Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioklimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-BKL-WF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioklimatologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem jest przedstawienie podstawowych problemów współczesnej bioklimatologii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione jest szerokie spektrum zagadnień związanych z oddziaływaniem środowiska geograficznego na organizm człowieka.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

Bodźce atmosferyczne

Metody oceny intensywności bodźców atmosferycznych.

Bilans cieplny i wodny organizmu w różnych warunkach środowiskowych.

Klimat a zdrowie; meteorotropizm, wpływ pogody na umieralność i zachorowalność.

Wpływ klimatu na warunki pracy i codziennego bytowania w warunkach miejskich i seminaturalnych.

Sposoby poprawy bioklimatu obszarów miejskich.

Terapeutyczne właściwości klimatu.

Bioklimatyczne uwarunkowania turystyki, rekreacji i sportu.

Przestrzenne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych w Polsce.

Część zajęć stanowi przedstawienie przez studentów najnowszych publikacji z zakresu bioklimatologii.

Literatura:

Podstawowa:

T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, Bioklimatologia człowieka, 1997, Monografie IGiPZ PAN, 1

K. Błażejczyk, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne 192, IGiPZ PAN, 2004

T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Wpływ środowiska atmosfe-rycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, 2004

Uzupełniająca:

K. Błażejczyk, Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne 159 IGiPZ PAN, 1993

Bogucki J. (red), Biometeorologia turystyki i rekreacji. AWF w Poznaniu, 1999.

Klonowicz S., Kozłowski S. 1970, Człowiek a środowisko termiczne, PZWL, Warszawa.

Kozłowski S., 1986, Granice przystosowania. Wiedza Powsz., Warszawa.

Krzymowska-Kostrowicka 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Parsons K.C., 1993, Human thermal environments. Taylor & Francis Publ., London.

K.Błażejczyk. G.McGregor, Warunki biotermiczne a umieralność w wybranych aglomeracjach europejskich. Przegląd Geograficzny, 2007, 79, 3i4, s. 401-423

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- określa wpływ bodźców atmosferycznych na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz wskazuje bioklimatologiczne metody badawcze służące ocenie ich intensywności

- wskazuje uwarunkowania bioklimatyczne turystyki, rekreacji oraz klimatoterapii

- rozróżnia bilans cieplny i wodny organizmu człowieka oraz poprawnie określa ich składowe

- właściwie określa wpływ bioklimatu miasta na organizm człowieka

- wskazuje najnowsze trendy badawcze w bioklimatologii

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest sumą punktów uzyskanych za prezentację studenta oraz za kolokwium końcowe. Zalicza ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)