Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka obliczeń chemicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2MOCH2P
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka obliczeń chemicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli chemii do odpowiedniego wykorzystania zadań obliczeniowych (specyficznych dla przedmiotu chemia) w procesie nauczania-uczenia się chemii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przyszłych nauczycieli chemii do odpowiedniego wykorzystania zadań obliczeniowych (specyficznych dla przedmiotu chemia) w procesie nauczania-uczenia się chemii. Podczas zajęć tworzone będą zadania obliczeniowe zgodne z treściami kształcenia podstawy programowej z chemii na obu etapach edukacyjnych kształcenia chemicznego, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, wraz z odpowiednim doborem punktacji zadań. Nastąpi także próba konstrukcji sprawdzianu zawierającego zadania obliczeniowe pozwalające na diagnozę wstępną chemicznych umiejętności obliczeniowych (np. na początku nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz sprawdzenie umiejętności obliczeniowych po danym dziale nauczanych treści. Tworzone będą różne ścieżki rozwiązywania zadań, z wykorzystaniem odpowiednich metod (w tym metody Polya) i środków dydaktycznych, dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Nastąpi także ocena poprawności symulowanych rozwiązań uczniów. Rozwijane będą przy tym: współpraca w grupie i logiczne myślenie.

Literatura:

- zbiory zadań z chemii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

- arkusze maturalne z chemii;

- George Polya, "Jak to rozwiązać", PWN, Warszawa 2009;

- Andrzej Góralski, "Twórcze rozwiązywanie zadań", PWN, Warszawa 1980.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Wiedza: Student zna:

- wymagania szczegółowe dotyczące zadań obliczeniowych, obecne w podstawach programowych kształcenia ogólnego;

- podstawy stosowania metody Polya;

- różnice pomiędzy algorytmem a metodą Polya.

Umiejętności. Student potrafi:

- tworzyć zadania obliczeniowe zgodne z treściami kształcenia podstawy programowej z chemii na obu etapach edukacyjnych kształcenia chemicznego, z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych;

- przedstawić punktację do danego zadania;

- wypisać wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności ucznia niezbędne do rozwiązania danego zadania;

- zaprezentować różne ścieżki rozwiązania danego zadania (w tym z wykorzystaniem metody Polya);

- tworzyć algorytmy rozwiązania danego typu zadania obliczeniowego;

- skonstruować test sprawdzający umiejętności obliczeniowe po danym dziale;

- skonstruować test diagnostyczny pozwalający na sprawdzenie umiejętności obliczeniowych (np. na początku nauki w szkole ponadpodstawowej);

- ocenić poprawność symulowanych rozwiązań uczniów.

Kompetencje. Student:

- dba o jakość i staranność działań;

- podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki;

- wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji;

- rozumie potrzebę posługiwania się merytorycznie poprawnym językiem nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie:

- prac pisemnych;

- kolokwium końcowego.

Rejestr obecności będzie prowadzony podczas zajęć stacjonarnych (sprawdzanie listy obecności).

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu wynosi 1.

Zaliczenie w terminie poprawkowym można uzyskać po zaliczeniu prac pisemnych i kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Odbycie praktyk w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jest niezbędne do uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Siporska
Prowadzący grup: Agnieszka Siporska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)