Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań. Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-PIPB-H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i planowanie badań. Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami
Jednostka: Wydział Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty wraz ze świadomością obowiązków wynikających z ew. zdobycia grantu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty wraz ze świadomością obowiązków wynikających z ew. zdobycia grantu. Głównym elementem warsztatów będzie przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Literatura:

A.[hmet] Yavuz Oruç, Handbook of Scientific Proposal Writing, CRC Press, Boca Raton, FL, 2012 (fragmenty)

Formularz wniosku grantowego NCN typu Preludium wraz z informacjami na temat tego programu grantowego

Efekty uczenia się:

Student:

- wie, jakie instytucje finansują projekty badawcze w Polsce

- zna najważniejsze konkursy grantowe dla doktorantów

- zna podstawowe zasady przygotowania formularza wniosku o sfinansowanie projektu badawczego

- wie, jakie są podstawowe kryteria oceny wniosków grantowych

- zna ogólne zasady realizacji i rozliczania wniosków grantowych

- zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, w tym również w trybie otwartego dostępu (WG_04)

- potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz oryginalnie je stosować; sformułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01)

- potrafi planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym (UO_01)

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikać z przygotowania przez studenta projektu Indywidualnego Planu Badawczego, draftu aplikacji grantowej. Można bez usprawiedliwienia opuścić jedno spotkanie. Również zaliczenie poprawkowe będzie polegało na opracowaniu projektu Indywidualnego Planu Badawczego, draftu aplikacji grantowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: August Grabski
Prowadzący grup: August Grabski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty wraz ze świadomością obowiązków wynikających z ew. zdobycia grantu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty wraz ze świadomością obowiązków wynikających z ew. zdobycia grantu. Głównym elementem warsztatów będzie przygotowanie Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Literatura:

A.[hmet] Yavuz Oruç, Handbook of Scientific Proposal Writing, CRC Press, Boca Raton, FL, 2012 (fragmenty)

Formularz wniosku grantowego NCN typu Preludium wraz z informacjami na temat tego programu grantowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)