Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropogeniczne przekształcenia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WAPSW-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne przekształcenia środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu hydrologii, hydrogeologii, mechaniki skał i gruntów, obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego.

Skrócony opis:

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pełny opis:

1. Historia przekształceń środowiska dokonywana przez działalność człowieka,

1.2. przegląd literatury,

1.3. podstawowe definicje,

1.4. obiekty archeologiczne świadczące o przekształceniach wokół siedzib ludzkich.

2. Przedmiot analiz - krajobraz, geo- i eko-system,

2.1. komponenty środowiska , historyczny stan komponentów środowiska przyrodniczego (tło).

2.2. opis parametryczny komponentów środowiska;

2.3. koncepcja funkcjonowania geosystemu,

3. Rodzaje przekształceń środowiska,

3.1. bezpośrednie w zależności od komponentu środowiska,

3.2. pośrednie we współzależnościach i powiązaniach elementów w geosystemie,

3.3. rola funkcji czasu i przestrzeni w ocenach przekształceń,

3.4. podstawy oceny,

4. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska:

3.5. definicje i określenia

3.6. tor pomiarowy,

3.7. czujnik, przetwornik,

3.8. charakterystyki metrologiczne układu pomiarowego

3.9. wybrane elementy metodyki pomiarów,

7. Blok (badań) emisji PMŚ:

7.1. emisji do powietrza,

7.2. odpadów,

7.3. zanieczyszczeń do wody.

8. Blok (badań) imisji; ocena stanu środowiska w świetle wyników obserwacji:

8.1. zanieczyszczeń powietrza,

8.2. hałasu,

8.3. wód powierzchniowych (rzek i jezior).

8.4. osadów,

9.1. gleb i powierzchni ziemi,

9.2. przyrody ożywionej,

9.3. zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego,

11. Monitoring wód podziemnych,

11.1. sieci regionalne i lokalne,

11.2. terenowe badania wód podziemnych,

11.3. stan wód podziemnych w świetle wyników obserwacji.

12. omówienie konkretnych przykładów przekształceń środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska geologicznego.

13. Bazy danych monitoringu środowiska,

13.1. Baza danych monitoringu wód podziemnych - SOH

13.2. Słownik ważniejszych pojęć dotyczących monitoringu.

14. Europejski system monitorowania środowiska.

Literatura:

1. Richling A., Solon J., 1996 - Ekologia krajobrazu. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

2. Tarnawski M. Katastrofy budowlane

3. Kazimierski B., Sadurski A. (red), 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych -metody badań. Wyd. PIG. Warszawa.

4. Witczak S. Adamczyk A, 2013 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom I in. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ. Warszawa

5. Wybrane pozycje serii Biblioteka Monitoringu Środowiska.

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7. Prawo Geologiczne i Górnicze

8. Biblioteka monitoringu środowiska.

9. Bazy danych środowiskowych.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą umiejętność, w odniesieniu do oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, szaty roślinnej i ich przekształceń, przekształceń związanych ze zmianami w obrębie skał i gruntów wywołanych rozwojem cywilizacyjnym i rozbudową infrastruktury technicznej między innymi sieci infrastruktury, budownictwa wodnego i morskiego, urbanizacji, eksploatacji surowców mineralnych, składowisk odpadów:

oceny stanu środowiska w oparciu o wyniki monitoringu.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; pisemne sprawdzenie wiedzy na zakończenie cyklu wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.