Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ars auro prior. Wprowadzenie do filozofii sztuki.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-TMTB-AAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ars auro prior. Wprowadzenie do filozofii sztuki.
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład pomyślany jako wprowadzenie do najważniejszych problemów filozofii sztuki, przedstawionych w ujęciu systematycznym, połączonym z chronologią rozwoju tych problemów w dziejach refleksji nad istotą i funkcjami sztuki.

Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień filozofii sztuki – filozofia sztuki nie jest identyczna ani z teorią sztuki, ani z estetyką, ani z historią sztuki bądź jej metodologią, choć zakresowo dyscypliny te przecinają się w wielu miejscach. Do podstawowych zagadnień filozofii sztuki należą takie problemy, jak np. geneza sztuki, definicje sztuki, stosunek sztuki do natury (mimesis, konwencjonalizm, konstruktywizm), przedstawienie (reprezentacja), obraz, ekspresja, problemy formy, zasadność analitycznego rozróżnienia formy i treści, kwestia języka artystycznego. Problemy te zostaną zaprezentowane na podstawie analizy najważniejszych autorów, zaczynając od wybranych dialogów Platona, a skończywszy na współczesnych dyskusjach, zwłaszcza w obszarze anglojęzycznej estetyki analitycznej.

Literatura:

Meyer H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej, przeł. Piotr Graff, „Pamiętnik Literacki” 1978, 69/3, s. 203-227.

Meyer H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, Gdańsk 2003.

Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red. Daria Kołacka. Przekład Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, Kraków 2014.

Malcolm Budd, The Intersubjective Validity of Aesthetic Judgements, w: tenże, Aesthetic Essays, Oxford 2008, s. 68-74.

Noël Carroll, Philosophy of Art. A Contemporary Introduction, London – New York 1999.

Stanisław Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006.

Gunter Gebauer, Christoph Wulf, Mimesis. Culture – Art – Society, tr. by Don Reneau, Berkeley, Los Angeles 1995.

Nelson Goodman, Jak tworzymy świat. Przeł. Michał Szczubiałka, Warszawa 1997.

Stephan Halliwell, The Aesthetic of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton 2002.

Jerrold Levinson, Music, Art, & Metaphysics. Essays in Philosophical Aesthetics, Ithaca and London 1990.

Joseph Margolis, Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?, tł. M. Jakubczak, K. Wilkoszewska, K. Guczalski, W. Chojna, przedmowa K. Wilkoszewska, Kraków 2004.

Joseph Margolis, Perceiving Paintings as Paintings, w: tenże, The Arts and the Definition of Human. Toward a Philosophical Anthropology, Stanford 2009, s. 37-40.

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty. Wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1984.

Walter Passarge, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart, Berlin 1930 (późniejsze wydanie: Mittenwald 1981).

The Routledge Companion to Aesthetics, wyd. Berys Gaut, Dominic McIver Lopes, London – New York 2001.

The Routledge Companion to Philosophy and Music, ed. by Th. Gracyk, A. Kania, New York 2011.

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

Friedrich Schelling, Filozofia sztuki. Przekład i opracowanie Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1983.

Friedrich Schlegel, Fragmenty. Przeł. Carmen Bartl. Opracował, wstępem i komentarzami opatrzył Michał Paweł Markowski, Kraków 2009.

Roger Scruton, The Aesthetics of Music, New York 1999.

Jean-Jacques Wunenburger, Filozofia obrazów, przeł. Tomasz Stróżyński., Gdańsk 2011.

James O. Young, The Critique of Pure Music, Oxford - Croydon 2014.

[plus wybrane teksty źródłowe oraz literatura przedmiotu, dobrana do poszczególnych tekstów źródłowych, wykorzystanych podczas konkretnych zajęć]

Efekty uczenia się:

● Wiedza: zna i rozumie

● - główne tendencje rozwojowe historii sztuki oraz filozoficznej refleksji nad sztuką (także w kontekście współczesnego modelu visual studies (P8S_WG.2),

● - metodologię badań naukowych w zakresie badań nad sztukami wizualnymi (P8S_WG.3),

● - zasady upowszechniania wyników działalności naukowej w zakresie historii sztuki, także w trybie otwartego dostępu (P8S_WG.4),

● Umiejętności: potrafi

● - transferować wyniki działalności naukowej w zakresie historii sztuki do sfery społecznej – umiejętności krytycznej analizy i dyskusji (P8S_UW.3),

● - upowszechniać wyniki działalności naukowej w zakresie historii sztuki, także w formach popularnych (P8S_UK.2),

● - inicjować debatę (P8S_UK.3),

● - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

● - planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU.2),

● - wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

● - inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

● - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KR.1).

