Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Petrologia skał osadowych-praktikum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPSKP Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Petrologia skał osadowych-praktikum
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na studiach II stopnia dla spec. innych niż ta dla której jest obowiązkowy
Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy studentów z zakresu petrologii skał osadowych, polegające na umiejętności analizy danych terenowych, petrograficznych, mineralogicznych i geochemicznych i wykorzystaniu ich do interpretacji środowisk sedymentacji. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują badania lub otrzymują gotowe wyniki badań instrumentalnych, a następnie w oparciu o nie klasyfikują skały, interpretują środowiska ich powstawania i przebieg diagenezy. Do samodzielnej pracy studentów są wykorzystywane mikroskopy optyczne i programy komputerowe pozwalające umieszczać dane na wykresach/trójkątach dyskryminacyjnych interpretujących środowisko powstawania skał osadowych.

Pełny opis:

Celem praktikum jest: (a) rozszerzenie wiedzy i nauczenie studentów interpretowania wyników niektórych sedymentologicznych badań terenowych (np. na podstawie tekstur osadu/skały i struktur sedymentacyjnych); (b) petrograficzny i mineralogiczny opis, klasyfikacja osadów/skał na podstawie obserwacji mikroskopowych przy użyciu różnych diagramów klasyfikacji; (c) nauczenie umiejętności czytania sukcesji zjawisk – następstwo mineralizacji i procesów - na podstawie danych z płytek cienkich i zdjęć skaningowych (SEM); (d) interpretacja środowiska powstawania osadu na podstawie badań mineralogicznych (np. analiza minerałów ciężkich), geochemicznych (analiza pierwiastków głównych, podrzędnych i śladowych, w tym analiza pierwiastków z grupy ziem rzadkich, jako wskaźników w rekonstrukcji środowisk sedymentacji); (e) wykorzystanie wyżej wymienionych analiz do rekonstrukcji procesów wczesnej diagenezy skał osadowych.

Zadaniem praktikum jest nauczenie studenta dobrania odpowiedniej metody badania do konkretnej grupy skał, sposobu uzyskania danych opartych o tą metodę, następnie analizy uzyskanych wyników i wyciągania wniosków dotyczących środowiska, warunków sedymentacji oraz przebiegu procesów diagenezy skał osadowych.

Literatura:

1. Boggs, S. 2009. Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press.

2. Folk, R.1980. Petrology of Sedimentary Rocks, 182 str. Hemphill Publ. Comp.; Austin, Texas.

3.Tucker, M.E. 2001. Sedimentary Petrology: An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks, 3rd Edition. 272 str. Wiley-Blackwell.

4. Zuffa, G. G. 1980. Hybrid arenites: their composition and classification. Journal of Sedimentary Petrology, 50: 21–29.

5. Faure G., Mensing T.M. Isotopes. Principles and application, 3rd Edition, 897 str. John Wiley & Sons, Inc.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu praktikum student:

– wykonuje analizę petrograficzną skał osadowych, i potrafi samodzielnie dobrać odpowiednie metody badań do poszczególnych grup skał

– rozpoznaje i klasyfikuje poszczególne rodzaje skał osadowych na podstawie badań mikroskopowych i przy użyciu programów komputerowych

– potrafi określić środowisko, warunki depozycji skał osadowych na podstawie wyników analizy petrograficznej i danych geochemicznych

– potrafi scharakteryzować warunki diagenezy wybranych grup skał osadowych.

K_W09 - zna metody badań skał i minerałów stosowanymi w sedymentologii

K_U14 - potrafi wykonać analizę petrograficzną skał osadowych oraz samodzielnie dobrać odpowiednie metody badań do poszczególnych grup skał, rozpoznaje i klasyfikuje poszczególne rodzaje skał osadowych na podstawie badań mikroskopowych i przy użyciu programów komputerowych

K_U15 - rozumie procesy diagenetyczne oraz potrafi rozpoznawać i opisywać produkty tych procesów widoczne w zapisie kopalnym w skałach osadowych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się pisemnym kolokwium

Zaliczenie obejmuje dwie części:

- teoretyczną, obejmującą zagadnienia poruszane w trakcie zajęć, składającą się z pytań testowych lub/i opisowych

- praktyczną, polegającą na wykonaniu opisu mikroskopowego płytek cienkich.

Pozytywną ocenę student otrzymuje po zdobyciu minimum 51% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.