Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Siedliskoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215SIED Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siedliskoznawstwo
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obowiązkowe II roku st. I st., kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Definicje siedliska oraz innych podstawowych pojęć ekologicznych. Powstawanie, zróżnicowanie i właściwości siedlisk wodnych i lądowych; związki przyczynowo-skutkowe między siedliskiem i biotopem a biocenozą. Fizyczno-geograficzne uwarunkowania właściwości siedlisk wodnych i lądowych. Naturalne i antropogeniczne przemiany siedlisk w ujęciu historycznym.Osady denne i gleba jako integralne, wielofunkcyjne składniki ekosystemów wodnych (osady) i lądowych (gleba); proces powstawania osadów i gleb, właściwości, funkcjonowanie i zróżnicowanie. Systematyka osadów dennych i gleb oraz zasady rozpoznawania najczęstszych ich typów. Typologia siedlisk oraz praktyczne zastosowanie siedliskoznawstwa w ochronie środowiska.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studenta z:

- czynnikami powodującymi powstawanie i rozwój siedlisk lądowych.

- właściwościami i ekologicznym znaczeniem środowiska wodnego;

- hydrochemią wód lądowych,

- ekosystemami wodnymi i mokradlowymi

- typologią zbiorników wodnych i torfowisk

- rolą gleby w przepływie energii przez ekosystem, krążeniu wody i pierwiastków biogenicznych

- podstawowymi fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi właściwościami gleb mineralnych i organicznych (torfów i osadów)

- głównymi procesami glebotwórczymi i glebowymi na tle systematyki gleb Polski

- zasadami gospodarowania na obszarach chronionych

- czynnikami powodującymi przestrzenną zmienność pokrywy glebowej w różnej skali, w tym zróżnicowanie gleb świata.

Na zajęciach terenowych student nauczy się rozpoznawania gleb na podstawie morfologicznych cech profilu glebowego oraz oceny wpływu roślinności, skały macierzystej i stosunków wodnych na właściwości różnych typów gleb.

Zebrane próbki będą analizowane podczas pracy w laboratorium. Student zapozna się z ogólnie przyjętymi metodami oznaczania ważniejszych fizycznych i chemicznych właściwości gleb mineralnych i organicznych oraz wód.

Seminarium ma za zadanie zapoznać studenta z graficznymi i statystycznymi metodami opracowania wyników oznaczeń laboratoryjnych oraz analizą i interpretacją wzajemnych zależności między roślinnością i siedliskiem.

Literatura:

Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bednarek R., Prusinkiewicz Z. 1999. Geografia gleb. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dobrzański B., Zawadzki S. (Red.)1995. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa.

Hermanowicz W., Dożańska W., Dijlido J., Koziorowski B. 1999. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wydawnictwo Arkady, Warszawa

Jaroszewski W. (Red.) 1978. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kabata-Pendias A., Pendias H. 2001. Trace elements in soils and plants. CRC Press, Floryda.

Kajak Z. 1998. Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lampert W., Ulrich S. 1996. Ekologia wód śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lazar J. 1976. Gleboznawstwo z podstawami geologii. PWN, Warszawa-Poznań.

Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Schoenholtz S.H., Van Miegroet H., Burger J.A. 2000. A review of chemical and physical properties as indicators of forest soil quality: challenges and opportunities. For. Ecol. Manage. 138: 335-356.

Systematyka Gleb Polski. Wyd. IV. Roczn. Glebozn. 40, 3/4, 1989.

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wydawnictwo Uniw. Gdańskiego.

Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Ser. Vademecum Geobotanicum. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uggla H., Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo leśne. PWRiL, Warszawa.

Zawadzki S. 2002. Podstawy gleboznawstwa. PWRiL, Warszawa.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.Ma wiedzę na temat genezy, zróżnicowania i właściwości siedlisk lądowych i wodnych (K_W02, K_W07)

2.Zna i rozumie wzajemne zależności między siedliskiem, biotopem i biocenozą. (K_W02, K_W05)

3.Ma wiedzę na temat naturalnych i antropogenicznych przemian siedlisk w ujęciu historycznym (K_W06, K_W07)

4.Ma wiedzę na temat czynników powodujących zmienność pokrywy glebowej w różnej skali, w tym zróżnicowanie gleb świata. (K_W02)

5.Ma wiedzę na temat praktycznego zastosowania siedliskoznawstwa w ochronie środowiska. (K_W04, K_W05)

6.Zna podstawowe metody i techniki służące do badania i oceny stanu siedlisk lądowych i wodnych. (K_W03)

Umiejętności:

1.Potrafi stosować ogólnie przyjęte metody oznaczania właściwości gleb mineralnych, organicznych i wód.( K_U03, K_U07)

2.Potrafi stosować różne metody (graficzne i statystyczne) do pracowania uzyskanych wyników. (K_U02)

3.Potrafi interpretować wzajemne zależności miedzy siedliskiem i biocenozą. (K_U01, K_U04)

4.Samodzielnie studiuje poleconą literaturę i korzysta z zasobów internetowych. (K_U05)

5.Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w postaci prezentacji multimedialnej stosując poprawną dokumentację. (K_U12)

Kompetencje społeczne:

1.Wykazuje umiejętność pracy w zespole.(K_K05)

2.Rozumie zasady bezpieczeństwa w laboratorium i umie postępować w stanach zagrożenia. (K_K01)

3.Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej. (K_K02, K_K03)

4.Poszerza i aktualizuje wiedzę na temat praktycznego zastosowania siedliskoznawstwa. (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny (test). Ćwiczenia - samodzielny projekt naukowy (ocena realizacji projektu i prezentacji jego wyników).

UWAGA! Integralną częścią ćwiczeń jest tygodniowy wyjazd terenowy realizowany w drugiej połowie września (dokładne terminy podawane są dla konkretnych lat akademickich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mętrak
Prowadzący grup: Jan Jedlikowski, Monika Mętrak, Małgorzata Suska-Malawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Semestr zimowy r.akad. 2018/2019

Uprzejmie informuję, że w dniach 14. - 21. września odbędzie się część terenowa zajęć z siedliskoznawstwa (miejsce - stacja terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie).

Zajęcia te są integralną częścią kursu siedliskoznawstwa i są obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia z kierunku Ochrona Środowiska oraz są zajęciami do wyboru dla studentów II stopnia.

Część laboratoryjna kursu odbędzie się zgodnie z planem w pomieszczeniach laboratoryjnych w CNBCh.

KOORDYNATOR ZAJĘĆ

dr Monika Mętrak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.