Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie i redakcja tekstu akademickiego dla humanistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-AW-PIRTNDH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie i redakcja tekstu akademickiego dla humanistów
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i redakcji tekstu akademickiego z zakresu nauk humanistycznych, a także rozwijanie sprawności świadomej, twórczej pracy ze słowem. W toku zajęć będziemy opanowywać zasady oraz techniki przekładu działań badawczych na spójny, klarownie skonstruowany, komunikatywny tekst naukowy. W ramach warsztatów podejmiemy takie kwestie, jak: planowanie procesu pisania, poszukiwanie i konceptualizacja tematu, możliwe inspiracje, wykorzystanie twórczego myślenia w przygotowaniu tekstu naukowego, werbalizacja i porządkowanie hipotez, budowanie struktury problemowej wywodu oraz przeprowadzanie argumentacji, wyciąganie wniosków, formułowanie puenty.

Pełny opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób chcących doskonalić praktyczne umiejętności pisania i redakcji tekstu akademickiego z zakresu nauk humanistycznych, a także rozwijać sprawność świadomej, twórczej pracy ze słowem. Celem zajęć jest opanowanie zasad oraz ćwiczenie technik przekładu działań badawczych na spójny, klarownie skonstruowany, komunikatywny tekst naukowy. W ramach warsztatów podejmiemy takie kwestie, jak: planowanie procesu pisania, poszukiwanie i konceptualizacja tematu, możliwe inspiracje, wykorzystanie twórczego myślenia w przygotowaniu tekstu naukowego, werbalizacja i porządkowanie hipotez, budowanie struktury problemowej wywodu oraz przeprowadzanie argumentacji, wyciąganie wniosków, formułowanie puenty. Zajęcia mają praktycznie wspomagać uczestników w procesie wypracowywania własnych metod pisania i stylu, zawsze jednak w zgodzie ze standardami akademickimi, zasadami kultury języka (polskiego) oraz podstawowymi regułami redakcyjno-edytorskimi.

Podczas zajęć osoby w nich uczestniczące poznają kolejne etapy tworzenia tekstu:

- faza wstępna (pomysł, sformułowanie tematu, selekcja i porządkowanie zebranego materiału, wybór narzędzi interpretacyjnych);

- proces pisania i związane z nim rozstrzygnięcia;

- redakcja tekstu, wykorzystanie uwag recenzenckich.

Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Każda osoba uczestnicząca zrealizuje w ramach cyklu zestaw zadań (kombinacyjnych, analitycznych, syntetycznych oraz kreatywnych). Mają stać się one impulsem dla indywidualnej pracy nad oryginalnym, autorskim tekstem. Ważną częścią zajęć będzie też praca w zespole, umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania oceny krytycznej z poszanowaniem granic innych osób w grupie.

Literatura:

Becker Howard S., Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.

Graff G., Birkenstein C., They Say, I Say. The Moves That Matter in Academic Writing, W. W. Norton & Company 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

WG_04 doktorant/doktorantka zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

WK_03 doktorant/doktorantka zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form transferu wiedzy

Umiejętności:

UW_01 doktorant/doktorantka potrafi wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych;

P8S_UW UW_02 doktorant/doktorantka potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

UK_02 doktorant/doktorantka potrafi upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

Kompetencje społeczne:

KK_02 doktorant/doktorantka jest gotów/gotowa do krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych, prezentuje postawę otwartości na właściwy dla różnych nauk humanistycznych typ refleksji z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_03 doktorant/doktorantka jest gotów/gotowa do uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty naukowej.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2

Ocenie podlega przygotowanie i aktywność w toku zajęć. Ze względu na praktyczny wymiar zajęć podstawą zaliczenia będzie systematyczna i terminowa realizacja szczegółowych zadań w domu oraz ich prezentacja w czasie spotkań (50% zaliczenia końcowego), a także przygotowanie na tej podstawie oryginalnego tekstu naukowego (pozostałe 50% zaliczenia końcowego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i redakcji tekstu akademickiego z zakresu nauk humanistycznych, a także rozwijanie sprawności świadomej, twórczej pracy ze słowem. W toku zajęć będziemy opanowywać zasady oraz techniki przekładu działań badawczych na spójny, klarownie skonstruowany, komunikatywny tekst naukowy. W ramach warsztatów podejmiemy takie kwestie, jak: planowanie procesu pisania, poszukiwanie i konceptualizacja tematu, możliwe inspiracje, wykorzystanie twórczego myślenia w przygotowaniu tekstu naukowego, werbalizacja i porządkowanie hipotez, budowanie struktury problemowej wywodu oraz przeprowadzanie argumentacji, wyciąganie wniosków, formułowanie puenty.

Pełny opis:

Przedmiot jest przeznaczony dla osób chcących doskonalić praktyczne umiejętności pisania i redakcji tekstu akademickiego z zakresu nauk humanistycznych, a także rozwijać sprawność świadomej, twórczej pracy ze słowem. Celem zajęć jest opanowanie zasad oraz ćwiczenie technik przekładu działań badawczych na spójny, klarownie skonstruowany, komunikatywny tekst naukowy. W ramach warsztatów podejmiemy takie kwestie, jak: planowanie procesu pisania, poszukiwanie i konceptualizacja tematu, możliwe inspiracje, wykorzystanie twórczego myślenia w przygotowaniu tekstu naukowego, werbalizacja i porządkowanie hipotez, budowanie struktury problemowej wywodu oraz przeprowadzanie argumentacji, wyciąganie wniosków, formułowanie puenty. Zajęcia mają praktycznie wspomagać uczestników w procesie wypracowywania własnych metod pisania i stylu, zawsze jednak w zgodzie ze standardami akademickimi, zasadami kultury języka (polskiego) oraz podstawowymi regułami redakcyjno-edytorskimi.

Podczas zajęć osoby w nich uczestniczące poznają kolejne etapy tworzenia tekstu:

- faza wstępna (pomysł, sformułowanie tematu, selekcja i porządkowanie zebranego materiału, wybór narzędzi interpretacyjnych);

- proces pisania i związane z nim rozstrzygnięcia;

- redakcja tekstu, wykorzystanie uwag recenzenckich.

Zajęcia mają przede wszystkim wymiar praktyczny. Każda osoba uczestnicząca zrealizuje w ramach cyklu zestaw zadań (kombinacyjnych, analitycznych, syntetycznych oraz kreatywnych). Mają stać się one impulsem dla indywidualnej pracy nad oryginalnym, autorskim tekstem. Ważną częścią zajęć będzie też praca w zespole, umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania oceny krytycznej z poszanowaniem granic innych osób w grupie.

Literatura:

Becker Howard S., Warsztat pisarski badacza, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Stępień B., Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły. Wydawnictwo Naukowe PWN 2016.

Graff G., Birkenstein C., They Say, I Say. The Moves That Matter in Academic Writing, W. W. Norton & Company 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)