● Kompetencje – jest gotów do:

● wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1)

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych (P8S_KR.1), w tym:

● - prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

● - respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad

● - ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

● Zaliczenie przedmiotu na podstawie eseju przygotowanego na zadany temat, jeśli to możliwe – temat związany także z zainteresowaniami badawczymi konkretnego uczestnika zajęć. Zaliczenie poprawkowe – także na podstawie eseju.

● Weryfikacja efektów uczenia się w oparciu o zaprezentowany esej – esej powinien potwierdzać dobrą znajomość analizowanej problematyki, umiejętność analizy, przedstawionej w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej.

● Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionych: 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kasperowicz
Prowadzący grup: Ryszard Kasperowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Wykład pomyślany jako wprowadzenie do najważniejszych problemów filozofii sztuki, przedstawionych w ujęciu systematycznym, połączonym z chronologią rozwoju tych problemów w dziejach refleksji nad istotą i funkcjami sztuki.

Pełny opis:

Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień filozofii sztuki – filozofia sztuki nie jest identyczna ani z teorią sztuki, ani z estetyką, ani z historią sztuki bądź jej metodologią, choć zakresowo dyscypliny te przecinają się w wielu miejscach. Do podstawowych zagadnień filozofii sztuki należą takie problemy, jak np. geneza sztuki, definicje sztuki, stosunek sztuki do natury (mimesis, konwencjonalizm, konstruktywizm), przedstawienie (reprezentacja), obraz, ekspresja, problemy formy, zasadność analitycznego rozróżnienia formy i treści, kwestia języka artystycznego. Problemy te zostaną zaprezentowane na podstawie analizy najważniejszych autorów, zaczynając od wybranych dialogów Platona, a skończywszy na współczesnych dyskusjach, zwłaszcza w obszarze anglojęzycznej estetyki analitycznej.

Literatura:

Meyer H. Abrams, Formy wyobraźni romantycznej, przeł. Piotr Graff, „Pamiętnik Literacki” 1978, 69/3, s. 203-227.

Meyer H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka, przeł. Maria Bożenna Fedewicz, Gdańsk 2003.

Gottfried Boehm, O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów. Red. Daria Kołacka. Przekład Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik, Kraków 2014.

Malcolm Budd, The Intersubjective Validity of Aesthetic Judgements, w: tenże, Aesthetic Essays, Oxford 2008, s. 68-74.

Noël Carroll, Philosophy of Art. A Contemporary Introduction, London – New York 1999.

Stanisław Czekalski, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006.

Gunter Gebauer, Christoph Wulf, Mimesis. Culture – Art – Society, tr. by Don Reneau, Berkeley, Los Angeles 1995.

Nelson Goodman, Jak tworzymy świat. Przeł. Michał Szczubiałka, Warszawa 1997.

Stephan Halliwell, The Aesthetic of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton 2002.

Jerrold Levinson, Music, Art, & Metaphysics. Essays in Philosophical Aesthetics, Ithaca and London 1990.

Joseph Margolis, Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?, tł. M. Jakubczak, K. Wilkoszewska, K. Guczalski, W. Chojna, przedmowa K. Wilkoszewska, Kraków 2004.

Joseph Margolis, Perceiving Paintings as Paintings, w: tenże, The Arts and the Definition of Human. Toward a Philosophical Anthropology, Stanford 2009, s. 37-40.

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – fragmenty. Wybrał, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1984.

Walter Passarge, Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart, Berlin 1930 (późniejsze wydanie: Mittenwald 1981).

The Routledge Companion to Aesthetics, wyd. Berys Gaut, Dominic McIver Lopes, London – New York 2001.

The Routledge Companion to Philosophy and Music, ed. by Th. Gracyk, A. Kania, New York 2011.

Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009.

Friedrich Schelling, Filozofia sztuki. Przekład i opracowanie Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1983.

Friedrich Schlegel, Fragmenty. Przeł. Carmen Bartl. Opracował, wstępem i komentarzami opatrzył Michał Paweł Markowski, Kraków 2009.

Roger Scruton, The Aesthetics of Music, New York 1999.

Jean-Jacques Wunenburger, Filozofia obrazów, przeł. Tomasz Stróżyński., Gdańsk 2011.

James O. Young, The Critique of Pure Music, Oxford - Croydon 2014.

[plus wybrane teksty źródłowe oraz literatura przedmiotu, dobrana do poszczególnych tekstów źródłowych, wykorzystanych podczas konkretnych zajęć]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)