w przypadku metody naukowej i metody projektów edukacyjnych.

Posiada umiejętność zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych.

Kompetencje

Dostosowuje sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów.

Rozwija dociekliwość i stymuluje samodzielną pracę uczniów.

Podkreśla konieczność precyzji podczas pracy doświadczalnej.

Dąży do rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz logicznego i krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie i opracowanie doświadczeń chemicznych przewidzianych programem.

Zaliczenie dwóch testów wielokrotnego wyboru z chemii organicznej i z chemii nieorganicznej z materiału zawartego w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć będzie prowadzony rejestr obecności.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru podlegające usprawiedliwieniu.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu testów i raportów z ćwiczeń laboratoryjnych zaplanowanych na dany semestr.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk pedagogicznych w szkole podstawowej i liceum jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Anna Makowska, Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)