Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ODGP-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dokumentowanie geologiczne w procedurach ocen oddziaływania na środowisko
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność pracy z materiałami kartograficznymi, umiejętność opisu makroskopowego próbek gruntu, umiejętność pracy w laboratorium, znajomość podstaw obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Praktyczne zajęcia terenowe i stacjonarne, w trakcie których studenci oceniają możliwości zrealizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem warunków geologicznych.

Pełny opis:

Zajęcia odbywają się na terenie, laboratorium i pracowni komputerowej.

Program przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

- kartowanie i rozpoznanie budowy geologicznej obszarów narażonych na oddziaływanie przedsięwzięć

- metodyka poboru i analiza makroskopowa próbek gleb, gruntów i wód podziemnych

- wybrane właściwości fizykochemiczne i fizyko-mechaniczne gruntów

- możliwości realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w określonych warunkach geologicznych i środowiskowych

- wykonywanie projektów robót geologicznych

- wykonywanie dokumentacji geologicznych

- projektowanie i realizację systemów monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Literatura:

BAŻYŃSKI J., DRĄGOWSKI A., FRANKOWSKI Z., RYBICKI S., 1999. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich. PIG, Warszawa

Langer M. (1998) Engineering geological evaluation of geological barrier rocks at landfills and repositories. Environmental Geology, 35: 19-27

MYŚLIŃSKA E., 2006. Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa

DRĄGOWSKI A., ŁUCZAK-WILAMOWSKA B., 2007 Zasady wstępnej oceny przydatności gruntów spoistych Polski do formowania mineralnych barier izolacyjnych. GEOLOGOS Tom 11

Lenart W., 2002. Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko. Eko-Konsult Gdańsk, 2002

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzenia wykonawcze

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia wykonawcze

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA:

K_W04 – zna metody statystyczne dla celów korelacji, klasyfikacji powtarzalnych cech geologicznych;

K_W07 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady optymalnego planowania badań z wykorzystaniem dostępnego zaplecza badawczego

K_W09 – ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historię basenów sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map geologicznych

K_W11 – zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

K_W14 – ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

2. UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U08 – potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie na temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U09 – zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

K_U10 – planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

K_K06 – skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K07 – wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu są projekty i dokumentacje wykonane podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych lub danych archiwalnych oraz końcowe zaliczenie ustne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)