Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CPO-G Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (spec. Geoinformatyka) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową znajomość obsługi komputera oraz systemu operacyjnego Windows.


W celu pełnego zrozumienia przedstawianych zagadnień student musi posiadać znajomość podstaw teledetekcji satelitarnej, pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz powinien posiadać podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie interpretacji wizualnej zdjęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka podstawowych zasad cyfrowego przetwarzania zdjęć satelitarnych, praktyka i teoria.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest poznanie i praktyczne opanowanie przez studentów podstawowych funkcji przetwarzania zdjęć satelitarnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładu i przypisanych do każdego wykładu ćwiczeń. W ramach wykładu przedstawiane będą informacje teoretyczne na temat przetwarzania danych, a następnie student będzie wykonywał samodzielny projekt.

Zakres tematów:

- podstawowe źródła obrazów cyfrowych

- formaty obrazów cyfrowych

- różne rodzaje danych cyfrowych

- wstępne przetwarzanie danych cyfrowych

- korekcje danych rastrowych

- klasyfikacja nienadzorowana i nadzorowana

- pozyskiwanie informacji z obrazów satelitarnych

Literatura:

Podręczniki:

Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wyd. SGGW, Warszawa.

Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2010. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Skrypt dla studentów, wyd. Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Jensen J.R., 1996. Introductory digital image precessing – a remote sensing perspective. 2ed ed. Prentice Hall.

Lillesand M.T., Kiefer R.W., Chipman J.W., 2004. Remote sensing and image interpretation, 5th edition. Wiley.

Czasopisma polskie:

1. Teledetekcja Środowiska

2. Roczniki Geomatyki http://www.ptip.org.pl/

3. Prace Instytutu Geodezji i Kartografii

4. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji http://www.sgp.geodezja.org.pl/ptfit/

Czasopisma zagraniczne:

1. Remote Sensing of Environment

2. Remote Sensing

3. International Journal of Remote Sensing

4. European Journal of Remote Sensing

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- zdefiniować etapy przetwarzania danych satelitarnych,

- wyjaśnić podstawowe procedury używane w cyfrowym przetwarzaniu danych satelitarnych,

- zaimportować obraz wielospektralny,

- przeprowadzić podstawową kalibrację oraz korekcję atmosferyczną obrazu,

- pozyskać podstawowe informacje z obrazu - wskaźniki,

- wykonać podstawową klasyfikację obrazu,

- przeanalizować zmiany na dwóch obrazach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena z wykładu i ćwiczeń w proporcji 50:50.

Ćwiczenia - dwa zaliczenia (z możliwością korzystania z notatek - 1/3 oceny z ćwiczeń) oraz dwa kolokwia (bez możliwości korzystania z notatek - 2/3 oceny z ćwiczeń). Podział zaliczeń i kolokwiów na wstępne przetwarzanie danych (cz.1) i część analityczną (cz.2). Zaliczenia i kolokwia wykonywane na komputerach.

Wykład - kolokwium w formie pisemnej (2/3 oceny z wykładu) oraz wykonanie projektu i jego prezentacja (1/3 oceny z wykładu). Wykonywanie projektu rozpoczyna się po kolokwium.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszczalne są 2 usprawiedliwione nieobecności.

Odrabianie ćwiczeń nie jest możliwe, jednak formą zastępczą jest zapoznanie się z materiałem w trakcie konsultacji prowadzącego.

W sesji poprawkowej możliwa poprawa kolokwium z wykładu oraz kolokwium z cz.1 i cz.2 z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.